Onnistuneita valintoja

Onnistuneita valintoja -hankkeen tutkimus

Kansalaiskokemuksia. ”Tavallinen elämä”, osallisuus ja osallisuuden esteet kehitysvammaisten arkikokemuksissa.

Kansalaiskokemuksia-tutkimus kiinnittyi sekä suomalaisiin että kansainvälisiin vammaispoliittisiin ohjelmiin. Se oli osa Kehitysvammaliitossa toteutettua tutkimus- ja kehittämishanketta ”Onnistuneita valintoja. Osallistavan palveluohjauksen ja sosiaalityön kehittäminen lähiyhteisöissä” (2011–2013/15). Hankkeen tavoitteena oli edistää kehitysvammaisten ja muiden vammaisten henkilöiden sosiaalista liittymistä lähiyhteisöönsä, osallistumismahdollisuuksia ja kansalaisuuden toteutumista.

Tutkimus toteutettiin tutkimusryhmässä, joka koottiin hankkeen toteutuspaikkakunnilta valittujen Me Itse ry:n jäsenistä. He osallistuivat ryhmän toimintaan vammaispalveluiden kokemusasiantuntijoina. He valitsivat itselleen henkilön, joka osallistui työskentelyyn, ja he muodostivat ryhmään tutkijaparin. Ryhmässä oli neljä tutkijaparia. Katariina Hakala toimi ryhmän vastuullisena ohjaajana, ja mukana oli myös sosionomiopiskelija Marita Kiviranta, joka teki ryhmän työskentelystä omaan tutkintoonsa kuuluvan lopputyön, sekä sarjakuvaopettaja Jenny Eräsaari, jonka ohjauksessa työstettiin ryhmän tutkimusaineistoa sarjakuvan keinoin. Hänen työskentelynsä ryhmässä oli osa Taiteen keskustoimikunnan rahoittamaa hanketta.

Ryhmässä työskenneltiin tutkijaparien omien pienimuotoisten tutkimusharjoitusten toteuttamiseksi. Niissä tutkittiin omaa elämänhistoriaa ja/tai omia lähiyhteisöjä sekä palvelukäytäntöjä. Näitä lähdettiin ryhmässä dokumentoimaan ja keräämään tutkimusaineistoiksi osallistujille soveltuneilla tavoilla. Aineistoja analysoitiin ja tulkittiin keskustellen, ja keskusteluissa esitetyt näkökulmat pyrittiin dokumentoimaan ja esittämään erilaisissa prosessin kuluessa täsmentyneissä tuotoksissa. Näitä voivat olla esimerkiksi perinteinen tutkimusantologia, sarjakuvanäyttely, kuunnelma tms. Tutkimuksessa keskeistä oli myös inklusiivisen tutkimusmetodologian ja tutkijakoulutuksen kehittäminen kokemusasiantuntijoille.

Hanketta rahoitti RAY.

Hankkeen loppuraportti

Harjajärvi Minna (toim.), Burakoff Katja, Hakala Katariina & Somer Sari. 2015. Onnistuneita valintoja yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Onnistuneita valintoja -hankkeen loppuraportti (pdf, 3,8 Mt). Kehitysvammaliiton selvityksiä 10.

Lisätietoa

Tutkija Katariina Hakala, matkap. 044 047 1797, lue myös Katariina Hakalan tutkijaesittely

Päivitetty: 03.12.2015

« Takaisin