Asiakasmaksulakia ollaan uudistamassa. Luonnos lakiuudistukseksi on Kehitysvammaliiton mielestä pääosin hyvä ja kannatettava. Kehitysvammaliitto kuitenkin haluaa, että lakiin lisätään velvollisuus tiedottaa asiakkaille ymmärrettävässä muodossa, esimerkiksi selkokielellä.

Asiakasmaksut muodostavat asiakkaalle vaikeasti ymmärrettävän viidakon. Lainsäädännön toimeenpanossa tarvitaan selkokielistä neuvontaa ja selkokielellä tuotettua materiaalia palvelujen käyttäjien avuksi. Myös esimerkiksi laskujen yhteydessä maksun perusteet pitää ilmaista selkokielellä.

Kehitysvammaliitto korostaa, että vammaisten ihmisten käyttämien välttämättömien palvelujen tulee säilyä maksuttomina tulevaisuudessakin. Myös esimerkiksi hammashoidon tulee säilyä maksuttomana, jotteivat vähävaraiset kehitysvammaiset henkilöt jätä hampaita hoitamatta korkeiden maksujen vuoksi. Maksukaton laajentaminen suun terveydenhuoltoon on hyvä asia. Jos hammashoidon toteuttamiseksi tarvittavan narkoosin kustannuksia ei myönnettäisi vammaiselle henkilölle maksuttomana kehitysvammaisten erityishuollon palveluna, on tärkeää varmistaa, että siitä aiheutuvat kustannukset ainakin kuuluvat maksukaton alle.

Maksuttomien terveydenhuollon ammattilaisen antamien todistusten ja lausuntojen joukkoon tulee lisätä lääkärintodistukset Kelan vammaisetuuksien hakemista varten. Kehitysvammaliitto kannattaa myös sen harkitsemista, että myös perusterveydenhuollon lääkärikäynnit olisivat Helsingin mallin mukaisesti maksuttomia.

Liitto ehdottaa, että uudistuksen yhteydessä harkitaan maksuttomiin hoitotarvikkeisiin liittyvän sääntelyn täydentämistä, koska tällä hetkellä välttämättä tarvittavien hoitotarvikkeiden saamisessa riittävissä määrin ja laadultaan sellaisina, että ne ovat yksilöllisten tarpeiden mukaisia, on usein melkoisia haasteita.

Kehitysvammaliitto pitää myös tärkeänä, että lain pykälä- ja perusteluosioon lisätään tarkemmin apuvälineiden maksuttomuudesta, mukaan lukien välineen lisäksi sen sovitus, huolto ja korjaus. Näiden maksuttomuuden toteutumisessa on tällä hetkellä suuria alueellisia eroja.

Kehitysvammaliitto pitää erittäin tärkeänä, että jo tässä asiakasmaksulain osittaisuudistuksessa säädettäisiin vähimmäiskäyttövaroista myös vammaislakien mukaisissa asumispalveluissa asuville. Tällä hetkellä näissä palveluissa asuvilla vammaisilla henkilöillä on huomattavan usein vaikeuksia tulla kohtuudella toimeen vuokran ja muusta ylläpidosta perittävän asiakasmaksun jälkeen käytettäväksi jäävillä tuloilla.

Asiakasmaksulain luonnoksessa jää puutteellisesti käsitellyksi vammaisten ihmisten asema ja heidän käyttämänsä palvelut. Kehitysvammaliitto edellyttää, että lakiehdotuksen vammaisvaikutukset arvioidaan ja otetaan hallituksen esitystä viimeisteltäessä asianmukaisesti huomioon.

Huolestuttavaa on, että asiakasmaksulakia valmistellaan ja tullaan toteuttamaan ennen muuta sosiaali- ja terveyspalvelujen ja lainsäädännön valmistelua ja voimaantuloa. Asiakasmaksut tuleekin ottaa tarvittaessa uudelleen käsittelyyn ja tehdä niihin tarvittavat muutokset suhteessa tulevaan lainsäädäntöön. Asiakasmaksujen vaikutuksia palvelujen käyttäjien arkeen ja toimeentuloon pitää seurata tarkasti.

Kehitysvammaliitto antoi 1.4.2020 lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta.

Kehitysvammaliiton lausunto kokonaisuudessaan (pdf)

Lisätietoa: Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, p. 040 741 6179, susanna.hintsala(at)kvl.fi