TOIMI – menetelmä toimintakyvyn kuvaamiseen

TOIMI-tarkasteluprosessissa luodaan yleiskuva henkilön selviytymisestä hänen nykyisissä asuin- tai toimintaympäristöissään ja elämäntilanteessaan. Tarkastelun kohteina ovat hänen taitonsa ja voimavaransa sekä niiden käyttöä estävät tai haittaavat asiat.

Yksilöllinen psykososiaalinen toimintakyky koostuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Osa näistä tekijöistä liittyy henkilön yksilöllisiin ominaisuuksiin (älylliset ja emotionaaliset voimavarat, fyysinen ja psyykkinen terveydentila), osa ilmenee suhteessa kulloiseenkin toimintaympäristöön (osallistuminen, vuorovaikutus ja sosiaaliset roolit, tilanteessa saatavilla oleva apu ja tuki) ja osa määräytyy yksilön ulkopuolelta (toimintaympäristö, sen fyysiset ominaisuudet ja toimintasäännöt).

Toimintakyky on pohjimmiltaan aina suhdetta kuvaava käsite. Siinä yksilön kyvyt, tunteet, tarpeet ja pyrkimykset kohtaavat toimintatilanteen fyysiset ja sosiaaliset olosuhteet, odotukset ja vaatimukset.

Saman ihmisen psykososiaalinen toimintakyky ilmenee erilaisena fyysisiltä ja sosiaalisilta ominaisuuksiltaan erilaisissa toimintaympäristöissä. Sille ei ole yhtä tiettyä mittaustulosta. Siksi TOIMI ei ole mittari, vaan työväline yksilöllisen toimintakyvyn eri puolien ja ilmenemismuotojen kuvaamiseen ja tarkasteluun.

Yksilöllisen toimintakyvyn tarkastelu koostuu kolmesta osasta:

  1. Henkilön elämäntilanne ja elinolosuhteet: henkilön itsensä kanssa keskustellen ja häntä haastatellen laaditaan kuvaus hänen asumisestaan, koulutuksestaan, päivä- tai työtoiminnastaan ja vapaa-ajastaan sekä siitä, miten hän itse nämä kokee.
  2. Psykososiaalinen selviytyminen asuin- tai toimintaympäristössä: 16 graafista analogia-asteikkoa, joilla arvioidaan yksilöllisen toimintakyvyn eri puolia. Tämän osan tekevät henkilön hyvin tuntevat lähityöntekijät tai omaiset.
  3. Perustiedot
    henkilön psyykkisestä ja fyysisestä terveydentilasta sekä henkilön oma arvio hyvinvoinnistaan. Viimeksi mainittu tehdään yhteistyössä hänen kanssaan sekä keskustellen että omaa arviointilomaketta käyttäen.

Mihin TOIMIa käytetään?

TOIMI on kehitetty vammaispalveluissa tehtävän tuki- ja palvelusuunnittelun työkaluksi. Sen avulla laaditaan laaja-alainen kuvaus palveluiden käyttäjän psykososiaalisen toimintakyvyn eri puolista ja tunnistetaan toimintakyvyn vahvuudet ja rajoitukset. Toimintakyvyn vahvuudet kertovat voimavaroista mielekkääksi koettuun elämään, ja toimintakyvyn rajoitukset auttavat tunnistamaan niitä toimintoja, joista suoriutumiseen henkilö tarvitsee apua tai tukea.

Vahvuudet voivat myös kompensoida heikkouksia, kuten hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot kompensoivat käytännön toimintakyvyn puutteita. Toisaalta toimintakyvyn puutteet voivat syödä vahvuuksien merkitystä, kuten heikko keskittymiskyky vaurioittaa suoriutumista, vaikka taidot olisivatkin periaatteessa hyvät. Siksi toimintakyvyn kuvauksesta ei koskaan saa yksiselitteisiä raja-arvoja, joiden perusteella palveluiden käyttäjä voidaan “sijoittaa” esim. tietynlaisiin asumispalveluihin.

Kokonaisvaltainen, laadullinen tarkastelu ja pohdinta on aina tarpeen, kun tuloksista tehdään johtopäätöksiä henkilön tuki- ja palvelusuunnitteluun.

TOIMIn ensisijainen kohderyhmä ovat ne vammaispalveluiden asiakkaat, joilla on kehitysvamma. TOIMIn avulla voidaan laatia kuvaus myös muilla tavoin vammaisten henkilöiden toimintakyvystä, ainakin niiden, joilla on puhevamma tai keskushermoston sairaus tai vamma. Työkalua voidaan tietyissä tapauksissa käyttää myös mielenterveyskuntoutujien tuen ja palveluiden tarpeiden jäsentämiseen.

TOIMI ei kaikissa tapauksessa anna riittävän kattavaa kuvaa sellaisten henkilöiden toimintakyvystä, joilla on autismikirjon piiriin kuuluva kehityksellinen vamma. Näissä tapauksissa tarvitaan täydentäviä kuvausmenetelmiä.

TOIMI soveltuu yksilön psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaamiseen nuoruusiästä, suunnilleen 14–15 ikävuodesta lähtien. Tätä nuorempien lasten toimintakyvyn tarkastelu lähtee erilaiselta teoreettiselta pohjalta ja siihen tarvitaan jo omia työvälineitään.

TOIMIn saatavuus

TOIMI julkaistiin painettuna vihkosena alkuvuodesta 2011. Myynti: Opike-kauppa (www.opike.fi)

Päivitetty: 09.09.2014

« Takaisin