Ikääntyminen
Kuva: Ann-Britt Pada

Kehitysvammaisten henkilöiden keskimääräinen elinaika on noussut viime vuosikymmeninä, ja ikääntyviä kehitysvammaisia henkilöitä on aiempaa enemmän. He muodostavat kasvavan osan kehitysvammapalveluiden käyttäjistä.

Ikääntyminen tuo mukanaan uusia haasteita palveluiden järjestämiselle. Erityisesti ikääntymiseen liittyvät toimintakykymuutokset vaikuttavat tarvittavien palveluiden määrään ja laatuun.

Kehitysvammaisuus rajoittaa yksilön toimintakykyä. Sen lisäksi kehitysvammaisten henkilöiden vanhetessa ikääntymisen suoraan ja välillisesti (sairauksien ym. kautta) tuomat lisärasitteet toimintakyvylle tuovat lisähaasteita selviytymiselle.

Pelkkä kehitysvammaisuus ei nykytiedon mukaan vaikuta vanhenemisprosessiin lukuunottamatta eräitä diagnooseja, kuten Downin syndroomaa, johon liittyy varhaisempi ja nopeampi ikääntyminen. Sen sijaan terveyteen ja elämäntapoihin liittyvät seikat altistavat kehitysvammaiset henkilöt sekä varhaisemmalle kuolemalle että varhaisemmalle raihnaistumiselle, joka yhteiskunnassamme mielletään vanhuudeksi.

Kehitysvammaisuus vaikeuttaa erilaisten sairauksien ja oireiden tulkintaa ja tunnistamista. Toimintakykyyn ovat vaikuttamassa iän lisäksi myös kehitysvammaisuuden aste ja muut jo nuoruusiästä jatkuneet lisäsairaudet tai -vammat.

Koska kehitysvammaiset henkilöt elävät yhä vanhemmiksi, myös elintavoilla ja muilla ulkoisilla vanhenemistekijöillä on kasvava merkitys.

Muistisairaudet

Kehitysvammaisten henkilöiden eläessä yhä vanhemmiksi monet ikääntymiseen liittyvät sairaudet koskettavat myös heitä. Muistisairaudet ovat yksi näistä sairauksista.

Kehitysvammaisilla henkilöillä muistisairauksien esiintyvyys on sama kuin väestössä keskimäärin (n. 7 – 13 %). Kun yhä useampi elää vanhaksi, yhä useampi ehtii myös sairastua muistisairauksiin. Erityisesti Down-henkilöistä joka toinen dementoituu elämänsä aikana.

Muistisairauksien tunnistaminen on joskus vaikeaa. Se voi ilmetä tiedonkäsittelyvaikeuksina, käytöshäiriöinä tai toimintakyvyn heikkenemisenä. Tästä syystä muistisairauden tunnistamiseen, diagnosointiin ja hoitoon tarvitaan monipuolista osaamista ja moniammatillista yhteistyötä. Tämä edellyttää kaikilta osallistujilta tietoa ja ymmärrystä muistisairauksista ja niiden hoidosta.

Lisätietoa

Ketju-lehti kertoo ikääntymisestä

Mies ja nainen istuvat pöydän ääressä.
Vapaaehtoinen tuo iloa vanhukselle -juttu Ketju-lehdessä.