Kehitysvammaliiton eduskuntavaalitavoitteet

Kehitysvammaliitto toivoo tulevalta eduskunnalta ja hallitukselta sitoutumista yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Kehitysvammaliitto nostaa esiin erityisesti seuraavat kuusi teemaa:

Selkokieli lakiin

 • Kaikille tarkoitetut julkishallinnon sähköiset peruspalvelut on tuotettava selkokielellä.
 • Viranomaisille on taattava riittävät resurssit ja osaamista tuottaa helposti ymmärrettäviä sisältöjä.
 • Selkokielen asema on turvattava lainsäädännöllä. Selkokieli lisää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Koulupolulta työelämään

 • Vammaisten nuorten koulutusvaihtoehtoja tulee laajentaa ja erityistä huomiota tulee kiinnittää siirtymävaiheisiin.
 • Opinto-ohjaukseen tulee taata riittävät resurssit, jotta eri jatko-opintovaihtoehdot tulevat kartoitetuksi huolella ja opiskelijan toiveet kuulluksi.
 • Opinto-ohjaajien ja opettajien perus- ja täydennyskoulutusta on kehitettävä ja opintoihin tulee lisätä erityispedagogiikan opintoja ja vaativan erityisen tuen osaamista.
 • Lainsäädäntöä tulee muuttaa niin, että uusia avotyösopimuksia ei ole mahdollista enää tehdä.
 • Työn ja eläkkeen yhteensovittamista tulee helpottaa. Työnteon tulee aina olla kannattavaa, oli kyse sitten koko- tai osa-aikaisesta työstä. Täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen tulee ottaa käyttöön lineaarinen malli.
 • Kasvupalvelu-uudistuksessa tulee varmistaa, että tarjolla on laadukasta työhönvalmennusta sitä tarvitseville, myös kehitysvammaisille henkilöille.

Valinnanvapaus ja tuettu päätöksenteko

 • Jokaiselle tulee taata mahdollisuus tuettuun päätöksentekoon sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tuetun päätöksenteon palvelua tulee olla saatavilla kaikissa maakunnissa.
 • Tuetun päätöksenteon oikeudesta tulee säätää tulevassa asiakas- ja potilaslaissa. Lain toimeenpanoon ja henkilökunnan koulutukseen tulee varata määrärahoja.
 • Palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman tulee olla velvoittavia. Lisäksi tulee laatia yhtenevät valtakunnalliset kriteerit.

Vammaisten lasten oikeudet turvattava

 • Vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä kuulemisen velvoitteisuutta tulee lisätä ja valvontaa vahvistaa vammaisten lasten palveluissa.
 • Hallituksen tulee selvittää erilaisissa laitoksissa olevien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten tilanne ja tuen tarve.
 • Hallituksen tulee käynnistää ensitiedon käypä hoito -suositusten laatiminen.
 • Seuraavan eduskunnan tulee turvata jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus.

Hankinnoissa asiakasosallisuus ja laatu edellä

 • Hallituksen tulee uudistaa lainsäädäntöä niin, että haavoittuvien ryhmien välttämättömän avun, tuen ja kuntoutuksen palvelut voidaan jättää kilpailutuksen ulkopuolelle.

Yksilöllinen asuminen mahdollistettava

 • Hallituksen tulee turvata rahoitus tuetun asumisen kehittämiseen ja asuntojen hankintaan normaalista asuntokannasta.
 • Hallituksen tulee taata ohjauksella, että erityisryhmien asumisessa noudatetaan tavallisen asumisen laadun kriteereitä eikä uuslaitoksia synny.

Vaalitavoitteet-sivulla mm. videoita ja infografiikkaa

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, p. 09 3480 9214, marianna.ohtonen(at)kvl.fi