Tutkimushankkeet ja tutkijat

Laitoksesta yhteiskuntaan

Tutkimus työn ja organisaation muutoksesta kehitysvammapalveluissa 2010-luvulla

Suomen kehitysvammahuollossa on käynnissä mittava rakennemuutos. Laitosasumisen asteittainen lakkauttaminen toteutetaan Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Muutoksen etenemisestä, tavoitteiden saavuttamisesta sekä muutoksen vaikutuksista tarvitaan valtakunnallisella tasolla tutkittua tietoa. Myös alueellinen näkökulma kiinnostaa.

Kehitysvammaisten ihmisten palveluita on kehitetty maan eri alueilla osittain eri tavoin painottuvin ratkaisuin jo pitkään. Näkyvätkö nämä erot myös siinä, miten organisaatiot, henkilökunta tai palveluiden käyttäjät kohtaavat meneillään olevan muutoksen?

Kehitysvammaliitto on tehnyt laitosasumisen lakkauttamisen prosessiin kohdistuvaa tutkimusta jo Eteva kuntayhtymässä Pääjärven yksiköiden sulkemiseen liittyen ja aloittanut vastaavan tutkimuksen Helsingin ASU-hankkeessa. Kehitysvammaliitto tarjoaa myös muille erityishuollon kuntayhtymille mahdollisuutta tulla tähän tutkimukseen mukaan.

Laitoksesta yhteiskuntaan -tutkimuksessa tarkastellaan laitoshoidon lakkauttamista kolmen tason kautta:

 1. Laitoksessa asuville kehitysvammaisille henkilöille kyseessä on suuri elämänmuutos, ja tämän muutoksen toteuttamistavalla on merkitystä heidän hyvinvoinnilleen.
 2. Palvelujen tuottamisen tasolla tutkimus kohdistuu niihin työkäytäntöihin, joilla asumista tukevia palveluja annetaan kehitysvammaisille asukkaille. Lähityöntekijöiden arvot ja asenteet, toimintatavat ristiriitaisissa valintatilanteissa sekä käsitys omista ammattirooleista ja edellytyksistä selviytyä omista tehtävistä ovat tämän tutkimuksen näkökulmia.
 3. Organisaatiotason muutosta tarkastellaan hyödyntämällä lakkauttamisprosessiin liittyviä asiakirja-aineistoja, joiden avulla etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten laitoksen lakkauttaminen argumentoidaan/perustellaan? Mitä muutoksia laitoksen lakkauttaminen edellyttää? Mitkä ovat laitoksen lakkauttamisen toteuttamisen konkreettiset toimenpiteet?

Julkaisuja

Lisätietoa

 • Tutkimuspäällikkö Antti Teittinen, antti.teittinen (ät) kvl.fi, p. 09 3480 9218
 • Tutkija Hannu Vesala, hannu.vesala (ät) kvl.fi, p. 09 3480 9255

Kehitysvammaiset ihmiset töihin – Syrjäytymisestä osallisuuteen

Keskeisenä tutkimuskysymyksenä on selvittää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä edistäviä tekijöitä sekä työllistymisen esteitä. Vuonna 2013 alkanutta hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Tutkimusosuus koostuu kolmesta osatutkimuksesta:

1. Kehitysvammaisten ihmisten työllistymistilanne 2013 – 2014

Tutkimuksen tavoitteena oli hankkia koko maata kattavaa, ajantasaista tietoa työsuhteessa olevien kehitysvammaisten henkilöiden lukumäärästä, työsuhteen luonteesta, työtehtävistä ja työnantajista sekä työttöminä työnhakijoina olevien kehitysvammaisten ja muiden vajaakuntoisten lukumääristä. Tutkimustietoa näistä asioista on viimeksi kerätty yli 10 vuotta sitten.

Tutkimusosuus mahdollistaa myös alueellisen vertailun (Kymenlaakso vs. muut alueet) ja palvelee siten projektin toteutusta. Aineiston keruu toteutettiin lomakekyselynä. Mukaan tutkimukseen pyydettiin vammaisten työllistämistoimintaan sisältyviä palveluja tuottavia organisaatioita (kunta, kuntayhtymä, säätiö ym.). Tutkimukseen osallistuneita organisaatioita oli yhteensä 13 ja näistä saatiin yhteensä 1038 kehitysvammaisen henkilön tiedot.

Tulosten perusteella voidaan arvioida, että tällä hetkellä Suomessa on noin 400 – 500 kehitysvammaista henkilöä palkkatyössä, runsas 2000 avotyötoiminnassa ja runsas 6000 työtoiminnassa työkeskuksissa. Palkkatyöhön sijoittumisessa havaittiin suuria alueellisia ja organisaatioiden välisiä eroja siten, että suurin osa oli pääkaupunkiseudulla. Palkkatyöhön sijoittuneet olivat nuorempia, heillä oli useammin jonkin ammatillinen koulutus ja he asuivat itsenäisemmin.

Vesala Hannu T., Klem Simo & Ahlstén Marika. 2015. Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013 – 2014 (pdf, 4 Mt). Kehitysvammaliiton selvityksiä 9.

2. Työnantajien näkemyksiä ja kokemuksia kehitysvammaisten ihmisten työllistämisestä

Miten työnantajat näkevät kehitysvammaiset ihmiset työntekijöinä? Suoriutuvatko he tehtävistään siinä kuin muutkin työntekijät? Miten kehitysvammaiset ihmiset vaikuttavat työpaikan ilmapiiriin ja organisaation imagoon? Ovatko työnantajat halukkaita työllistämään kehitysvammaisia ihmisiä? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia.

Tutkimusaineisto on kerätty kyselyllä keväällä 2014. Kyselylomake lähetettiin kaikille niille työnantajaorganisaatioille, joilla oli joko avotyötoiminnassa tai palkkatyössä kehitysvammaisia henkilöitä, jotka olivat asiakkaina aiempaan ”Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013 – 2014” -tutkimukseen osallistuneissa vammaisten työllisyyspalveluja tuottavissa organisaatioissa (katso Vesala, Klem & Ahlstén 2015).

Vesala Hannu T., Klem Simo, Ala-Kauhaluoma Mika & Harkko Jaakko. 2016. Työnantajien kokemuksia kehitysvammaisista työntekijöistä (pdf, 1,1 Mt).  Kehitysvammaliiton selvityksiä 11. Painettu julkaisu on saatavilla Opike-verkkokaupasta (www.opike.fi).

3. Työllistymistarinoita

Tutkimuksessa tarkastellaan muutaman kehitysvammaisille suunnattujen työllistämispalveluiden käyttäjän henkilökohtaista elämänhistoriaa ja työllistymisprosessia yhdessä heidän kanssaan. Tutkimus kohdistuu työllistymistä edesauttaviin ja mahdollistaviin tekijöihin sekä työllistymisen esteisiin nimenomaan työllistymispalveluiden käyttäjien näkökulmista.

Julkaisut

Lisätietoa

 • Tutkija Hannu Vesala, hannu.vesala (ät) kvl.fi, p. 09 3480 9255

Tutkijat

Antti Teittinen

Antti Teittinen

Tutkimuspäällikkö, YTT, dosentti
p. 09 3480 9218
antti.teittinen (ät) kvl.fi

Toimin tutkimuspäällikkönä Kehitysvammaliitossa. Koordinoin Kehitysvammaliiton tutkimustoimintaa.

Tutkimusintressejäni ovat vammaisuuden ilmiön aikalaisanalyysi sekä aihepiirin rakennekriittinen ja yhteiskuntateoreettinen tutkimus. Olen kiinnostunut myös nuorisotutkimuksesta, arkkitehtuurin yhteiskunnallisista merkityksistä ja valtatutkimuksesta.

Olen Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen ja Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittaja. Olen toiminut myös ANED-verkoston (Academic Network of European Disability Experts) Suomen edustajana sekä NNDR:n (Nordic Network for Disability Research) johtokunnassa.

Viimeisimmät julkaisut

 • Alyt Oppewal, Thessa I. M. Hilgenkamp, Liselotte Schäfer Elinder, Ellen Freiberger, Pauli Rintala, Myriam Guerra-Balic, Maria Giné-Garriga, Antonio Cuesta-Vargas, Guillermo R. Oviedo, Oriol Sansano-Nadal, Rocio Izquierdo-Gómez, Ingi Einarsson, Antti Teittinen & Craig A. Melville (2018). Correlates of Sedentary Behaviour in Adults with Intellectual Disabilities – A Systematic Review (doi.org). Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15(10), 2274.
 • Tuikka AM., Vesala H., Teittinen A. (2018) Digital Disability Divide in Finland (doi.org). In: Li H., Pálsdóttir Á., Trill R., Suomi R., Amelina Y. (eds) Well-Being in the Information Society. Fighting Inequalities. WIS 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 907. Springer, Cham.
 • Antti Teittinen (2018). Social enterprises as part of a European welfare policy (ec.europa.eu). European Commission 2018.
 • Antti Teittinen (2018). Vammaiset, köyhyys ja palkkatyö (www.aspa.fi). Suuntaaja 1/2018.
 • Katariina Hakala, Kristín Björnsdóttir, Sirpa Lappalainen, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson & Antti Teittinen (2018): Nordic perspectives on disability studies in education: a review of research in Finland and Iceland (doi.org), Education Inquiry, DOI: 10.1080/20004508.2017.1421390.
 • Nina Nevala, Irmeli Pehkonen, Antti Teittinen, Hannu T. Vesala, Pia Pörtfors & Heidi Anttila (2018). Kuntoutuksen vaikuttavuus kehitysvammaisten toimintakykyyn ja työllistymiseen sekä sitä estävät ja edistävät tekijät. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus (hdl.handle.net). Kela, Työpapereita 133.
 • Susan Eriksson, Simo Klem & Antti Teittinen (2017). Oikeisiin töihin oppimisvaikeuksista huolimatta: Yksilökeskeisen työnhakuvalmennuksen kokeilu Etelä-Savossa (urn.fi). Xamk Kehittää 33, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
 • Sinikka Hiekkala, Minna Muñoz, Susanna Tallqvist, Heidi Anttila, Kirsti Pesola, Sanna Leppäjoki, Antti Teittinen & Outi Mäkitie (2017). LYHTY – Lyhytkasvuisten toimintakyky ja haasteet esteettömyydessä ja yhdenvertaisuudessa (urn.fi). THL, työpaperi 31/2017.
 • Antti Teittinen (2017). Tabu? Katsaus kehitysvammaisten seksuaalisuuden tutkimukseen. Teoksessa Hanna Kiuru & Minna Strömberg-Jakka (toim.): Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. UniPRESS, 267 – 279.
 • Antti Teittinen (2017). Vammaisuus yhteiskunnallisena ja poliittisena kysymyksenä (politiikasta.fi). Politiikasta-verkkolehti.
 • Hannu T. Vesala & Antti Teittinen (2016). Vammaisjärjestöjen merkitys niiden toimintaan osallistuville. Teoksessa Jukka Murto & Oona Pentala (toim.): Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia: Järjestökentän tutkimusohjelma (urn.fi). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 38/2016, s. 26 – 35.
 • Antti Teittinen (2015). Disability and the Problem of Social Justice and Solidarity in Education and Labour Markets. In Juhani Laurinkari & Felix Unger (eds.) Justice and Solidarity: The European Utopia in a Globalising Era. European Academy of Sciences and Arts. Kuopio: Grano Oy, pp. 184 – 197.
 • Antti Teittinen & Hannu T. Vesala (2015). Vammaispalveluja tarvinneiden taloudellinen tilanne ja osallistuminen – ATH-tutkimuksen tuloksia (urn.fi). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 25/2015, s. 25 – 31.
 • Antti Teittinen (2015). Miksi vammaiset syrjäytyvät työelämästä? Rakenteellinen näkökulma (Why disabled people are discriminated in working life. A structural perspective). Teoksessa Kivirauma Joel (toim.): Vammaisten elämä (Lives of disabled people). Suomen Vammaistutkimuksen Seuran 3. vuosikirja. Helsinki: Kynnys ry.
 • Antti Teittinen & Hannu Vesala (2014). Housing Services for People with Intellectual Disabilities in Finland. In Laurinkari, Juhani & Tarvainen, Merja (eds.) The Policies of Inclusion – Perspectives to Disability Policy in Connection with Changing Welfare Policy. Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. Bremen.
 • H Vesala, A Teittinen ja R Kaikkonen. Vammaispalveluja tarvitsevien kotitalouksien koettu taloudellinen tilanne vuonna 2013 – ATH-tutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 45 – 48.
 • Elina Ekholm & Antti Teittinen (2014) Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä ja edellytyksiä. (Disabled young adults and working life citizenship. Factors preventing and promoting inclusion.) Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 133. Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto. Helsinki.
 • Hannu T. Vesala, Antti Teittinen & Pilvikki Heinonen: Occupational identity of staff and attitudes towards institutional closure. Tizard Learning Disability Review. Vol. 19 (3). 2014, 134 – 141.
 • Sonja Miettinen & Antti Teittinen: Deinstitutionalisation of People with Intellectual Disabilities in Finland: A Political Perspective. Scandinavian Journal of Disability Research 16 (1/2014), 59 – 75.
 • Antti Teittinen (2014) Vammaisten koulutuksen ja työelämän biopolitiikan kritiikki (Critique of biopolitics in education and working life of people with disabilities). Teoksessa Kristiina Brunila & Ulpukka Isopahkala-Bouret (toim.) (2014) Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura, s. 85 – 101.
 • Antti Teittinen (2014) Vammaisten laitoshistorioista kohti kansalaisuutta. (From institutional histories to citizenship of disabled people) Elore – folkloristiikan ja lähialojen verkkolehti.
 • Kristiina Brunila, Katariina Hakala, Elina Lahelma & Antti Teittinen (toim.) (2013). Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Gaudeamus.
 • Katariina Hakala, Reetta Mietola & Antti Teittinen (2013). Valinta ja valikointi ammatillisessa erityisopetuksessa. Teoksessa: Kristiina Brunila, Katariina Hakala, Elina Lahelma & Antti Teittinen (toim.) (2013). Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Gaudeamus, s. 173–200.
 • Sonja Miettinen, Kristina Engwall & Antti Teittinen (2013) Parent-carers of disabled children in Finland and Sweden: socially excluded by a labour of love. Teoksessa Teppo Kröger & Sue Yeandle (toim.) Combining paid work and family care. Policies and experiences in international perspective. Policy Press.
 • Reetta Mietola, Antti Teittinen & Hannu T. Vesala (2013) Kehitysvammaisten ihmisten asumisen tulevaisuus – Kansainvälisiä esimerkkejä ja vertailu Suomeen. Helsinki: Ympäristöministeriö.
 • Vehkakoski, Tanja, Teittinen, Antti & Vehmas, Simo (2012) ADHD ja moraalinen vastuu. Teoksessa Silvennoinen, Heikki & Pihlaja, Päivi (toim.) Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Juhlakirja Joel Kivirauman täyttäessä 60 vuotta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 214, 243–258.
 • Antti Teittinen & H.T. Vesala (2012) Fundamental Rights Agency (FRA) Project on the rights of people with intellectual disabilities and people with mental health problems. Desk report: Finland. European Union Agency for Fundamental Rights.
 • Jenny Tägtström, Anne Bækgaard, Antti Teittinen, Anna Dahlberg, Grete Hjermstad, Helena Lagercrantz, Johanna Lauren & Ragna Flø (2012) Trender i funktionshinderpolitiken i Norden. Nordens Välfärdscenter.

Katariina Hakala

Katariina Hakala

Tutkija, FT, dosentti
matkap. 044 047 1797
katariina.hakala (ät) kvl.fi

Tutkin kehitysvammaisten henkilöiden kansalaisuuden ehtoja ja mahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa yhdessä vammaispalveluiden kokemusasiantuntijoiden kanssa. Olen toiminut tutkijana Kehitysvammaliitossa maaliskuusta 2009 alkaen.

Vammaisia ihmisiä on palvelujärjestelmässä totuttu pitämään hoivan, avun ja tuen kohteina, joiden vammaisuutta, avun ja tuen tarvetta määritellään, järjestetään ja mitoitetaan. Tämän näkökulman rinnalle tarvitaan painokasta, näkyvää ja kuuluvaa vammaisten henkilöiden oman kokemusnäkökulman mukaan kutsumista. Tätä olen omissa tutkimuksissani pyrkinyt tekemään.

Olen keskittynyt inklusiivisen tutkimusmetodologian kehittämiseen, toisin sanoen olen tehnyt tutkimusta yhdessä kehitysvammapalveluissa elävien henkilöiden kanssa. Kehitysvammaiset henkilöt toimivat tässä kokemusasiantuntijoina ja tutkimuskumppaneina, ja tutkimus kohdistuu palvelujärjestelmään ja auttamisen ja tukemisen arkisiin käytäntöihin.

Teen yhteiskuntatieteellistä vammaistutkimusta, jossa keskeisenä teemana on vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutuminen: täysivaltainen kansalaisuus, itsemääräämisoikeus ja tasa-arvoinen osallisuus yhteisössä ja yhteiskunnassa – osallisuuden mahdollisuudet ja esteet.

Tutkimusnäkökulmaani ohjaa myös kehitysvammaisen tyttäreni kanssa yhdessä kuljettu ja koettu, vuodesta 1989 alkanut polku äitinä ja palvelujärjestelmän kokemusasiantuntijana. Tärkeä painotus työssäni on myös kehittää tutkimukseen perustuvaa koulutusta, jota teen erityisesti kehitysvammaisten työllistymispalveluihin ja YK:n vammaisten oikeuksien sopimukseen liittyen.

Verkostoyhteyksiä

AGORA for the Study of Social Justice and Equality in Education (blogs.helsinki.fi), jossa tutkijoiden mielenkiinnon kohteena ovat erot, erilaisuus ja eriarvoisuus kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureissa ja käytännöissä.

Kuulun myös pohjoismaiseen tutkijaverkostoon Justice through Education – JustEd (www.justed.org).

Julkaisuja

 • Katariina Hakala, Kristín Björnsdóttir, Sirpa Lappalainen, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson & Antti Teittinen (2018): Nordic perspectives on disability studies in education: a review of research in Finland and Iceland (doi.org), Education Inquiry, DOI: 10.1080/20004508.2017.1421390.
 • Hakala Katariina. 2017. Työllistymistarinoita (pdf, 645 kt). Kehitysvammaliiton selvityksiä 13. Osta Työllistymistarinoita Opike-kaupasta (www.opike.fi).
 • Hakala, Katariina (2015). Kansalaiskokemuksia-tutkimus. Teoksessa: Harjajärvi Minna (toim.), Burakoff Katja, Hakala Katariina & Somer Sari (2015) Onnistuneita valintoja yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Onnistuneita valintoja -hankkeen loppuraportti (pdf, 3,8 Mt). Kehitysvammaliiton selvityksiä 10, s. 73 – 98.
 • Hakala, Katariina (2014). “Kyllä ihmisoikeuksissa olis parantamisen varaa!” Itsenäisen elämän haasteita vammaispalveluissa. Helsinki: Kehitysvammaliiton tutkimuksia 9.
 • Brunila, Kristiina, Hakala, Katariina, Lahelma, Elina & Teittinen, Antti (toim.) (2013). Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Gaudeamus.
 • Hakala, Katariina (2013). Kehitysvammaisten koulutuspolkujen ja työntekijäkansalaisuuden mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia. Teoksessa: Brunila, Kristiina, Hakala, Katariina, Lahelma, Elina & Teittinen, Antti (toim.) (2013). Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Gaudeamus, s. 216–235.
 • Hakala, Katariina, Mietola, Reetta & Teittinen, Antti (2013). Valinta ja valikointi ammatillisessa erityisopetuksessa. Teoksessa: Brunila, Kristiina, Hakala, Katariina, Lahelma, Elina & Teittinen, Antti (toim.) (2013). Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Gaudeamus, s. 173–200.
 • Hakala, Katariina (2012). RATTI – Ratkaisuja haastaviin tilanteisiin kehitysvammaisten yksilöllisessä asumisessa. Tutkimus vammaispalveluiden haastavista tilanteista. Ketju 48(1), 36–37.
 • Hakala, Katariina (2010). Discourses on Inclusion, Citizenship and Categorizations of ‘Special’ in Education policy: The case of negotiating change in the governing of vocational special needs education in Finland. European Educational Research Journal 9(2), 269–283.
 • Hakala, Katariina (2007). Paremmin tietäjän paikka ja toisin tietämisen tila. Opettajuus (ja tutkijuus) pedagogisena suhteena (urn.fi). Väitöskirja. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 212. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Hakala, Katariina & Hynninen, Pirkko (2007). Etnografinen tietäminen. Teoksessa: Lappalainen, Sirpa, Hynninen, Pirkko, Kankkunen, Tarja, Lahelma, Elina & Tolonen, Tarja (toim.). Etnografia metodologiana. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus. Tampere: Vastapaino, s. 209–225.
 • Hakala, Katariina (2007). Kriittisen ja feministisen pedagogiikan keskusteluja paremmin tietämisestä ja toisin tietämisen mahdollisuuksista. Teoksessa: Aittola, Tapio, Eskola, Jari & Suoranta, Juha (toim.). Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Tampereen yliopisto. Harmaasarja. Tampere, s. 59–76.
 • Hakala, Katariina (2002). Varmuutta ja epäröintejä. Puhetapoja opettajan sukupuolesta. Kasvatus – Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 33(3), 288–301.
 • Simola, Hannu & Hakala, Katariina. 2001. Finnish School Professionals Talk about Educational Change. In: Lindblad, S. & Popkewitz, T. S. (Eds.). Listening to Education Actors on Governance and Social Integration and Exclusion. University of Uppsala, Department of Education, Uppsala Reports on Education 37, 103–129.
Sonja Miettinen

Sonja Miettinen

Tutkija, VTT
matkap. 050 365 9153
sonja.miettinen (ät) kvl.fi

Toimin Kehitysvammaliitossa tutkijana. Tulin Kehitysvammaliittoon vuonna 2007 ja olen sen jälkeen ollut mukana useammassa tutkimushankkeessa. Vuosina 2008 – 2009 toteutin Kehitysvammaliiton osuuden omaishoidon ja työn yhteensovittamista käsittelevässä tutkimushankkeessa ”Working Carers and Caring Workers” (WoCaWo, 2008 – 2011, koordinaattori Jyväskylän yliopisto, rahoittaja Suomen Akatemia). Jatkoin aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa arjen tutkimista vuosina 2010 – 2014 tutkijatohtorin projektissani ”Perhe hoivan antajana: tutkimus kotona asuvan kehitysvammaisen aikuisen ja hänen omaistensa arkielämästä suomalaisessa hyvinvointivaltiossa” (rahoittaja Suomen Akatemia).

Vuosina 2014 – 2018 olin toimivapaalla ja työskentelin Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa Vaikea kehitysvammaisuus ja hyvä elämä -tutkimushankkeessa (rahoittajat Suomen Akatemia ja Koneen säätiö). Hankkeessa tutkittiin etnografisten menetelmien avulla kaikkein vaikeimmin kehitysvammaisten henkilöiden elämää ryhmäkodeissa, päivätoimintakeskuksissa ja muissa heidän arkeensa keskeisesti kuuluvissa organisaatioissa hyvän elämän näkökulmasta.

Tutkimusintressini paikantuvat tällä hetkellä vammaisuuden yhteiskuntapoliittiseen ja -filosofiseen tarkasteluun.

Keskeisiä julkaisuja

 • Mietola, R., Miettinen, S., & Vehmas, S. (2017). Voiceless subjects? Research ethics and persons with profound intellectual disabilities. International Journal of Social Research Methodology 20(3), 263 – 274.
 • Miettinen, S. & Teittinen, A. (2014). Deinstitutionalisation of people with intellectual disabilities in Finland: A political perspective (www.tandfonline.com). Scandinavian Journal of Disability Research 16(1), 59 – 76.
 • Miettinen, S., Engwall, K. & Teittinen, A. (2013). Parent-carers of disabled children in Finland and Sweden: Socially excluded by a labour of love? In T. Kröger, & S. Yeandle (Eds.), Combining Paid Work and Family Care: Policies and Experiences in International Perspective (pp. 107 – 124). Bristol: Policy Press.
 • Miettinen, S. (2012). Family Care of Adults with Intellectual Disabilities: Analysis of Finnish Policies and Practices (onlinelibrary.wiley.com). Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 9(1), 1 – 9.
 • Miettinen, S. (2012). Vammaisuutta kuvaamassa: Maailman terveysjärjestön toimintakykyluokitukset vammaisuutta koskevan tiedon tuottamisen käytäntöinä. Teoksessa A. Teittinen (toim.), Pois laitoksista! Vammaiset ja hoivan politiikka (s. 42 – 64). Helsinki: Gaudeamus.
Hannu Vesala

Hannu T. Vesala

Tutkija, PsM
p. 09 3480 9255
hannu.vesala (ät) kvl.fi

Olen työskennellyt tutkijana Kehitysvammaliitossa vuodesta 1991 mm. seuraavissa hankkeissa: Kehitysvammaisten elämänlaatu, Elämänkulku ja kehitysvammaisuus: seurantatutkimus 1962–1998 sekä Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti.

Vuosina 2006–2008 olin toimivapaalla ja työskentelin tutkijana MTT Taloustutkimuksessa Muuttuva maaseutuyrittäjyys -projektissa, jossa tarkastelin suomalaisten viljelijöiden yrittäjäidentiteettiä.

Toimivapaan jälkeen tutkimustoimintani on kohdistunut kehitysvamma-alan lähityöntekijöiden ammatti-identiteettiin laitosten lakkauttamisen kontekstissa.

Nykyinen tutkimus

 • Laitoksesta yhteiskuntaan – Tutkimus työn ja organisaation muutoksesta kehitysvammapalveluissa 2010-luvulla

Julkaisuja

 • Roisko, Eija & Vesala, Hannu T & Ylitalo, Juho (2018). Myönnetty, ei käytetty. Selvitys puhevammaisten tulkkauspalvelun haasteista ja mahdollisuuksista vuosina 2011 – 2014 (urn.fi). Kela, Työpapereita 143.
 • Tuikka AM., Vesala H., Teittinen A. (2018) Digital Disability Divide in Finland (doi.org). In: Li H., Pálsdóttir Á., Trill R., Suomi R., Amelina Y. (eds) Well-Being in the Information Society. Fighting Inequalities. WIS 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 907. Springer, Cham.
 • Nina Nevala, Irmeli Pehkonen, Antti Teittinen, Hannu T. Vesala, Pia Pörtfors & Heidi Anttila (2018). Kuntoutuksen vaikuttavuus kehitysvammaisten toimintakykyyn ja työllistymiseen sekä sitä estävät ja edistävät tekijät. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus (hdl.handle.net). Kela, Työpapereita 133.
 • K.M. Vesala, A.R. Anderson & H.T. Vesala (2017). Interactions and entrepreneurial agency; a relational view of entrepreneurs’ control cognitions (archivesofpsychology.org). Archives of Psychology, 1(1), 1 – 25.
 • Hannu T. Vesala, Simo Klem, Mika Ala-Kauhaluoma & Jaakko Harkko (2016). Työnantajien kokemuksia kehitysvammaisista työntekijöistä (pdf, 1,1 Mt). Kehitysvammaliiton selvityksiä 11. Painettu julkaisu on saatavilla Opike-verkkokaupasta (www.opike.fi).
 • Miira Niska, Hannu T. Vesala & Kari Mikko Vesala (2016). The Use of Social Psychology in Rural Development? Two Readings of Rural Business Owners’ Values (onlinelibrary.wiley.com). J. Community Appl. Soc. Psychol.
 • Hannu T. Vesala & Antti Teittinen (2016). Vammaisjärjestöjen merkitys niiden toimintaan osallistuville. Teoksessa Jukka Murto & Oona Pentala (toim.): Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia: Järjestökentän tutkimusohjelma (urn.fi). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 38/2016, s. 26 – 35.
 • Antti Teittinen & Hannu T. Vesala. 2015. Vammaispalveluja tarvinneiden taloudellinen tilanne ja osallistuminen – ATH-tutkimuksen tuloksia (urn.fi). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 25/2015, s. 25 – 31.
 • Vesala Hannu T., Klem Simo & Ahlstén Marika. 2015. Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013 – 2014 (pdf, 4 Mt). Kehitysvammaliiton selvityksiä 9. Painettu julkaisu on saatavilla Opike-verkkokaupasta (www.opike.fi).
 • Katja Koski, Kaisa Martikainen, Katja Burakoff, Hannu Tapio Vesala & Kaisa Launonen (2014). Evaluation of the impact of supervisory support on staff experiences of training. Tizard Learning Disability Review 19 (2).
 • Antti Teittinen & Hannu Vesala (2014). Housing Services for People with Intellectual Disabilities in Finland. In Laurinkari, Juhani & Tarvainen, Merja (eds.) The Policies of Inclusion – Perspectives to Disability Policy in Connection with Changing Welfare Policy. Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. Bremen.
 • Miira Niska, Hannu T. Vesala & Kari Mikko Vesala (2013). Framing rural entrepreneurship: Values of rural small business owners (www.euroreg.uw.edu.pl). S. 275 – 276.
 • Vesala H, Teittinen A ja Kaikkonen R. Vammaispalveluja tarvitsevien kotitalouksien koettu taloudellinen tilanne vuonna 2013 – ATH-tutkimuksen tuloksia (urn.fi). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 45 – 48.
 • Hannu T. Vesala, Antti Teittinen & Pilvikki Heinonen: Occupational identity of staff and attitudes towards institutional closure. Tizard Learning Disability Review. Vol. 19 (3). 2014, 134 – 141.
 • Reetta Mietola, Antti Teittinen & Hannu T. Vesala (2013) Kehitysvammaisten ihmisten asumisen tulevaisuus – Kansainvälisiä esimerkkejä ja vertailu Suomeen (www.ym.fi). Helsinki: Ympäristöministeriö.
 • Vesala Hannu (2012): Kehitysvamma-alan lähityöntekijöiden ammatti-identiteetti ja työhyvinvointi (pdf, www.hel.fi).
  Seurantatutkimuksen väliraportti. Asu-hanke 10/2012.
 • Tøssebro, J., Bonfils, I.S., Teittinen, A., Tideman, M., Traustadottir, R. & Vesala, H.T. (2012): Normalization Fifty Years Beyond – Current Trends in the Nordic Countries. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 134–146.
 • Teittinen, A. & Vesala H.T. (2012): Fundamental Rights Agency (FRA) Project on the rights of people with intellectual disabilities and people with mental health problems. Desk report: Finland. European Union Agency for Fundamental Rights.
 • Niska, M., Vesala, H.T. & Vesala, K. M. (2012): Peasantry and entrepreneurship as frames for farming: reflections on farmers’ values and agricultural policy discourses. Sociologia Ruralis. 52: 453–469.
 • Vesala, H.T. (2012). Havaintoja kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisestä. VIA (Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa) -seminaari, 29.5.2012, Helsinki.
 • Ruoppila, I., Iivanainen, M., Laurinkari, J., Patja, K., Poutanen, V.M. & Vesala, H.T. (2011): Use of services by people with intellectual disability: a multidisciplinary longitudinal study from 1962 to 1998 in Finland. In I. Ruoppila & M. Iivanainen (eds): Life Course of Finnish Persons with Intellectual Disabilities Born 1898–1960. A 35-Year Follow-up Study. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 430. Jyväskylä University.
 • Vesala, H.T. & Parodi, G. (2011): Supporting the self-determination of people with intellectual disabilities as a part of staff’s occupational identity? Comparison between Finland and Italy. The 11th NNDR (Nordic Network on Disability Research) conference 27.–28.4.2011, Reykjavik, Iceland.
 • Vesala, H. T. (2009): Hameennappi ja haalari. Tutkimus puhumattoman, vaikeasti kehitysvammaisen naisen itsemääräämisestä ja valinnanmahdollisuuksista. Teoksessa A. Teittinen (toim.). Pois laitoksista. Vammaiset ja hoivan politiikka. Helsinki: Gaudeamus.
 • Kallioniemi, M.K., Simola, A., Kymäläinen, H-R, Vesala, H.T. & Louhelainen, J. (2009): Mental symptoms among Finnish farm entrepreneurs. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 16, 161–170.
 • Vesala, H. T. & Vesala, K. M. (2009): Entrepreneurs and Producers: Identities of Finnish Farmers in 2001 and 2006. Journal of Rural Studies.
 • Marja Kallioniemi, Ahti Simola, Hanna-Riitta Kymäläinen, Hannu T Vesala & Kyösti Louhelainen (2008). Stress among Finnish farm entrepreneurs. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 15: 243 – 249.
 • Vesala, H. T. (2006): Seniorit liikkeelle! Senioriklubi-toimintamallin kokeilu. Kotu-raportteja 6/2005. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
 • Vesala, H. T. (2003): Palvelujen käyttäjäurat kehitysvammaisilla henkilöillä (The service user careers of people with intellectual disabilities). Helsinki: Finnish Association on Mental Retardation.
 • Matikka, L. M. & Vesala, H. T. (1997): Acquiescence in quality-of-life interviews with adults who have mental retardation. Mental Retardation, 35, 75–82.

Tutkijaverkostot ja -yhteisöt

Ulkomaiset verkostot ja yhteisöt

Tutkimusjulkaisut

Kehitysvammaliitto julkaisee Kehitysvammaliiton tutkimuksia -sarjaa ja Kehitysvammaliiton selvityksiä -sarjaa. Tutustu tutkimusjulkaisuihimme.

Lisää aiheesta