Kannustinloukut pois ja työllistyminen helpommaksi

Sosiaali- ja terveysministeriön kannustinloukkujen vähentämistä valmisteleva työryhmä on pohtinut työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhdistämiseen liittyviä kannustinloukkuja. Työryhmä ehdottaa lineaarisen mallin käyttöönottoa osatyökyvyttömyyseläkkeissä. Lineaarisessa mallissa eläke pienenee vähitellen työtulojen kasvaessa.

Työryhmä katsoo, että myös täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen olisi hyvä ottaa käyttöön lineaarinen malli. Tätä Kehitysvammaliitto kannattaa lämpimästi, sillä se helpottaisi kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä. Nykyisin eläkkeen maksaminen loppuu kokonaan, jos täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleva ansaitsee yli 737,45 euroa kuukaudessa.

Kehitysvammaiset nuoret johdatellaan kuntoutusrahan kautta työkyvyttömyyseläkkeelle jo 17-vuotiaana lapsilisän loppuessa. Tämä on merkittävä kannustinloukku, jossa nuori ihminen eriytetään tavanomaisesta opintotukijärjestelmästä eläkejärjestelmään.

Kehitysvammaisten nuorten koulutuspolun jälkeinen tuki työelämään kiinnittymiseksi on vielä kehittymätöntä, joten he eivät pääse osoittamaan työkykyään oikeassa työelämässä eikä heille kerry ansiotuloja.

Kehitysvammaisten henkilöiden työkyvyttömyyseläke perustuu lähes aina pelkästään kehitysvammadiagnoosiin – ei siihen, että työkykyä olisi tutkittu oikeissa työtehtävissä. Työkykyä tulee tarkastella aina suhteessa tiettyyn työtehtävään, joten erityisesti kehitysvammaisten ihmisten kohdalla työkyky on sidoksissa siihen, onko heitä tuettu riittävästi työelämään siirtymisessä ja onko heille etsitty soveltuva työtehtävä.

Tutkimusten mukaan isolla osalla kehitysvammaisista nuorista on halua ja kykyä työskennellä työsuhteisessa työssä, mikäli työhön pääsyä ja työssä pysymistä tuetaan riittävästi ja löydetään kullekin soveltuva ja räätälöity työtehtävä. Koska kehitysvammaisen ihmisen työkyky ja opitut työtaidot ovat sidoksissa tiettyyn työpaikkaan, työtehtävään ja tukipalveluihin, eläkemahdollisuuden on säilyttävä taustalla, jotta henkilön perustoimeentulo ei vaarannu, jos hän menettää työpaikkansa.

Koska kehitysvammaisille nuorille ei yleensä kerry ansiotuloja, heidän eläkkeensä maksetaan kansaneläkejärjestelmästä. Siten heillä ei nykyisellään ole mahdollisuutta vain työeläkejärjestelmässä olevaan osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Jos lineaarista mallia sovelletaan vain osatyökyvyttömyyseläkkeisiin, uudistus ei paranna kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä.

Kehitysvammaliiton mielestä myös täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen tulee ottaa käyttöön lineaarinen malli.

Kehitysvammaliitto antoi 17.11.2017 lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön kannustinloukkujen vähentämistä valmistelevan työryhmän raportista.

Lausunto kokonaisuudessaan (pdf)