Kansalaisuusyksikkö

Kansalaisuusyksikkö vastaa Kehitysvammaliiton tutkimuksesta ja koulutuksesta sekä tekee kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa ja viestintää.

Lähtökohtamme on, että perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Uskomme yksilökeskeiseen toimintatapaan, ihmisten voimavaroihin ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Välitämme viestiä vammaisten ihmisten oikeuksista ja tuemme vammaispalvelujen ammattilaisia heidän työssään perus- ja ihmisoikeuksien mahdollistajina.

Koulutamme

Toteutamme tilaajan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, joiden painopiste voi olla mm. uusien työkäytäntöjen oppimisessa, työyhteisöjen tietojen päivittämisessä, palvelujen kehittämisessä tai asiakastyön erityiskysymyksissä.

Järjestämme erilaisia tapahtumia kehitysvamma-alan ajankohtaisista teemoista sekä opintomatkoja.

Työskentelemme yhdessä johdon ja lähityöntekijöiden, palvelujen suunnittelijoiden ja kehittäjien sekä kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä kanssa.

Keskeisimpiä koulutusteemojamme ovat

 • yksilökeskeinen työote, suunnittelu ja tuki
 • perustieto kehitysvammaisuudesta
 • erityisryhmien asuntosuunnittelu
 • kehitysvammaisen henkilön työllistymisen tuki
 • toimintakyky ja sen arviointi
 • palvelusuunnittelu ja -ohjaus
 • mielenterveys
 • ikääntyminen.

Tutustu koko Kehitysvammaliiton koulutustarjontaan.

Tutustu Kehitysvammaliiton koulutus- ja tapahtumakalenteriin.

Vaikutamme

Kehitysvammaliiton vaikuttamistoiminta on eri foorumeilla monipuolisin keinoin tapahtuvaa yhteiskuntapoliittista vaikuttamista ja liiton kohderyhmien edunvalvontaa. Vaikuttamistoiminnalla tavoitellaan kehitys- ja puhevammaisten ihmisten osallisuutta, yhdenvertaisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta korostaen vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksia YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa vammaispolitiikan verkostoissa sekä työryhmissä. Edistämme vammaisten ihmisten oikeuksia yhteiskunnassa sekä vahvistamme yksilön asemaa mm. erilaisissa palveluprosesseissa. Teemme tiivistä yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti mm. alan palveluntuottajien, vammaisalan järjestöjen sekä eri ministeriöiden kanssa.

Kehitysvammaliiton vaikuttamistoimintaan kuuluu myös eri toimijoita tukeva ohjaus ja neuvonta.

Kehitämme

Jotta kehitysvammaiset ihmiset voisivat elää omannäköistään elämää, kehitämme palveluja, toimintatapoja ja rakenteita. Uskomme, että yksilökeskeisellä toiminnalla ja yksilöllisillä ratkaisuilla saavutetaan kaikkien kannalta paras ja kestävä lopputulos. Mielestämme ihmisen kokema elämänlaatu on palvelun laadun paras mittari.

Lähtökohtanamme on yhteistoiminnallinen kehittäminen: mukana ovat yhtä lailla kehitysvammaiset ihmiset, heidän läheisensä, erilaiset organisaatiot kuin eri alojen ammattilaisetkin.

Kuulemme mielellämme ideoita ja uusia avauksia kehittämistyömme suuntaamiseksi.

Tutkimme

Tutkimustoiminta painottuu sosiaalitieteelliseen tutkimukseen vammaisuuden ilmiöistä. Keskeisiä tutkimuksen teema-alueita ovat kehitysvammaisten ihmisten asema ja oikeudet yhteiskunnassa sekä palvelujärjestelmän ja koko hyvinvointijärjestelmän muutokset. Tutkimustoiminta perustuu monitieteiselle analyysille yhteiskunnallisten vaikutusmekanismien merkityksestä vammaisille ihmisille ja vammaispolitiikalle. Systemaattinen tutkimustoiminta antaa selkänojan liiton toiminnalle. Tutkimushankkeet jäsentävät kehitys- ja puhevammaisten ihmisten asemaa tämän päivän yhteiskunnassa ja nostavat esille keskeisiä aiheita kehittämistyöhön erityisesti kokija- ja käyttäjänäkökulmista.

Tutkimusta tehdään sekä osana kehittämishankkeita tukemassa niissä tehtävää työtä että tutkimukseen kohdentuvilla erillisrahoituksilla. Tutkimustoiminta on tiiviissä yhteistyössä järjestöissä ja yliopistoissa tehtävään vammaistutkimukseen. Kehitysvammaliitto kokoaa vammaistutkimusta tekeviä henkilöitä yhteen järjestämällä tutkimusseminaareja ja julkaisemalla kahta julkaisusarjaa.

Viestimme

Kehitysvammaliiton keskeisiä tehtäviä on tuottaa ja välittää uutta tietoa kehitys- ja puhevammaisten ihmisten oikeuksista ja tarpeista päätöksenteon tueksi ja asenteisiin vaikuttamiseksi. Viestintämme lähtökohtana ovat vammaisten ihmisten ihmisoikeudet, tasavertainen kansalaisuus ja jokaisen ihmisen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Liiton viestintä on tiiviisti mukana lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja sosiaaliturvan kehittämiseen tähtäävässä vaikuttamistyössä sekä yhteiskuntavastuullisen toiminnan edistämisessä.

Kansalaisuusyksikössä teemme Ketju-lehteä ja Verneri-verkkopalvelun yleiskielisiä sivuja.

Verneri on Kehitysvammaliiton koordinoima kehitysvamma-alan verkkopalvelu. Palvelu toteutetaan yhteistyössä alan järjestöjen, säätiöiden ja erityishuoltopiirien kanssa. Se tarjoaa kehitysvammaisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa, asiantuntijaneuvontaa ja vertaistukea. Verneri palvelee kehitysvammaisia ihmisiä, heidän omaisiaan, alan henkilöstöä, asiantuntijoita ja opiskelijoita sekä lasta odottavia perheitä.

Verneri.net

Ketju-lehti on erityisesti alan ammattilaisille suunnattu, kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä aikakauslehti, joka kertoo kehitys- ja puhevammaisten ihmisten sekä heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten elämästä ja ajatuksista. Lehti esittelee uusia ja toimivia tapoja järjestää palveluita. Tavoitteena on kannustaa alan ammattilaisia ja päättäjiä järjestämään tukea tarvitsevien ihmisten arki yksilökeskeisesti, ihmisoikeuksia ja yhdenvertaista kansalaisuutta kunnioittaen.

Ketju pyrkii edistämään kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia oman näköiseensä elämään mm. tukemalla alan henkilöstön ammatti-identiteetin ja toimintakäytäntöjen kehittymistä tukemaan yksilöllisiä valintoja. Samalla lehti pyrkii nostamaan alan ammattiylpeyttä ja lisäämään kehitysvamma-alan näkyvyyttä ja houkuttelevuutta ammattina.

Ketju ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Painetun lehden rinnalla ilmestyy Ketjun verkkolehti.

Ketju-lehti.fi

Ota yhteyttä!

 • Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, p. 040 741 6179
 • Koulutukset: työyhteisökouluttaja Liisa Jokela, p. 050 592 8505
 • Tutkimuspäällikkö Antti Teittinen, p. 09 3480 9218
 • Viestintäpäällikkö Anneli Puhakka, p. 09 3480 9217
 • Yksikön sähköposteja: koulutus(at)kvl.fi, tiedotus(at)kvl.fi

Päivitetty: 11.01.2017

« Takaisin