Kehitysvammaiset ihmiset syrjäytetään työmarkkinoilta, koska palkkatyön merkitystä heille ei ymmärretä ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistä pidetään kunnissa tärkeämpänä.

Nykytilannetta, jossa suurin osa kehitysvammaisista ihmisistä on työtoiminnassa työkeskuksissa tai palkattomassa avotyötoiminnassa tavallisilla työpaikoilla, pidetään kunnissa kehitysvammaisten henkilöiden kannalta tyydyttävänä. Tämä käy ilmi vasta valmistuneesta, Kuntoutussäätiön tutkijan Jaakko Harkon tekemästä selvityksestä, joka tehtiin osana Kehitysvammaliiton Kehitysvammaiset ihmiset töihin -projektia.

Työhönvalmentajien tarjoamaan tukeen perustuva tuetun työllistymisen malli on kansainvälisissä tutkimuksissa ja kotimaisissa kehittämishankkeissa osoittautunut toimivaksi tavaksi tukea kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä. Tuetun työllistymisen palvelua ei kuitenkaan ole läheskään kaikkien kuntien palveluvalikossa.

Kehitysvammaisten henkilöiden työllistyminen ei ole ollut kunnissa strateginen toimintaa ohjaava päämäärä. Haastateltavat näkivät, että yhden ryhmän syrjäyttäminen muita vaikeasti työllistyviä ryhmiä koskevista työllistämistoimenpiteistä on vanhanaikaista, mutta rakenteiden ja käytäntöjen muuttaminen vaatisi kuntien päättävissä elimissä uudenlaisia strategisia linjauksia.

Kehitysvammaisten työllistyminen tulisi ottaa paikalliseksi hyvinvointistrategiseksi tavoitteeksi ja osoittaa resursseja tuetun työllistymisen palvelun kehittämiselle.

Lisäksi TE-toimistojen ja kunnan palvelujen yhteistyötä tulisi kehittää paikallisesti, ja tukea kehitysvammaisia henkilöitä hyödyntämään TE-palveluja. Työkyvyttömyyseläkettä saavalla vammaisella henkilöllä on lain mukaan oikeus päästä TE-toimiston asiakkaaksi ja työnhakijaksi, ja hänet työllistävä työnantaja voi saada palkkatukea ja työolosuhteiden järjestelytukea. Käytännössä tämä ei kuitenkaan aina toimi, koska kaikissa TE-toimistoissa ei vielä tiedetä, että myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevalla henkilöllä on oikeus TE-palveluihin.

Palkkatukimäärärahat on tällä hetkellä suunnattu pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukemiseen. Moni kehitysvammainen henkilö ei koskaan päädy virallisesti pitkäaikaistyöttömäksi, koska työkyvyttömyyseläkeläisenä he eivät itsekään tiedä voivansa ilmoittautua työttömiksi työnhakijoiksi TE-toimistoon eikä heitä kannusteta tekemään niin.

Selvitykseen haastateltiin pääasiassa kuntien sosiaalitoimen työntekijöitä sekä kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä tukevien yksiköiden esimiehiä ja henkilökuntaa Kymenlaakson alueella, jossa on käynnissä Kehitysvammaliiton projekti Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT). Projektin tavoitteena on lisätä työtoiminnassa olevien kehitysvammaisen ihmisten työllistymistä työsopimussuhteiseen työhön avoimille työmarkkinoille.

Selvitysraportti (pdf): Jaakko Harkko: ”ETTÄ NÄMÄ IHMISET JOILLA TYÖPANOS ANNETTAVANA, SAIS SITÄ ANTAA. ETTÄ EIVÄT OLISI PALVELUIDEN KOHDE” – Kit-projekti, toimintaympäristökartoituksen tulokset. Kuntoutussäätiö.

Lisätietoa:

  • Tutkija Jaakko Harkko, Kuntoutussäätiö, p. 044 781 3121
  • KIT-projektin projektipäällikkö Tea Kairi, Kehitysvammaliitto, p. 050 537 0196
  • Kehitysvammaiset ihmiset töihin -hanke