Kehitysvamma-alan järjestöjen kannanotto hallitusohjelmaan

Kannanoton takana ovat Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Förbundet De Utvecklingsstördas Väl.

Uuden hallituksen tulee seuraavassa hallitusohjelmassa sitoutua:

1. Ratifioimaan välittömästi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus.

 • Lainsäädäntö vastaamaan sopimusta.
 • Vammaisten täysimääräinen osallistaminen.
 • Sopimuksen toteutumisen valvonta; perustetaan riippumaton valvontaelin.

2. Jatkamaan kehitysvammalaitosten hajauttamista ja estämään uuslaitosten syntyminen sekä edistämään vammaisten itsenäistä asumista.

 • Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut järjestetään niin, että ne vastaavat YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen vaatimuksia yhdenvertaisuudesta, itsenäisestä elämästä, itsemääräämisoikeudesta, osallisuudesta ja oikeudesta valita asuinpaikkansa ja -kumppaninsa.
 • Suunnitelmalliseen ja hallittuun hajauttamiseen varataan riittävät resurssit valtioneuvoston 21.1.2010 kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palveluiden järjestämisestä antaman periaatepäätöksen mukaisesti.
 • Varmistetaan laadukkaat asumispalvelut myös lapsuudenkodistaan muuttaville kehitysvammaisille henkilöille.
 • Perusoikeuksien rajoittamista (pakotteita) koskevien YK-sopimuksen vastaisten säädösten tilalle luodaan vahva yleislaki, joka varmistaa itsemääräämisoikeuden toteutumisen ja hyvän kohtelun.
 • Hankintalakia uudistetaan perusteellisesti käyttäjän osallisuus ja asema turvaten, esim. Ruotsin mallin mukaan, tai erityisryhmien asumispalvelut muutetaan SGEI-palveluiksi ja irrotetaan näin hankintalain piiristä.

3. Turvaamaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten perustoimeentulo.

 • Eläke-, asumistuki- ja muuta tukijärjestelmää tulee kehittää siten, ettei yhä useampi henkilö joudu toimeentulotuelle.
 • Kehitysvammaisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille tulee edistää ja poistaa työllistymisen esteitä mm. tekemällä eläkkeen ja työtulon yhdistämisestä nykyistä joustavampaa.

4. Edistämään laadukkaiden palveluiden kehittämistä kehitysvammaisille henkilöille YK-sopimuksen hengen mukaisesti.

 • Kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki yhdistetään niin, että laki täyttää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen velvoitteet. Yhdistäminen tehdään vaarantamatta palveluja. Turvataan huomattavan paljon hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa sekä oman elämän hallintaan erityisen paljon tukea tarvitsevien henkilöiden palveluiden ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen.
 • Henkilökohtainen apu laajennetaan koskemaan myös vaikeimmin kehitysvammaisia henkilöitä. Palvelun on oltava vaikeavammaiselle henkilölle myös tosiasiallisesti maksutonta ja avustajan käytöstä syntyneet oheiskustannukset on korvattava.
 • Tuettua päätöksentekoa kehitetään. Vammaispalvelulakiin lisätään velvoite antaa henkilökohtaista apua itsenäiseen päätöksentekoon ja oman elämän hallintaan. Tuetun päätöksenteon avulla henkilö, jolla on vaikeuksia valintojen ja päätösten tekemisessä ja kommunikaatiossa, voi tehdä itse elämäänsä koskevia päätöksiä.

5. Toteuttamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudistuksen siten, että palvelut vastaavat myös erityisryhmien tarpeisiin.

 • Laitosten purkaminen edellyttää, että yleispalvelut ja siellä erityisesti terveyspalvelut kehittyvät vastaamaan paremmin myös kehitysvammaisten tarpeisiin.
 • Yleispalveluissa tulee ottaa huomioon selkokieltä tarvitsevat asiakkaat.

Lisätietoa

 • Kehittämispäällikkö Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 61 79
 • Vaikuttamistoiminnan päällikkö Jutta Keski-Korhonen, Kehitysvammaisten Tukiliitto, p. 0207 718 205
 • Toiminnanjohtaja Markku Virkamäki, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, p. 0207 713 501
 • Toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård, FDUV, p. 040 526 43 69