Julkaisut ulkopuolisissa julkaisusarjoissa

Kehitysvammaliiton tutkijoiden julkaisuja muissa kuin Kehitysvammaliiton omissa julkaisusarjoissa.

2015

Teittinen Antti (2015): Miksi vammaiset syrjäytyvät työelämästä? Rakenteellinen näkökulma (Why disabled people are discriminated in working life. A structural perspective). Teoksessa Kivirauma Joel (toim.): Vammaisten elämä (Lives of disabled people). Suomen Vammaistutkimuksen Seuran 3. vuosikirja. Helsinki: Kynnys ry.

2014

Ekholm Elina & Teittinen Antti (2014): Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä ja edellytyksiä (Disabled young adults and working life citizenship. Factors preventing and promoting inclusion). Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 133. Helsinki: Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto.

Koski Katja, Martikainen Kaisa, Burakoff Katja, Vesala Hannu Tapio & Launonen Kaisa (2014): Evaluation of the impact of supervisory support on staff experiences of training. Tizard Learning Disability Review 19 (2).

Miettinen Sonja & Teittinen Antti (2014): Deinstitutionalisation of People with Intellectual Disabilities in Finland: A Political Perspective. Scandinavian Journal of Disability Research 16 (1/2014), 59 – 75.

Peltopuro Minna, Ahonen Timo, Kaartinen Jukka, Seppälä Heikki & Närhi Vesa (2014): Borderline intellectual functioning: A systematic literature review (www.aaiddjournals.org). Intellectual and Developmental Disabilities, 52 (6), s. 419 – 440.

Teittinen Antti (2014): Vammaisten koulutuksen ja työelämän biopolitiikan kritiikki (Critique of biopolitics in education and working life of people with disabilities). Teoksessa Brunila Kristiina & Isopahkala-Bouret Ulpukka (toim.): Marginaalin voima! (Power of the Marginal!). Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura, s. 85 – 101.

Teittinen Antti (2014): Vammaisten laitoshistorioista kohti kansalaisuutta (From institutional histories to citizenship of disabled people) (www.elore.fi). Elore, folkloristiikan ja lähialojen verkkolehti.

Teittinen Antti & Vesala Hannu (2014): Housing Services for People with Intellectual Disabilities in Finland. Teoksessa Laurinkari Juhani & Tarvainen Merja (toim.): The Policies of Inclusion – Perspectives to Disability Policy in Connection with Changing Welfare Policy. Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. Bremen.

Vesala Hannu, Teittinen Antti & Heinonen Pilvikki (2014): Occupational identity of staff and attitudes towards the closure of the institution. Tizard Learning Disability Review 19 (3), s. 134 – 141.

Vesala Hannu, Teittinen Antti & Kaikkonen Risto (2014): Vammaispalveluja tarvitsevien kotitalouksien koettu taloudellinen tilanne vuonna 2013 – ATH-tutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 45 – 48.

2013

Brunila Kristiina, Hakala Katariina, Lahelma Elina & Teittinen Antti (toim.) (2013): Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot (Vocational Education and Societal Differentiation). Helsinki: Gaudeamus.

Hakala Katariina (2013): Kehitysvammaisten koulutuspolkujen ja työntekijäkansalaisuuden mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia (Educational paths making possibilities and impossibilities for labor market citizenship for people with learning disabilities). Teoksessa Hakala Katariina, Brunila Kristiina, Lahelma Elina & Teittinen Antti (toim.): Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus.

Hakala Katariina, Brunila Kristiina, Teittinen Antti & Lahelma Elina (2013): Epilogi: Ammatillisella koulutuksella työntekijäkansalaiseksi – Työntekijäkansalaisuus tekeillä ja käsillä (Vocational education making labourmarket citizens). Teoksessa Hakala Katariina, Brunila Kristiina, Lahelma Elina & Teittinen Antti (toim.): Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus.

Hakala Katariina, Mietola Reetta & Teittinen Antti (2013): Valinta ja valikointi ammatillisessa erityisopetuksessa (Choosing and selection in vocational special education). Teoksessa Brunila Kristiina, Hakala Katariina, Lahelma Elina & Teittinen Antti (toim.): Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot (Vocational Education and Societal Differentiation). Helsinki: Gaudeamus.

Mietola Reetta, Teittinen Antti & Vesala Hannu (2013): Kehitysvammaisten ihmisten asumisen tulevaisuus. Kansainvälisiä esimerkkejä ja vertailu Suomeen (Future housing for people with intellectual disabilities. International examples and comparison with Finland) (www.ym.fi). Suomen ympäristö 3/2013. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto.

Miettinen Sonja, Engvall Kristina & Teittinen Antti (2013): Parent-carers of disabled children in Finland and Sweden: Socially excluded by a labour of love? Teoksessa Kröger Teppo & Yeandle Sue (toim.): Combining Paid Work and Family Care: Policies and Experiences in International Perspective. 107 – 124. Bristol: Policy Press.

Teittinen Antti & Vesala Hannu (2013): Fundamental Rights Agency (FRA) Project on the rights of people with intellectual disabilities and people with mental health problems. Desk report: Finland. In Legal capacity of persons with intellectual disabilities and persons with mental health problems. European Union Agency for Fundamental Rights.

Vesala Hannu (2013): Kehitysvamma-alan lähityöntekijöiden ammatti-identiteetti ja työhyvinvointi.
Seurantatutkimuksen väliraportti. Asu-hanke 10/2012.

Vesala Hannu (2013): Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisen tukeminen: Osa työntekijän ammatti-identiteettiä? Suuntaaja 3/2013.

2012

Teittinen Antti (2012): Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa (The Development of Disability Concept in Finland). Teoksessa Oikarinen Tiina & Pölkki Hannaleena (toim.): Näkökulmia vammaisuuteen (Perspectives of Disability). Helsinki: Hilma, the support centre for disabled immigrants.

Teittinen Antti & Vesala Hannu (2012): Fundamental Rights Agency (FRA) Project on the rights of people with intellectual disabilities and people with mental health problems. Desk report: Finland. European Union Agency for Fundamental Rights.

Tägtström Jenny, Bækgaard Anne, Teittinen Antti, Dahlberg Anna, Hjermstad Grete, Lagercrantz Helena, Laurent Johanna & Flø Ragna (2012): Trender i funktionshinderpolitiken i Norden (Disability Policy Trends in Nordic Countries). Nordens Välfärdscenter.

Tøssebro Jan, Bonfils Inge Storgaard, Teittinen Antti, Tideman Magnus, Traustadottir Rannveig & Vesala Hannu T. (2012): Normalization Fifty Years Beyond – Current Trends in the Nordic Countries. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 134 – 146.

Vehkakoski Tanja, Teittinen Antti & Vehmas Simo (2012): ADHD ja moraalinen vastuu (ADHD and moral responsibility). Teoksessa Silvennoinen Heikki & Pihlaja Päivi (toim.): Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä (Boundaries. Studies of interpretations and definitions of normalcy, diversity and deviation). Juhlakirja Joel Kivirauman täyttäessä 60 vuotta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 214, 243 – 258.

2011

Ruoppila Isto, Iivanainen Matti, Laurinkari Juhani, Patja Kristiina, Poutanen Veli Matti & Vesala Hannu (2011): Use of services by people with intellectual disability: A multidisciplinary longitudinal study from 1962 to 1998 in Finland. Teoksessa Ruoppila Isto & Iivanainen Matti (toim.): Life Course of Finnish Persons with Intellectual Disabilities Born 1898 – 1960. A 35-Year Follow-up Study. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 430. Jyväskylän yliopisto.

Ruoppila Isto, Vesala Hannu, Patja Kristiina, Numminen Heli (2011): Methodology of the life course study. Teoksessa Ruoppila Isto & Iivanainen Matti (toim.): Life Course of Finnish Persons with Intellectual Disabilities Born 1898 – 1960. A 35-Year Follow-up Study. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 430. Jyväskylän yliopisto.

Seppälä Heikki (2011): Att definiera utvecklingsstörning: Mission impossible? Föreläsning på Nordisk konferensen den 12.5.2011. Omslaget 2011; (3): 19, 22 – 23.

Teittinen Antti (2011): Havaintoja kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työtoiminnan rakenteellisista ongelmista (pdf, www.aspasaatio.fi). Suuntaaja 1/2011.

Teittinen Antti (2011): Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työtoiminnan rakenteelliset ongelmat (Structural problems of exemplary employment of people with learning disabilities and mental health problems). Työelämän tutkimus 1/2011.

Teittinen Antti (2011): Onko diagnoosi tarpeellinen? Pohdintoja lääketieteellisten diagnoosien yhteiskunnallisista merkityksistä (Is there a necessity of diagnosis? Discussions about societal meanings of medical diagnoses). Teoksessa Vaarla Suvi (toim.): Alkoholin vaurioittamat. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaikutukset lapsen elämään (Injured by alcohol. Influences of alcohol use during the pregnancy to a child’s life). Helsinki: Kehitysvammaliitto.

2010

Hakala Katariina (2010): Discourses on Inclusion, Citizenship and Categorizations of ‘Special’ in Education policy: The case of negotiating change in the governing of vocational special needs education in Finland. European Educational Research Journal 9 (2), 269 – 283.

Miettinen Sonja (2010): Vammaisuutta kuvaamassa: Maailman terveysjärjestön toimintakykyluokitukset vammaisuutta koskevan tiedon tuottamisen käytäntöinä. Teoksessa Teittinen Antti (toim.): Pois laitoksista! Vammaiset ja hoivan politiikka. Helsinki: Palmenia.

Närhi Vesa, Seppälä Heikki & Kuikka Pekka (toim.) (2010): Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Seppälä Heikki (2010): Hoivan ja asumisen välimaastossa: Pohdintoja kehitysvammaisuuden kaksista kasvoista. Teoksessa Teittinen Antti (toim.): Pois laitoksista! Vammaiset ja hoivan politiikka. Helsinki: Palmenia.

Teittinen Antti (2010): Joustavasta kasaantumisesta uusliberalismiin (From flexible accumulation to neo-liberalism). Kulttuurintutkimus 2/2010.

Teittinen Antti (toim.) (2010): Pois laitoksista! Vammaiset ja hoivan politiikka (Out of Institutions! Disabled People and the Politics of Care). Helsinki: Gaudeamus.

Teittinen Antti (2010): Sosiaalisten mahdollisuuksien politiikka ja kehitysvamma (Policy of social opportunities and learning disability). Teoksessa Hiilamo Heikki & Saari Juho (toim.): Hyvinvoinnin uusi politiikka – Johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin (The new policy of welfare – An introduction to social opportunities).  Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A, Tutkimuksia 27.

Teittinen Antti & Kuusterä Kirsti (2010): Angloamerikkalaisen deinstitutionalisaatiotutkimuksen aiheista (Topics of Anglo-American De-institutionalisation research). Teoksessa Teittinen Antti (toim.): Pois laitoksista! Vammaiset ja hoivan politiikka (Out of Institutions! Disabled People and the Politics of Care). Helsinki: Gaudeamus.

Vesala Hannu (2010): Hameennappi ja haalari. Tutkimus puhumattoman, vaikeasti kehitysvammaisen naisen itsemääräämisestä ja valinnanmahdollisuuksista. Teoksessa Teittinen Antti (toim.): Pois laitoksista. Vammaiset ja hoivan politiikka. Helsinki: Gaudeamus.

2008

Hintsala Susanna & Seppälä Heikki (et al.) (2008): Kehitysvammaisten asumispalveluiden suuntaviivoja. Teoksessa Niemelä Markku & Brandt Krista (toim.): Kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen: Pitkäaikaisesta laitosasumisesta kohti yksilöllisempiä asumisratkaisuja (pdf, urn.fi). Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, 2007:73. Helsinki:  Sosiaali- ja terveysministeriö.

Hintsala Susanna, Seppälä Heikki & Teittinen Antti (2008): Kehitysvammaista ihmistä eristävät asumisjärjestelyt (Isolated housing settings of a person with learning disability). Teoksessa Hirvilammi Tuuli & Laatu Markku (toim.): Toinen vääryyskirja: Lähikuvia sosiaalisista epäkohdista (Second book of grievances: Pictures of social disadvantages). Helsinki: Kela.

Seppälä Heikki (2008): Häiriöiden hallinnasta toimintakyvyn tukemiseen – Pohdintaa kehitysvammaisten psyykkisen hyvinvoinnin edistämisestä. Teoksessa Punamäki Raija-Leena, Nieminen Pirkko & Kiviaho Matti (toim.): Mieli ja terveys: Ilon ja muutoksen psykologiaa. Tampere: Tampereen yliopisto.

Seppälä Heikki (2008): Kehitysvammaisten kuntoutus. Teoksessa Rissanen Paavo, Kallanranta Tapani & Suikkanen Asko (toim.): Kuntoutus. Helsinki: Duodecim.

Teittinen Antti (2008): Boundaries and structures of normality. Teoksessa Parodi Giuliana (toim.): Aspetti socioeconomici della disabilità. Rooma: Aracne Editrice.

2007

Hakala Katariina (2007): Kriittisen ja feministisen pedagogiikan keskusteluja paremmin tietämisestä ja toisin tietämisen mahdollisuuksista (Discussions of critical and feminist pedagogy about knowing better and possibilities of knowing otherwise). Teoksessa Aittola Tapio, Eskola Jari & Suoranta Juha (toim.): Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä (Questions of critical pedagogy). Tampereen yliopisto.

Hakala Katariina (2007): Paremmin tietäjän paikka ja toisin tietämisen tila. Opettajuus (ja tutkijuus) pedagogisena suhteena. Tohtorin väitöskirja. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 212. Helsinki: Yliopistopaino.

Hakala Katariina & Hynninen Pirkko (2007): Etnografinen tietäminen (Ethnographic Knowing). Teoksessa Lappalainen Sirpa, Hynninen Pirkko, Lahelma Elina & Tolonen Tarja (toim.): Etnografia metodologiana (Ethnography as Methodology). Tampere: Vastapaino.

Seppälä Heikki (2007): Palveluohjaus – Polku omaan elämään. Teoksessa Ikonen Oiva & Virtanen Pirkko (toim.): Erilainen oppija – Yhteiseen kouluun: kokemuksia yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kehittämisestä. Jyväskylä: PS-kustannus.

2006

Teittinen Antti (2006): Merkintöjä vammaisuuden tutkimuksen itseymmärryksestä (Markings of self-understanding on disability research). Teoksessa Teittinen Antti (toim.): Vammaisuuden tutkimus. Helsinki: Yliopistopaino.

Teittinen Antti (2006): Osallistava kasvatus suomalaisessa koulutuspolitiikassa (Inclusive education in Finnish education policy). Kasvatus 2006, 37 (4): 359 – 370.

Teittinen Antti (2006): Public welfare services, disability organisations and governance structures. Teoksessa Parodi Giuliana (toim.): Aspetti socioeconomici della disabilità. Rooma: Aracne Editrice.

Teittinen Antti (toim.) (2006): Vammaisuuden tutkimus (Disability Research). Helsinki: Yliopistopaino.

Vesala Hannu (2006): Seniorit liikkeelle klubitoiminnalla. SKLU tiedottaa, 2/2006.

2005

Nikkanen Hannu, Numminen Heli, Närhi Vesa, Leskelä-Ranta Anna-Elina, Seppälä Heikki & Ahonen Timo (2005): Laaja-alaiset oppimisvaikeudet: Teoriaa ja pohdintaa. NMI-Bulletin, 15 (3): 21 – 26.

2004

Seppälä Heikki (2004): Se on pienestä kiinni: Lahden ja Hämeenlinnan Työnhyrrä-projektien kokemuksia ja arviointia. Lahti: Avain-säätiö.

2003

Koskentausta Terhi, Seppälä Heikki & Valkama Heimo (2003): Kehitysvammahuollon haasteellisimmat asiakkaat: Suojatoimenpiteet Pääjärven kuntayhtymässä. Suomen lääkärilehti 58 (5): 499 – 504.

Ruoppila Isto, Poutanen Veli Matti, Laurinkari Juhani & Vesala Hannu (2003): Kansaneläkelaitoksen tuet kehitysvammaisten henkilöiden elämänkulussa 1962 – 1998 (Social benefits from the the Social Insurance Institution of Finland in the course of life of the intellectually disabled in 1962 – 1998). Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 73. Helsinki: Kela.

2002

Hakala Katariina (2002): Varmuutta ja epäröintejä. Puhetapoja opettajan sukupuolesta (Certainties and hesitations. Discourses on teacher’s gender. Journal of Finnish Educational Research). Kasvatus, Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 33 (3): 288 – 301.

2001

Simola Hannu & Hakala Katariina (2001): Finnish School Professionals Talk about Educational Change. Teoksessa Lindblad Sverker & Popkewitz Thomas S. (toim.): Listening to Education Actors on Governance and Social Integration and Exclusion. University of Uppsala, Department of Education, Uppsala Reports on Education 37.

2000

Lahelma Elina, Hakala Katariina, Hynninen Pirkko & Lappalainen Sirpa (2000): Too few men? Analysing the discussion on the need for more male teachers. Nordisk Pedagogik. Journal of Nordic Educational Research 20 (3), 129 – 138.

Patja Kristiina, Iivanainen Matti, Oksanen Hanna, Vesala Hannu & Ruoppila Isto (2000): Life Expectancy of Persons with Intellectual Disability: A Follow-up Study From 1962 to 1997. Journal of Intellectual Disability Research 44, 591 – 599.

1998

Chydenius Esa, Kaski Markus, Seppälä Heikki & Tokola Riitta (1998): Kehitysvammaneuvoloiden asiakkaiden psyykkiset ongelmat ja mielenterveyspalvelujen tarve. Suomen lääkärilehti 53 (13): 1553 – 1558.

1997

Matikka Leena M. & Vesala Hannu T. (1997): Acquiescence in quality-of-life interviews with adults who have mental retardation. Mental Retardation 35, 75 – 82.

1993

Seppälä Heikki (1993): Pienryhmän vuorovaikutussuhteet ja rakenne. Teoksessa Pirttimaa Raija (toim.): Puheenvuoroja kehitysvammaisten lasten ja aikuisten arviointikeinoista kasvatuksen ja kuntoutuksen suunnittelemista varten. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

1987

Seppälä Heikki (1987): Tukihenkilötoiminta kehitysvammahuollossa. Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntainliiton julkaisuja, 2/1987. Mäntsälä: Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntainliitto.

Päivitetty: 10.09.2015

« Takaisin