FASD

Alkohol är den mest betydande faktorn som hotar fostrets utveckling och som mamman själv kan påverka. Alkohol är det rusmedel som orsakar flest fosterskador.

Alkoholbruk under graviditeten är i dag en av de mest betydande orsakerna till intellektuell funktionsnedsättning i västländerna. Det är också den enda som helt kunde undvikas. Det räcker att mamman är helt nykter under graviditeten.

Väntande mammors alkoholbruk under graviditeten orsakar årligen risk för utvecklingsstörning hos tusentals foster. Varje år föds 600 – 3000 barn med någon grad av alkoholskada (FASD) i Finland. De svårast skadade barnen har intellektuell funktionsnedsättning.

Vad gör Kehitysvammaliitto?

 • Vi ger råd i frågor som gäller FASD.
 • Vi ordnar utbildning för handledare i kamratgrupper för unga med FASD.
 • Vi upprätthåller nätverket FASD Suomi, som sammanför FASD-experter från olika delar av Finland. Unga med FASD, anhöriga och närstående samt anställda i social- och hälsovårdsbranschen är välkomna i nätverket.
 • Vi har utvecklat en FASD-mentormodell. Vi sammanför FASD-mentorer och familjer där ett barn eller en ung med FASD placeras. Vi strävar också till att erbjuda kamratstöd åt fosterföräldrar och familjevårdare.
 • Vi producerar information och material om FASD.

FASD-utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammet erbjuder aktuell information och hjälp åt fosterföräldrar och professionella som lever och arbetar med personer med FASD så att de kan möta dem på ett bra sätt och planera individuellt stöd. Utbildningsprogrammet har sex moduler bland vilka man kan välja den lämpligaste helheten för en själv:

 1. FASD i ett nötskal
 2. Att prata och möta
 3. Specialfrågor om lärande, tillväxt och utveckling
 4. Fostran och vånda
 5. Planering av stöd och tjänster
 6. Diagnostisering av personer med FASD

Vad vill vi uppnå?

 •  Unga med FASD får en allt bättre förståelse för sin situation och sitt syndrom och blir medvetna om stödformer och tjänster som passar dem
 • Unga med FASD träffar andra med samma syndrom och knyter vänskapsband
 • Professionella, familjevårdare och fosterföräldrar får mer kunskap om FASD och om lämpliga stödformer och tjänster
 • Unga med FASD, fosterföräldrar och familjevårdare får kamratstöd som hjälper dem att klara vardagen och livet med FASD
 • Professionella som arbetar kring FASD får ökad kunskap och bättre arbetsmetoder
 • FASD som fenomen blir mer känt och vetskapen om faktorer i anslutning till det ökar

Kehitysvammaliitto har grundat det riksomfattande nätverket FASD Suomi. Målet med nätverksarbetet är att:

 • öka FASD-kunnandet
 • sprida information om alkoholexponering under fostertiden och dess verkningar
 • utveckla behövliga stöd- och rehabiliteringstjänster
 • förbättra ställningen i samhället för barn, unga och vuxna med FASD.

Nätverkets målsättningar

 1. FASD förebyggs effektivt. Medvetenheten om farorna med alkoholbruk under graviditeten ökar.
 2. FASD erkänns som en neurokognitiv störning. FASD-diagnosen berättigar till stöd och rehabilitering.
 3. FASD känns igen och diagnostiseras.
 4. De speciella stödbehoven hos personer med FASD beaktas i tjänsterna.
 5. Föräldrar, fosterföräldrar och närstående får tillräckligt med stöd.
 6. Professionella och organisationer som arbetar med personer med FASD får stöd i att utveckla sitt kunnande och sina arbetsmetoder.
 7. FASD-temat inkluderas i utbildningsprogrammet för personal inom olika branscher.
 8. Evidensbaserad kunskap om alkoholens påverkan på fostrets utveckling beaktas i samhälls- och alkoholpolitiken.

Broschyr om farorna med alkoholbruk under graviditeten

I denna svenska broschyr (pdf) beskrivs hur alkohol påverkar fostret under olika skeden av graviditeten. I broschyren beskrivs också kortfattat diagnoserna på fosterskador som beror på alkoholbruk under graviditeten. Broschyren kan beställas till postkostnadspris. Förfrågningar: koulutus (at) kvl.fi.