Kommunikointiohjelmat käyttöön

Projektin tavoitteena oli helpottaa kommunikointiohjelmien käyttöönottoa luomalla valmiita taulustoja motorisesti erilaisille ja eri-ikäisille puhevammaisille lapsille sekä nuorille.

Tarkoituksena on, että puhevammainen käyttäjä voi tuottaa mahdollisimman järkeviä suomen kielen mukaisia ilmauksia ja osallistua mahdollisimman tasavertaisena keskusteluun.

ISAAC Suomi Finland ry:n projekti “Kommunikointiohjelmat käyttöön” siirtyi 1.6.2008 Kehitysvammaliittoon, Tikoteekin alaisuuteen. Hanke käynnistyi vuonna 2005 Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja jatkui vuoden 2009 loppuun.

Projektin käynnistys

Syksyn 2005 aikana projektisuunnittelija kartoitti aiheeseen liittyvää koti- ja ulkomaista tutkimustietoa sekä konsultoi eri alojen asiantuntijoita.

Alussa ei ollut selkeää käsitystä siitä, miten laaja kommunikointijärjestelmä kannattaa luoda. Taulustot päätettiin rakentaa niin, että ne tukevat luonnollisen keskustelun ominaispiirteitä ja helpottavat keskustelukumppanin mielenkiinnon herättämistä.

Taulustojen avulla käyttäjä voi ilmaista itseään valmiiden ilmausten tai laajasta sanastosta valikoimiensa symbolien avulla.

Kielellisen taivuttimen kehittäminen

Vuonna 2006 aloitettiin ensimmäisten taulustojen luominen ja erilaisten ratkaisumallien kokeilu.

Positiivinen yllätys oli, että kommunikointiohjelman avulla voi periaatteessa luoda kieliopillisesti melko sujuvia lauseita.

Näinkin laajassa järjestelmässä kieliopillisten taivutusten koodaaminen olisi vienyt kuitenkin paljon aikaa, joten projektissa käynnistettiin tekniset selvitykset ns. kielellisen taivuttimen kehittämiseksi. Tämä tarkoittaa kommunikointiohjelman ja puhesyntetisaattorin välissä toimivaa lisäosaa, joka muuntaa käyttäjän valitseman symbolijonon kieliopillisesti sujuvaksi puheeksi. Käytännössä se tulkitsee symboleille annettuja kieliopillisia koodeja ja symbolien järjestystä, kun ilmaukset on muodostettu perussanajärjestyksen mukaisesti.

Elokuussa 2007 alkoi kielellisen taivuttimen suunnittelu. Työ toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston puhetieteiden ja kieliteknologian laitoksen kanssa. Kielellisen taivuttimen ensimmäinen versio valmistui alkusyksystä 2008, jonka jälkeen alkoi taivuttimen testaus puhuvien aikuisten avulla. Tällä hetkellä on meneillään taivuttimen viimeistely testauksessa saadun palautteen avulla.

Ensimmäisten taulustojen kokeilu

Vuonna 2007 taulustojen ensimmäiset versiot olivat kokeilussa (8,5 kk) kuudella puhevammaisella motorisesti eritasoisella 5–13-vuotiaalla lapsella. Kokeilussa olleissa taulustoissa oli mukana keskustelua tukeva päärakenne sekä valmiiden ilmausten osio.

Sanasto-osuutta ei ollut mukana, koska sitä olisi pitänyt käyttää vielä ilman kielellistä taivutinta. Lokakuun puolivälissä käyttäjät ja heidän lähiympäristönsä aikuiset saivat arvioida tauluston käytettävyyttä kyselylomakkeen ja Talking Mats -menetelmän avulla. Kokeilun aikana kerättiin tietoa myös ns. fiilisvihkon sekä symbolien käyttölaskurin avulla.

Arvioinnin pohjalta on saatu paljon mielenkiintoista tietoa. Päätuloksina voidaan mainita seuraavat:

  • Kommunikointiohjelma on vaativa kommunikointiväline, ja sitä on vaikea saada aktiiviseen ja arkiseen käyttöön mukaan.
  • Taulustojen keskustelua tukeva päärakenne sai myönteistä palautetta, vaikkakin käyttö vaatii harjoittelua.
  • Valmiita ilmauksia pidettiin nopeana ja tehokkaana keinona. Lähes kaikkien vastaajien mielestä kuitenkin erillinen sanasto, jonka avulla voi ilmaista tarkasti haluamiaan asioita, on erittäin tärkeä.
  • Kommunikointiohjelman avulla on suhteellisen helppo herättää kiinnostusta keskustelukumppanissa. Käyttäjien mielestä musiikin soittaminen ja valokuvien näyttäminen on selkeästi tärkeämpää kuin aikuisten mielestä.

Vuoden 2008 aikana projektissa keskityttiin taulustojen rakentamiseen kokeiluvaiheesta saadun palautteen avulla sekä taivuttimen yhteensovittamiseen taulustojen kanssa.

Valmiiden taulustojen levitys

Alkuvuodesta 2009 tauluston ja taivuttimen kokoonpanolle annettiin nimeksi TAIKE-taulusto. Sen avulla puhevammainen henkilö voi osallistua keskusteluun ja tuottaa kieliopillisesti ymmärrettäviä lauseita.

TAIKE-taulusto leviää Tikoteekki-verkoston kautta niille puhevammaisille asiakkaille, joille se ja siihen liittyvä kommunikointiohjelma soveltuvat. Kommunikointiohjelman käytön tarpeen arviointi, apuvälineen kokeilu ja yksilöllinen rakentaminen toteutetaan erikoissairaanhoidon alaisessa yksikössä, joka useimmiten on Tikoteekki. Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät kommunikoinnin apuvälineet ovat asiakkaille maksuttomia.

Ideat jakoon

Projektin lähtökohta on levittää kommunikointiohjelman taulujen suunnitteluun liittyvää tietoa myös yleisemmin, jotta tehty työ ei jää yhden markkinoilla olevan ohjelman varaan.

Taulustojen tekemisessä käytettyjä ideoita voi soveltaa myös muissa kommunikointiohjelmissa. Myös kielellistä taivutinta on tehty periaatteella, että sen edelleen kehitys ei-kaupalliseen tarkoitukseen on mahdollista. Projektin aikana kertynyt tieto ja kokemus kommunikointiohjelman taulujen sisällön suunnittelusta kootaan oppaaksi.

Lisätietoa

Päivitetty: 18.06.2012

« Takaisin