Vaalitavoitteet

Kehitysvammaliitto toivoo tulevalta eduskunnalta ja hallitukselta sitoutumista yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Kehitysvammaliitto nostaa esiin erityisesti seuraavat kuusi teemaa:

1. Selkokieli lakiin

Jopa 750 000 ihmistä Suomessa hyötyy selkokielestä
Jopa 750 000 ihmistä Suomessa hyötyy selkokielestä. Määrä vastaa esimerkiksi Lapin, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan yhteenlaskettua asukasmäärää.

 • Kaikille tarkoitetut julkishallinnon sähköiset peruspalvelut on tuotettava selkokielellä.
 • Viranomaisille on taattava riittävät resurssit ja osaamista tuottaa helposti ymmärrettäviä sisältöjä.
 • Selkokielen asema on turvattava lainsäädännöllä. Selkokieli lisää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäisee syrjäytymistä.
 • Lue lisää selkokielestä (selkokeskus.fi)

2. Koulupolulta työelämään

tilastotietoa kehitysvammaisten työllistymisestä

Suomessa on noin 30000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä. Vain noin 500-600 tekee työsuhteista palkkatyötä. On arvioitu, että 3000 henkilöä voisi työllistyä työsuhteiseen palkkatyöhön.

Noin 9000 kehitysvammaista ihmistä osallistuu työtoimintaan tai työllistymistä tukevaan toimintaan. Noin 2300 on avotyötoiminnassa. Päivätoiminnassa on noin 5000 – 6000 kehitysvammaista henkilöä.

 • Vammaisten nuorten koulutusvaihtoehtoja tulee laajentaa ja erityistä huomiota tulee kiinnittää siirtymävaiheisiin.
 • Opinto-ohjaukseen tulee taata riittävät resurssit, jotta eri jatko-opintovaihtoehdot tulevat kartoitetuksi huolella ja opiskelijan toiveet kuulluksi.
 • Opinto-ohjaajien ja opettajien perus- ja täydennyskoulutusta on kehitettävä ja opintoihin tulee lisätä erityispedagogiikan opintoja ja vaativan erityisen tuen osaamista.
 • Lainsäädäntöä tulee muuttaa niin, että uusia avotyösopimuksia ei ole mahdollista enää tehdä.
 • Työn ja eläkkeen yhteensovittamista tulee helpottaa. Työnteon tulee aina olla kannattavaa, oli kyse sitten koko- tai osa-aikaisesta työstä. Täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen tulee ottaa käyttöön lineaarinen malli.
 • Kasvupalvelu-uudistuksessa tulee varmistaa, että tarjolla on laadukasta työhönvalmennusta sitä tarvitseville, myös kehitysvammaisille henkilöille.
 • Lue lisää työstä
 • Lue lisää oppimisesta

3. Valinnanvapaus ja tuettu päätöksenteko

Kaksi iloista ihmistä katsoo toisiaan
Kuva: Pekka Elomaa

 • Jokaiselle tulee taata mahdollisuus tuettuun päätöksentekoon sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tuetun päätöksenteon palvelua tulee olla saatavilla kaikissa maakunnissa.
 • Tuetun päätöksenteon oikeudesta tulee säätää tulevassa asiakas- ja potilaslaissa. Lain toimeenpanoon ja henkilökunnan koulutukseen tulee varata määrärahoja.
 • Palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman tulee olla velvoittavia. Lisäksi tulee laatia yhtenevät valtakunnalliset kriteerit.

4. Vammaisten lasten oikeudet turvattava

 • Vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä kuulemisen velvoitteisuutta tulee lisätä ja valvontaa vahvistaa vammaisten lasten palveluissa.
 • Hallituksen tulee selvittää erilaisissa laitoksissa olevien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten tilanne ja tuen tarve.
 • Hallituksen tulee käynnistää ensitiedon käypä hoito -suositusten laatiminen.
 • Seuraavan eduskunnan tulee turvata jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus.
 • Lue lisää lapsista ja nuorista

5. Hankinnoissa asiakasosallisuus ja laatu edellä

Määräily saa riittää! -kyltti

 • Kilpailuttamisessa esiin nousseet ongelmat ratkaistaan uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet, osallisuus ja oikeussuoja toteutuvat.

6. Yksilöllinen asuminen mahdollistettava

 • Hallituksen tulee turvata rahoitus tuetun asumisen kehittämiseen ja asuntojen hankintaan normaalista asuntokannasta.
 • Hallituksen tulee taata ohjauksella, että erityisryhmien asumisessa noudatetaan tavallisen asumisen laadun kriteereitä eikä uuslaitoksia synny.
 • Lue lisää asumisesta

Eduskuntavaalit 2019: Selkokielinen vaalikeskustelu