Antti Teittinen

Toimin tutkimuspäällikkönä Kehitysvammaliitossa. Koordinoin Kehitysvammaliiton tutkimustoimintaa.

Tutkimusintressejäni ovat vammaisuuden ilmiön aikalaisanalyysi sekä aihepiirin rakennekriittinen ja yhteiskuntateoreettinen tutkimus. Olen kiinnostunut myös nuorisotutkimuksesta, arkkitehtuurin yhteiskunnallisista merkityksistä ja valtatutkimuksesta.

Olen Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen ja Suomen Vammaistutkimuksen Seuran puheenjohtaja. Olen toiminut myös ANED-verkoston (Academic Network of European Disability Experts) Suomen edustajana sekä NNDR:n (Nordic Network for Disability Research) johtokunnassa.

Viimeisimmät julkaisut

 • Hannu T. Vesala & Antti Teittinen (2016). Vammaisjärjestöjen merkitys niiden toimintaan osallistuville. Teoksessa Jukka Murto & Oona Pentala (toim.): Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia: Järjestökentän tutkimusohjelma (urn.fi). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 38/2016, s. 26 – 35.
 • Antti Teittinen (2015). Disability and the Problem of Social Justice and Solidarity in Education and Labour Markets. In Juhani Laurinkari & Felix Unger (eds.) Justice and Solidarity: The European Utopia in a Globalising Era. European Academy of Sciences and Arts. Kuopio: Grano Oy, pp. 184 – 197.
 • Antti Teittinen & Hannu T. Vesala. 2015. Vammaispalveluja tarvinneiden taloudellinen tilanne ja osallistuminen – ATH-tutkimuksen tuloksia (urn.fi). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 25/2015, s. 25 – 31.
 • Antti Teittinen (2015): Miksi vammaiset syrjäytyvät työelämästä? Rakenteellinen näkökulma (Why disabled people are discriminated in working life. A structural perspective). Teoksessa Kivirauma Joel (toim.): Vammaisten elämä (Lives of disabled people). Suomen Vammaistutkimuksen Seuran 3. vuosikirja. Helsinki: Kynnys ry.
 • Antti Teittinen & Hannu Vesala (2014). Housing Services for People with Intellectual Disabilities in Finland. In Laurinkari, Juhani & Tarvainen, Merja (eds.) The Policies of Inclusion – Perspectives to Disability Policy in Connection with Changing Welfare Policy. Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. Bremen.
 • H Vesala, A Teittinen ja R Kaikkonen. Vammaispalveluja tarvitsevien kotitalouksien koettu taloudellinen tilanne vuonna 2013 – ATH-tutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 45 – 48.
 • Elina Ekholm & Antti Teittinen (2014) Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä ja edellytyksiä. (Disabled young adults and working life citizenship. Factors preventing and promoting inclusion.) Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 133. Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto. Helsinki.
 • Hannu T. Vesala, Antti Teittinen & Pilvikki Heinonen: Occupational identity of staff and attitudes towards institutional closure. Tizard Learning Disability Review. Vol. 19 (3). 2014, 134 – 141.
 • Sonja Miettinen & Antti Teittinen: Deinstitutionalisation of People with Intellectual Disabilities in Finland: A Political Perspective. Scandinavian Journal of Disability Research 16 (1/2014), 59 – 75.
 • Antti Teittinen (2014) Vammaisten koulutuksen ja työelämän biopolitiikan kritiikki (Critique of biopolitics in education and working life of people with disabilities). Teoksessa Kristiina Brunila & Ulpukka Isopahkala-Bouret (toim.) (2014) Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura, s. 85 – 101.
 • Antti Teittinen (2014) Vammaisten laitoshistorioista kohti kansalaisuutta. (From institutional histories to citizenship of disabled people) Elore – folkloristiikan ja lähialojen verkkolehti.
 • Kristiina Brunila, Katariina Hakala, Elina Lahelma & Antti Teittinen (toim.) (2013). Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Gaudeamus.
 • Katariina Hakala, Reetta Mietola & Antti Teittinen (2013). Valinta ja valikointi ammatillisessa erityisopetuksessa. Teoksessa: Kristiina Brunila, Katariina Hakala, Elina Lahelma & Antti Teittinen (toim.) (2013). Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Gaudeamus, s. 173–200.
 • Sonja Miettinen, Kristina Engwall & Antti Teittinen (2013) Parent-carers of disabled children in Finland and Sweden: socially excluded by a labour of love. Teoksessa Teppo Kröger & Sue Yeandle (toim.) Combining paid work and family care. Policies and experiences in international perspective. Policy Press.
 • Reetta Mietola, Antti Teittinen & Hannu T. Vesala (2013) Kehitysvammaisten ihmisten asumisen tulevaisuus – Kansainvälisiä esimerkkejä ja vertailu Suomeen. Helsinki: Ympäristöministeriö.
 • Vehkakoski, Tanja, Teittinen, Antti & Vehmas, Simo (2012) ADHD ja moraalinen vastuu. Teoksessa Silvennoinen, Heikki & Pihlaja, Päivi (toim.) Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Juhlakirja Joel Kivirauman täyttäessä 60 vuotta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 214, 243–258.
 • Antti Teittinen & H.T. Vesala (2012) Fundamental Rights Agency (FRA) Project on the rights of people with intellectual disabilities and people with mental health problems. Desk report: Finland. European Union Agency for Fundamental Rights.
 • Jenny Tägtström, Anne Bækgaard, Antti Teittinen, Anna Dahlberg, Grete Hjermstad, Helena Lagercrantz, Johanna Lauren & Ragna Flø (2012) Trender i funktionshinderpolitiken i Norden. Nordens Välfärdscenter.
 • Jan Tøssebro, Inge Storgaard Bonfils, Antti Teittinen, Magnus Tideman, Rannveig Traustadottir & Hannu T. Vesala (2012) Normalization Fifty Years beyond – Current Trends in the Nordic Countries. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. Vol. 9 (2).
 • Antti Teittinen (2012) Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa Oikarinen Tiina & Pölkki Hannaleena (toim.). Näkökulmia vammaisuuteen. Helsinki: Hilma, the support centre for disabled immigrants.
 • Antti Teittinen (2011) Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työtoiminnan rakenteelliset ongelmat. Työelämän tutkimus 1/2011.

Päivitetty: 12.12.2016

« Takaisin