Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kehitysvammaisten asumisen ohjelman eli Kehas-ohjelman loppuraportin. STM:n asettama seurantaryhmä arvioi loppuraportissa Kehas-ohjelman keskeisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi raporttiin on koottu vammaisten henkilöiden asumiseen ja palvelujen turvaamiseen liittyviä toimia, joita tulisi jatkossa kehittää. Kehitysvammaliiton Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala oli Kehas-seurantaryhmän toinen sihteeri.

Seurantaryhmä arvioi, että Kehas-ohjelman tavoitteet ovat edenneet kohtuullisesti. Vammaisten lasten osallisuuden ja oikeuksien toteutumisessa on kuitenkin vielä parannettavaa.

Laitosasumisen lakkauttaminen on edennyt kaikkialla Suomessa. Vuosina 2010–2015 kehitysvammalaitoksissa asuvien henkilöiden määrä väheni tuhannella. Kehitysvammalaitoksissa oli vuoden 2015 lopussa pitkäaikaisessa laitoshoidossa vajaat 1 000 asiakasta. Kehas-ohjelma on myös lisännyt kuntien eri hallintokuntien tietoisuutta vammaisten henkilöiden tarpeista, ja hallinnonalojen välinen yhteistyö on lisääntynyt.

Vammaisten lasten ja heidän perheidensä palvelut toteutuvat kuitenkin vain tyydyttävästi. Vammaisten lasten ja heidän perheidensä mielipiteitä ei oteta tarpeeksi huomioon palveluita toteutettaessa.

Laitoksissa asuvien alle 18-vuotiaiden määrä ei myöskään ole vähentynyt toivotulla tavalla. Pitkäaikaisesti kehitysvammalaitoksessa asuvien alle 18-vuotiaiden asiakkaiden määrä väheni vuoden 2009 lopusta vuoden 2014 loppuun vain kymmenellä asiakkaalla. Kehitysvammalaitoksissa asui vuoden 2014 lopussa pitkäaikaisesti 114 alle 18-vuotiasta lasta.

Seurantaryhmän ehdotukset tehostettavista toimista vuosille 2016–2020

Seurantaryhmän mukaan jatkossa tehokkaampia toimia edellyttävät muun muassa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden toteutuminen sekä palvelutarpeen arviointi ja yksilöllisten palvelujen suunnittelu. Myös kotiin saatavien ja kotona asumista tukevien palvelujen ja tukitoimien ensisijaisuutta ja lisäämistä on korostettu tehostettavissa toimissa. Vammaisten henkilöiden asumiseen tarvitaan lisää vaihtoehtoja ja tavallisen asuntokannan hyödyntämistä.

Seurantaryhmän linjaukset tehostettaviksi toimenpiteiksi:

  • vahvistetaan vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta
  • tehostetaan palvelutarpeen arviointia ja yksilöllistä palvelujen räätälöintiä
  • varmistetaan vammaisten lasten oikeus tavalliseen lapsuuteen sekä perheen arjessa selviytyminen ja jaksaminen
  • monipuolistetaan asumisratkaisuja
  • kehitetään työntekijöiden osaamista, työkäytäntöjä ja työolosuhteita
  • lisätään hallintokuntien välistä yhteistyötä sekä
  • lakkautetaan kehitysvammaisten laitosasuminen.

Alueellisella kierroksella kerättyjen hyvien käytäntöjen kuvaukset julkaistaan kehitysvamma-alan verkkopalvelussa Verneri.netissä ja ne linkitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän sähköisen Vammaispalvelujen käsikirjan Kehas-sivuille.

Raporttiin kuuluu Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen tekemä selkokielinen tiivistelmä.

Lisätietoa: seurantaryhmän sihteeri Susanna Hintsala, puh. 09 3480 9254