Förbundet

Kehitysvammaliitto är en stark vägvisare och förändrare i samhället, med ambitionen att Finland ska vara likvärdigt för alla. Vår målsättning kan sammanfattas i tre ord: ut ur marginalen!

Vi forskar, utbildar, utvecklar, informerar, påverkar och producerar material, för att människor med funktionsnedsättning eller talhandikapp ska kunna komma ut ur marginalen och delta fullt ut i samhället och sin näromgivning.

Grundvalen för vår verksamhet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Mål:

 • Fullvärdigt medborgarskap för människor med funktionsnedsättning
 • Ett samhälle där informationen och tjänsterna är förståeliga och tillgängliga
 • Möjlighet till livslångt lärande för alla

Påverkansarbete

Kehitysvammaliitto eftersträvar delaktighet, jämlikhet, självbestämmanderätt och valfrihet för människor med intellektuell funktionsnedsättning eller talhandikapp och dem som använder lättläst språk. Vi deltar aktivt i politiska nätverk och arbetsgrupper som berör funktionsnedsättning. Vi främjar samhällsrättigheterna för människor med funktionsnedsättning och stärker individens ställning bl.a. i olika serviceprocesser. Vi samarbetar intensivt både nationellt och internationellt med bl.a. serviceproducenter, organisationer och ministerier.

Vi påverkar aktuell lagstiftning och dessutom strävar vi till att påverka särskilt på fyra områden:

 • Rätt till delaktighet för personer med de svåraste funktionsnedsättningarna
 • Rätt till ett eget hem
 • Rätt till lättläst språk och digidelaktighet
 • Rätt till förvärvsarbete och annan meningsfull verksamhet

Forskning

Kehitysvammaliitto idkar framför allt socialvetenskaplig forskning i fenomen som har att göra med funktionsnedsättning. Centrala temaområden i forskningen är hurudan ställning och vilka rättigheter människor med intellektuell funktionsnedsättning har i samhället samt förändringar i servicesystemet och hela välfärdssystemet.

Forskningen grundar sig på mångvetenskaplig analys av samhällelliga påverkningsmekanismers betydelse för människor med funktionsnedsättning och för funktionsnedsättningspolitiken. Systematisk forskning skapar en god grund för förbundets verksamhet. Forskningsprojekten analyserar vilken ställning människor med funktionsnedsättning eller talskada har i dagens samhälle och lyfter fram centrala teman för utvecklingsarbete, särskilt ur erfarenhets- och användarsynvinkel.

Forskningen genomförs i intensivt samarbete med organisationer och universitet. Kehitysvammaliitto sammanför personer som forskar i funktionsnedsättning genom att ordna seminarier och ge ut två publikationsserier.

Tyngdpunkterna i forskningen:

 • Vilken ställning personer med intellektuell funktionsnedsättning har i samhället och hur de kan delta
 • Servicesystemet och samhället
 • Funktionsnedsättningspolitiken

Utbildning

Kehitysvammaliitto ordnar aktuella kurser för personer som jobbar med människor med intellektuell funktionsnedsättning eller talhandikapp, bl.a. i individinriktad planering, stärkande av självbestämmandet, interaktion, kommunikation och lättläst språk samt andra aktuella ämnen.

Utbildare är Kehitysvammaliittos egna sakkunniga samt gästande experter, både från Finland och från andra länder.

Utveckling

Med utvecklingsverksamheten strävar vi till att hitta fungerande lösningar för tjänster och stöd för personer med funktionsnedsättning som annars skulle vara i fara att marginaliseras och inte uppleva meningsfull delaktighet och medlemskap i samhället.

Vi utvecklar nya tillvägagångssätt, serviceformer och produkter. I utvecklingsprojekten tillämpas de nyaste forskningsrönen samt erfarenheter från Finland och andra länder.

Våra utvecklingsprojekt planeras och genomförs i samarbete med aktörer på fältet. En ständig dialog och gemensam utvärdering med våra samarbetspartners garanterar att lösningarna som projekten leder till faktiskt kan tillämpas i praktiken.

Kehitysvammaliitto kan också medverka i andras projekt och delta bl.a. med utvärdering, utbildning och konsulthjälp eller uppföljnings- och utvärderingsstudier.

Utvärderingstjänster

Våra utvärderingstjänster hjälper andra att planera och utveckla service, texter och webbsidor så att de svarar mot behoven hos personer med funktionsnedsättning eller andra målgrupper så bra som möjligt.

 • Vi erbjuder stöd åt arbetsplatser och anställda i att organisera och utveckla tjänster och utvärdera kvaliteten på dem.
 • Vi gör utvärderingar av funktionsförmågan och livskvaliteten hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 • Vi erbjuder utvärdering åt dem som skriver lättläst text.
 • Vi utvärderar tillgängligheten på webbsidor med lättläst språk.
 • Vi skräddarsyr utvärderingarna enligt beställarens önskemål och behov. Utvärderingen görs alltid i samarbete med beställaren.

Information

Till Kehitysvammaliittos centrala uppgifter hör att producera och förmedla ny information om rättigheter och behov hos personer med intellektuell funktionsnedsättning eller talhandikapp, till stöd för beslutsfattandet och för att påverka attityder. Förbundets informationsavdelning deltar intensivt i påverkansarbete som strävar till att utveckla lagstiftningen, servicesystemet och det sociala stödet samt i att främja socialt ansvarstagande verksamhet.

Webbtidskriften Ketju berättar om människor med intellektuell funktionsnedsättning eller talhandikapp och profesionella som jobbar med dem, om deras liv och tankar.

Kehitysvammaliitto har flera webbtjänster och kanaler på sociala media, i huvudsak på finska.

Lättläst information och främjande av lättläst språk

Kehitysvammaliittos Selkokeskus främjar information, kommunikation och kultur på lättläst språk i Finland. Selkokeskus ger råd och hjälp åt alla som är intresserade av lättläst material.

Att främja tillgänglighet

Till Kehitysvammaliittos centrala målsättningar hör att i hela samhället förbättra möjligheterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller talhandikapp att delta och vara delaktiga. Vi främjar tillgängligheten, det vill säga information och tjänster i förståelig form samt möjligheten för människor med talhandikapp att kommunicera på sitt eget sätt.

Tillgängliga webbtjänster

Kehitysvammaliitto försöker påverka aktörer så att allt fler producerar tillgängliga webbtjänster på lättläst språk. Kehitysvammaliittos Papunet-team tar fram instruktioner för hur man kan framställa tillgängliga webbtjänster, utvärderar tillgängligheten på lättlästa webbsidor samt utbildar och ger konsulthjälp om tillgänglighet.

Papunet.net är också en tillgänglig webbsajt för sådana som kommunicerar och använder dator på olika sätt. Via webbsajten erbjuder man information och material för kommunicerande samt informerar om rättigheter och möjligheter för människor med talhandikapp.

Att främja kommunikation och interaktion

Kehitysvammaliittos central för informationsteknik och kommunikation, Tikoteekki, är specialiserad på kommunikation och interaktion hos personer med talhandikapp. Tikoteekki informerar, ger råd och utvecklar koncept och kommunikationsmaterial som stärker interaktionen mellan personer med talhandikapp och dem de har att göra med.

Tikoteekki ger också konsulthjälp om kommunikation och underlättande datateknik. Tikoteekki påverkar utvecklingen av tjänster genom nationella och internationella nätverk, för att människor med talhandikapp ska få kommunikationshjälpmedel på ett smidigt sätt och människor som jobbar med dem ska få handledning i användningen.

Att producera läromedel

Kehitysvammaliitto framställer material för utbildning och rehabilitering. Man kan bekanta sig med Kehitysvammaliittos material i Opike-webbutiken eller i försäljningsutställningen och butiken i förbundets lokaler i Esbo.

Opike.fi

Internationell verksamhet

Kehitysvammaliitto har deltagit i många EU-finansierade projekt. Vi har också utvecklingssamarbete på Zanzibar med Utrikesministeriets stöd.

Internationalitet är en naturlig del av all vår verksamhet. Vi är med i många internationella nätverk. Vi för finskt kunnande till andra länder och bjuder in internationellt kända experter som utbildare på våra kurser i Finland.

Utvecklingssamarbete

Kehitysvammaliitto, FDUV och Kehitysvammaisten Tukiliitto startade ett nytt utvecklingssamarbetsprojekt på Zanzibar i Tanzania i början av år 2017. Det är ett pilotprojekt där man gör det möjligt för unga med intellektuell funktionsnedsättning att få yrkesutbildning, vilket hittills inte varit möjligt på Zanzibar. I projektet ökar man också medvetenheten om specialbehoven hos personer med intellektuell funktionsnedsättning eller talhandikapp och förebygger sexuellt utnyttjande av flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.

Medlemmar i Kehitysvammaliitto

Kehitysvammaliittos medlemmar främjar jämställdheten och ett gott liv för människor med intellektuell funktionsnedsättning eller talhandikapp samt för dem som använder lättläst språk i vårt samhälle.

Kehitysvammaliittos medlemmar är egentliga medlemmar, samfundsmedlemmar och understödsmedlemmar. Förbundet kan också inbjuda personer som främjat dess verksamhet på ett särskilt förtjänstfullt sätt att bli hedersmedlemmar.

Egentliga medlemmar är samfund, bolag och stiftelser som producerar eller organiserar tjänster eller på annat sätt arbetar för människor med intellektuell funktionsnedsättning och andra som behöver särskilt stöd.

Samfundsmedlemmar är samfund, bolag eller stiftelser som gillar Kehitysvammaliittos syfte och målsättningar. Samfundsmedlemmar har inte rösträtt i förbundet.

Understödsmedlemmar är privata personer som gillar förbundets syfte och målsättningar. Understödsmedlemmar har inte rösträtt i förbundet.

Donera

Människor med intellektuell funktionsnedsättning vill leva som alla andra, studera, arbeta och knyta mänskliga kontakter. Kehitysvammaliitto stöder dem genom kamratgrupper, information, utbildning och andra tjänster.

Understöd Kehitysvammaliittos verksamhet, donera! (Sidan är på finska.)