Tilaaminen ja toteutus

1. Pyytäkää tarjous

Kertokaa, mitä haluatte arvioida ja mitä ensisijaisesti haluatte arvioinnilla saavuttaa. Kertokaa myös, kuinka laajaa arviointikokonaisuutta toivotte sekä esittäkää alustava arvio arviointityöskentelyyn varattavista resursseista. Jo tarjouspyyntöä laatiessanne voitte ottaa yhteyttä meihin ja kysyä lisää arviointipalveluistamme. Annamme mielellämme lisätietoja. Tarjouspyynnön saatuamme laadimme tarjouksen ja otamme tarvittaessa yhteyttä keskustellaksemme tarkemmin arviointitarpeistanne.

2. Tarjous

Saatte tarjouksemme kolmen viikon kuluessa. Tarjous sisältää kuvauksen arvioinnin toteutustavasta, alustavasta aikataulusta, tuotoksista sekä alustavan kustannuslaskelman. Tarjous voi sisältää yhden tai useamman toteuttamisvaihtoehdon tarjouspyynnöstä riippuen. Tarjous on voimassa kaksi viikkoa.

3. Tarjouksen hyväksyminen

Mikäli hyväksytte tarjouksen, ilmoittakaa siitä Kehitysvammaliiton yhteyshenkilölle kahden viikon kuluessa tarjouksen saapumisesta. Mikäli haluatte tässä vaiheessa lisätietoja tai tarkennuksia tarjouksen sisältöön, voitte ottaa yhteyttä tarjouksessa esitettyyn Kehitysvammaliiton yhteyshenkilöön.

Toimintakyvyn ja elämänlaadun arvioinnit etenevät yleensä seuraavalla tavalla.

4. Arvioinnin käynnistäminen

Arviointi käynnistetään sovitulla tavalla ja sovittuna ajankohtana. Kehitysvammaliiton asiantuntija ottaa yhteyttä arviointikohteeseen tai -kohteisiin (esimerkiksi arvioitavien asuinyksikköön, perheeseen, työyhteisöön tai opiskelupaikkaan). Hän keskustelee avainhenkilöiden kanssa, kertoo arvioinnista ja kerää tarvittavat taustatiedot arvioitavan tai arvioitavien elämänpiiristä ja lähiyhteisöstä. Joissakin tapauksissa taustatiedot voidaan kerätä kyselylomakkeella. Tämän jälkeen arvioija tekee arviointisuunnitelmaan tarvittavat tarkennukset.

5. Perehdytys arviointivälineisiin

Kehitysvammaliiton asiantuntija perehdyttää arviointiin osallistuvat henkilöt tiedonkeruuseen ja käytettäviin arviointivälineisiin. Perehdytyksessä annetaan ohjeet arvioinnissa tarvittavien tietojen keräämiseen, niiden tallentamiseen sekä toimittamiseen Kehitysvammaliittoon.

6. Tietojen kerääminen

Käytettävistä arviointimenetelmistä riippuen tilaajatahon henkilökunta, arvioitavien lähihenkilöt tai sovitut ulkopuoliset henkilöt (esimerkiksi opiskelijat) keräävät tiedot saamiensa ohjeiden mukaan. Tiedot kerätään haastattelemalla arvioitavia ja/tai kyselylomakkeen avulla. Kehitysvammaliiton asiantuntija ei osallistu tiedon keräämiseen, ellei asiasta ole sovittu erikseen.

7. Tietojen toimittaminen Kehitysvammaliittoon

Kerätty aineisto toimitetaan Kehitysvammaliittoon ohjeiden mukaan.

8. Aineiston analysointi ja yhteenveto arvioinnin tuloksista

Kehitysvammaliiton asiantuntija analysoi tiedot ja tuottaa yhteenvedon arvioinnin tuloksista.

Yhteenveto sisältää

  • yleiskuvan arvioitujen henkilöiden toimintakyvystä tai elämänlaadusta
  • ehdotuksia toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemiseksi
  • tarvittaessa ehdotuksia siitä, mitä asioita olisi hyödyllistä selvittää jatkossa.

9. Palautekeskustelu

Arviointiin liitetään tavallisesti palautekeskustelutilaisuus henkilökunnalle ja/tai arvioitavien lähihenkilöille. Kehitysvammaliiton asiantuntija esittelee arvioinnin tuloksia ja niihin perustuvia kehittämisehdotuksia. Palautekeskustelun asemesta tai rinnalla voidaan sopia kirjallisen raportin kokoamisesta ja toimittamisesta tilaajalle.

10. Tulosten hyödyntäminen

Perehdyttyänne arviointituloksiin on tarkoituksenmukaista pohtia, miten arviointituloksia voidaan hyödyntää päätöksenteossa, millaisia vaikutuksia niillä on itse toimintaan sekä sitä, kuinka toimintaa voitaisiin arviointitulosten pohjalta kehittää. Toisinaan on tarpeen pohtia myös sitä, millaista lisätietoa mahdollisesti tarvitaan. Kehitysvammaliitto tarjoaa myös konsultaatiota palvelujen kehittämistyön tueksi.

Lue lisää räätälöidyistä palveluistamme.

11. Yhteyshenkilöt

Päivitetty: 08.05.2015

« Takaisin