RATTI

RATTI – Ratkaisuja haastaviin tilanteisiin kehitysvammaisten yksilöllisessä asumisessa -hankkeen tutkimus

”Kyllä ihmisoikeuksissa olis parantamisen varaa!”

RATTI – Ratkaisuja haastaviin tilanteisiin kehitysvammaisten yksilöllisessä asumisessa -tutkimus- ja kehittämishankkeessa (RAY 2009–2012) oli keskeisenä tavoitteena vahvistaa kehitysvammapalveluissa elävien henkilöiden omaa osallisuutta heitä koskevien asioiden käsittelyssä ja ratkaisujen etsimisessä ”haastaviin tilanteisiin”.

Hankkeessa pyrittiin jäsentämään syitä, jotka tuottavat ”haastavia tilanteita” henkilöiden palveluiden järjestämisessä. Tutkimus kohdistui palvelujärjestelmään ja arkipäivän palvelukäytäntöihin, jotka määrittävät, rajoittavat ja mahdollistavat kehitysvammaisten ihmisten elämää hyvin monitasoisesti.

Tutkimus toteutettiin elämänhistoriallisena etnografiana kolmen kehitysvammapalveluissa elävän henkilön kanssa. He toimivat tutkimuksessa kokemusasiantuntijoina ja tutkimuskumppaneina. Tutkija tutustui arkisiin toimintaympäristöihin, sosiaalisiin verkostoihin ja auttamisen ja tukemisen vuorovaikutussuhteisiin asumisessa, työn ja toimeentulon käytännöissä, harrastuksissa ja liikkumisessa paikasta toiseen. Tutkimuksen analyysi tehtiin monitasoisessa dialogissa tutkimuskumppaneiden kanssa.

Tutkimuskysymyksiksi täsmentyivät prosessin kuluessa seuraavat:

  1. Miten vammaisten täysivaltainen kansalaisuus, osallisuus ja itsemääräämisoikeus toteutuvat arkipäivän elämässä heidän kuvaustensa kautta tulkittuna?
  2. Millaiset tilanteet määrittyvät haastaviksi täysivaltaisen kansalaisuuden, osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen suhteen?

Tutkimuksen tuloksena nostettiin esiin neljä ”oikeutta”, joiden toteutuminen aineiston perusteella näyttäytyi haasteellisena:

  1. Oikeus valita missä ja kenen kanssa asuu, erityisesti kysymys kotikuntaoikeudesta
  2. Oikeus mielekkääseen työhön ja työstä saatavaan asianmukaiseen palkkaan
  3. Oikeus oppia ja kuntoutua ”itsenäisemmäksi” kansalaiseksi
  4. Oikeus maailmankansalaisuuteen tietoverkossa; oikeus ”somen” (sosiaalinen media) kansalaisuuteen

Tutkimuksessa paneuduttiin erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden mukaan ottamiseen tutkimuksen toteutukseen eli ns. ”inklusiiviseen metodologiaan”.

Hanketta rahoitti RAY.

Tutkimusjulkaisut

  • Hakala, Katariina (2013, tulossa). ”Kyllä ihmisoikeuksissa olis parantamisen varaa!” Itsenäisen elämän haasteita vammaispalveluissa. Julkaistaan Kehitysvammaliiton tutkimuksia -sarjassa.
  • Hakala, Katariina (tulossa). Anonymity – Protection or exploitation in inclusive research? Paper in the Lancaster Disability Studies Conference 2012; manuscript for an article.
  • Hakala, Katariina (2012). RATTI – Ratkaisuja haastaviin tilanteisiin kehitysvammaisten yksilöllisessä asumisessa. Tutkimus vammaispalveluiden haastavista tilanteista. Ketju 48(1), 36–37.

Lisätietoa

Tutkija Katariina Hakala, matkap. 044 047 1797, lue myös Katariina Hakalan tutkijaesittely

Päivitetty: 23.08.2013

« Takaisin