Tillgänglighet

Varje medlem i samhället har rätt att få behövlig information på sitt eget kommunikationssätt. Tillgänglighet betyder att produkter och tjänster är planerade så att de passar olika slags användare. Ett viktigt delområde i tillgängligheten är kognitiv tillgänglighet.

Kognitiv tillgänglighet

Kognitiv tillgänglighet betyder att man kan förstå saker. Informationens och kommunikationens tillgänglighet har att göra med till exempel en webbsajts tekniska lösningar, men också med att informationen är klar och tydlig, så att den når alla användare – även personer med funktionsnedsättning, åldringar och invandrare.

Vid produktionen av innehållet är det väsentligt att använda ett tydligt språk, men också lättläst språk och eventuellt bilder som stöd för dem som inte förstår ett tydligt standardspråk. Man kan också göra det lättare att förstå en text till exempel genom att göra det möjligt att både läsa och lyssna till den. I tryckta medier blir texten tillgängligare när bokstäverna är tydliga och tillräckligt stora och kontrasten mellan bakgrund och text är tillräcklig.

Offentliga webbsajters tillgänglighet fastslås av ett EU-direktiv som godkändes i Europaparlamentet hösten 2016. Även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förutsätter att tjänster som tillhandahålls via informations- och kommunikationsteknologi är lätta att använda och tillgängliga för alla.