Useita kolikkopinoja, korkeus laskee vasemmalta oikealle.

Kehitysvamma- ja autismijärjestöt ovat erittäin huolissaan kehysriihestä kantautuneista tiedoista, joiden mukaan sote-järjestöjen avustuksiin vuodelle 2027 suunniteltuja 100 miljoonan euron leikkauksia kaavaillaan aikaistettaviksi niin, että ne alkaisivatkin jo vuonna 2025. Vetoamme hallituspuolueisiin, jotta neljänneksen rahoituksesta vieviä leikkauksia ei toteutettaisi.

Sote-järjestöjen toiminnan kohderyhmät ovat jo nyt monenlaisten leikkausten kohteena ja asiakasmaksujen ja lääkekulujen korotusten maksajina. Myös järjestöjen rahoituksen leikkaaminen olisi leikkaamista juuri näiltä heikoimmassa asemassa olevilta väestöryhmiltä tilanteessa, jossa järjestöjen tuki on heille tärkeämpää kuin koskaan.

Hallitusohjelmassa tunnustetaan järjestöjen elintärkeä rooli kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Järjestöt eivät kuitenkaan voi toteuttaa tärkeää tehtäväänsä ilman rahoitusta. Näin suuri ja nopeasti tuleva leikkaus avustuksiin romahduttaisi järjestöjen toiminnan ja vähentäisi merkittävästi sitä tukea, jota annamme kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kansalaisille.

Vaadimme, että järjestörahoitukseen kohdistuvia leikkauksia ei tehdä. Säästöjen sijasta leikkaukset aiheuttaisivat lisäkustannuksia esimerkiksi hyvinvointialueille, jos järjestöjen tekemä ennaltaehkäisevä työ, kehittämistoiminta, neuvonta ja tiedottaminen, kriisiauttaminen, vertaistuki ynnä muu toiminta tehdään mahdottomaksi.

Järjestöt tekevät paljon ennaltaehkäisevää toimintaa, joka estää ihmisiä joutumista raskaampien palveluiden asiakkaiksi. Järjestöiltä leikkaaminen ei näin ollen ole kansantaloudelle säästö, vaan päinvastoin ajaa ihmisiä entistä kalliimpien sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjiksi.

Vammaisilta ihmisiltä ei saa leikata lisää

Kehitysvamma- ja autismijärjestöt vaativat lisäksi, ettei kehysriihessä tehdä enää lisää leikkauksia samoille väestöryhmille, jotka jo kärsivät hallituksen tähän asti tekemistä säästötoimista. Vammaisille ihmisille on turvattava edellytykset yhdenvertaiseen elämään, riittävään elintasoon sekä laadukkaisiin vammaispalveluihin.

Monet jo tehdyistä säästötoimista – esimerkiksi asumistuen kiristykset, työelämän ja työttömyysturvan heikennykset sekä samanaikaisesti tapahtuvat asiakasmaksujen korotukset ja lääkkeiden kallistuminen – koskevat vammaisia ihmisiä ja heidän perheitään. Järjestöt ovat huolissaan, että sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutuksena yhä useampi joutuu turvautumaan viimesijaiseen toimeentulotukeen ja ruoka-apuun. Jotta tämä vältettäisiin, järjestöt edellyttävät, että kehysriihessä arvioidaan uudelleen jo toteutettujen leikkausten vaikutuksia ja peruutetaan ne haavoittuvimmassa asemassa olevilta väestöryhmiltä.

Uusia kiristyksiä ei tule kohdistaa vammaisten ihmisten elintasoa ja hyvinvointia heikentäviin kohteisiin, kuten ruoan arvonlisäverotukseen. Toteutettavien toimenpiteiden vaikutuksia on seurattava ja arvioitava suhteessa perusoikeuksiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin, kuten YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Lisätietoa:
Susanna Hintsala, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179
Risto Burman, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto, p. 050 5569 900
Annette Tallberg-Haahtela, toiminnanjohtaja, FDUV, p. 040 848 9300
Satu Taiveaho, toiminnanjohtaja, Autismiliitto, p. 050 4097 940
Kirsi Konola, toimitusjohtaja, Tukena-säätiö, p. 0400 328 095