Kehitysvammaliitto pitää tärkeänä, että henkilökohtainen budjetointi otetaan sote-uudistuksessa yhdeksi asiakkaan valinnanvapauden toteuttamisen muodoista. Henkilökohtainen budjetointi mahdollistaa asiakkaan valinnanvapauden laajemmassa merkityksessä kuin vain palvelun tuottajan valintana.

Henkilökohtaisessa budjetoinnissa asiakkaalle muodostetaan hänen avun ja tuen tarpeidensa sekä tuen ja palvelujen kustannusten pohjalta määritetty henkilökohtainen budjetti. Sen jälkeen asiakas voi suunnitella yhdessä työntekijän kanssa, miten tämä resurssi olisi mielekästä käyttää, jotta palvelut ja tukitoimet vastaisivat hänen toiveitaan ja tarpeitaan ja tukisivat omaehtoista elämää.

Menettely lisää tutkitusti palvelujen käyttäjien vaikutus- ja valinnanmahdollisuuksia palveluiden suunnittelussa ja hankinnassa sekä mahdollistaa palvelujen yksilöllisen räätälöinnin.

On varmistettava, että asiakkaan valinnanvapaudesta hyötyvät myös ne vammaiset henkilöt, jotka eivät pysty tekemään valintoja itsenäisesti. Suurin osa kehitys- ja puhevammaisista ihmisistä tarvitsee tukea tiedon vastaanottamisessa, käsittelyssä, oman mielipiteen muodostamisessa ja sen ilmaisemisessa, päätösten seurausten ymmärtämisessä sekä oman tahdon toteuttamisessa.

Oikeus valinnanvapauden harjoittamiseen on turvattava YK:n vammaisyleissopimuksen 12 artiklan edellyttämällä tuetulla päätöksenteolla sekä holhouslainsäädännön muutoksilla. Edunvalvonnasta ja tuetusta päätöksenteosta on kehitettävä järjestelmä, joka tukee vammaisia henkilöitä jokapäiväisen elämän valintojen tekemisessä. Tätä kehitystyötä on tehtävä samanaikaisesti valinnanvapauslainsäädännön kanssa. Nykyisellään edunvalvonta koskee pääsääntöisesti vain vammaisen henkilön taloudellisia asioita.

Kehitysvammaliitto edellyttää, että vammaisen henkilön on voitava käyttää valintojen ja päätösten tekemisessä hänelle soveltuvaa viestintä- ja kommunikaatiokeinoa – kuten puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiomenetelmää tai selkokieltä – sellaisessa vuorovaikutusympäristössä, joka tukee häntä päätöksenteossa ja mukauttaa oman kommunikaationsa vammaisen henkilön taitoihin sopivaksi.

Kehitysvammaliiton kannanotto kokonaisuudessaan (pdf)

Kehitysvammaliitto ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö toteuttivat vuosina 2010–2013 Suomessa ensimmäisen vammaispalvelujen henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun. Kokeilussa räätälöitiin yksilöllisiä palveluratkaisuja vammaispalvelujen käyttäjille heille muodostettujen henkilökohtaisten budjettien avulla.

Tiedän mitä tahdon -projektin loppuraportti (pdf)