Erot, erilaisuus ja elinolot

Erot, erilaisuus ja elinolot -tutkimushankkeessa tarkasteltiin vammaisten henkilöiden elinoloja arkielämän kontekstissa. Haastattelumenetelmä antoi mahdollisuuden tarkastella sitä, miten arki jäsentyy ihmiselle itselleen ja miten asumisolot, toimeentulo, perhesuhteet, työelämä ja tekeminen sekä vapaa-ajan harrastukset sijoittuvat merkityksiltään arjen kokemiseen. Samalla tarkasteltiin, minkälainen suhde sosiaalis-yhteisöllisiin käytäntöihin ja yhteiskuntaan muodostuu arkea luonnehtivassa puheessa.

Aikaisemmissa suomalaisissa vammaisten ihmisten elinoloja käsittelevissä tutkimuksissa on pyritty tilastollisiin yleistyksiin. Tässä tutkimuksessa pyrittiin puolestaan tekemään näkyväksi elinolojen moninaisuutta ja kiinnittämään huomiota ennen kaikkea eroihin arkielämässä ja elämänkokonaisuuksissa. Vammaisten ihmisten elinolosuhteita koskevissa asiantuntijadiskursseissa korostetaan tarvelähtöistä palvelujärjestelmää, mikä ikään kuin asettaa vammaiset henkilöt yhtenäiseen autettavien ja apua kaipaavien ryhmään. Vaikka avun tarve on suurella osalla mitä ilmeisin, asiantuntijadiskurssit saattavat kuitenkin himmentää elinolosuhteiden moninaisuutta ja yksilöiden välisiä eroja. Tutkimuksessa pyrittiinkin luomaan näkökulma elinolosuhteiden heterogeenisuuteen ja monimerkityksisyyteen ihmisen arkielämän kokonaisuudesta käsin.

Teemahaastattelumenetelmä merkitsi tässä tutkimuksessa sitä, että asuminen, perhesuhteet ja ihmissuhteet, työ ja tekeminen sekä vapaa-aika ja kuluttaminen toimivat keskustelunaiheina vammaisen henkilön kanssa. Jotta elämisen kirjoa tultaisiin tavoittaneeksi mahdollisimman laajalti, haastatteluja hankittiin eri puolilta Suomea eri-ikäisiltä naisilta ja miehiltä. Tutkimuksen piirissä haastateltiin sekä lapsuudenkodissaan vielä asuvia että itsenäisesti ja/tai tuetusti asuvia. Haastattelujen ohella tutkimuksessa hyödynnettiin myös havaintomateriaalia ja valokuvia.

Tutkimus sijoittuu yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen välimaastoon. Aineiston analyysissä keskityttiin arjen rutiinien jäsennyksiin ja elämän eri osa-alueisiin, jotka tekevät näkyviksi vammaisten elinolojen keskeisiä ulottuvuuksia.

Näitä ulottuvuuksia tarkasteltiin suhteessa osallisuuteen ja syrjintään, valtaistumiseen ja sosiaaliseen kontrolliin, tasa-arvoon ja eriarvoisuuteen sekä toimeentuloon ja köyhyyteen.

Ennen kaikkea tutkimusasetelma tarjosi mahdollisuuden käsitellä kriittisesti niitä diskursseja ja määrittelykäytäntöjä, jotka vallitsevat vammaisuuden asiantuntemuksessa ja joilla sosiaalipoliittinen ja hallinnallinen retoriikka on keskeistä. Keskustelu elämäntavasta ja elämäntapojen välisistä eroista on hyvä tuoda vammaistutkimuksen kentälle, sillä se tavoittaa myös yksilöllisiä elämänkäytäntöjä ja tekee ne merkityksellisiksi ja arvokkaiksi.

Lisätietoa

YTT, tutkimuspäällikkö Antti Teittinen, p. 09 3480 9218

Päivitetty: 08.01.2016

« Takaisin