RATTI

Ratkaisuja haastaviin tilanteisiin kehitysvammaisten yksilöllisessä asumisessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen liittyviin avun ja tuen tarpeisiin on perinteisesti vastattu rakentamalla voimakkaasti tuettuja ryhmä- ja hoitokoteja. Samaan aikaan kevyemmin tuetun ja itsenäisemmän asumisen muotojen kehittäminen on ollut hyvin vähäistä. Asumisratkaisut ovatkin palvelleet voittopuolisesti vaikeavammaisia henkilöitä, vaikka enemmistö kehitysvammaisista on lievemmin vammaisia. Kuilu nk. autetusta asumisesta nk. ohjattuun tai tuettuun asumiseen on nykyisin liian syvä.

Vaikeimmin vammaisten henkilöiden ryhmäkotiasumisessa korostuvat avustamisen tarpeet käytännön toimissa ja askareissa. Kevyemmin tuetun asumisen piirissä olevien henkilöiden toimintakyky on sen sijaan yleensä melko hyvä ja heillä korostuvatkin mielialaan, psyykkiseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät tuen tarpeet.

Psykososiaalisen avun ja tuen tarpeiden arviointi edellyttää toisenlaista työotetta kuin käytännön elämän toimintakyvyn arviointi. Olennaista on itsenäiseen asumiseen liittyvien riskien näkyväksi tekeminen ja ratkaisujen hakeminen tunnistettujen riskien minimointiin. Näin mahdollistuu avun ja tuen kohdentaminen juuri niihin asioihin, jotka viime kädessä ratkaisevat jokapäiväisessä elämässä selviytymisen.

Psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarpeiden tunnistaminen ja ratkaisumallien etsiminen niihin osana henkilökohtaisen avun järjestelyjä on edellytys sille, että kehitysvammaisten tuettua asumista pystytään toteuttamaan nykyistä laajemmassa mittakaavassa.

Kehitysvammaliiton RATTI-hankkeessa (2009–2011) etsittiin ratkaisuja haastaviin tilanteisiin kehitysvammaisten yksilöllisessä asumisessa. Hankkeen tavoitteena oli

  1. tutkia tuetusti ja ohjatusti asuvien kehitysvammaisten elämänmuotoja tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa, heidän selviytymistään sekä sosiaalisia tukiverkostojaan eri toimintaympäristöissä
  2. kehittää työvälineitä ja menetelmiä tuetusti asuvien kehitysvammaisten psykososiaalisten huolten ja ongelmien sekä haastavien tilanteiden tunnistamiseen, analysointiin ja hoitamiseen
  3. vahvistaa palvelujen käyttäjien omaa osallisuutta heitä koskevien asioiden käsittelyssä ja ratkaisujen etsimisessä heidän kokemiinsa elämänhallinnan pulmiin.

Kolmivuotista hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

RATTI-hankkeen loppuraportointi valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Päivitetty: 09.01.2015

« Takaisin