Kehitysvammaliiton eduskuntavaalitavoitteet

Kehitysvammaliitto on julkaissut tavoitteensa seuraaviin eduskuntavaaleihin ja tuleviin hallitusneuvotteluihin. Kehitysvammaliitto odottaa seuraavalta hallitukselta yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden ja kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien henkilöiden hyvän elämän edellytysten turvaamista ja edistämistä.

Digisyrjäytyminen estettävä

 • Hallituksen on teetettävä selvitys selkokielen kehittämisen ja selkokielisten aineistojen julkaisemisen edellytyksistä Suomessa sekä selvityksen valmistuttua toimittava aktiivisesti näiden edellytysten parantamiseksi.
 • Kaikille kansalaisille tarkoitetut julkishallinnon verkkopalvelut tulee tuottaa selkokielisinä. Tämän tulee koskea myös kaupallisia toimijoita, jotka tuottavat sotepalveluita. Lisäksi pankki- ja vakuutuspalveluiden tulee olla kaikille kansalaisille saavutettavia.

Tuki koulupolulla

 • Oppivelvollisuus tulee pidentää 19-vuotiaaksi asti ja huolehtia riittävästä tuesta oppilaiden siirtyessä peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin. Jokaisen nuoren kanssa tulee laatia asiakassuunnitelma, jolla turvataan palvelujen jatkuvuus.
 • Opinto-ohjaajien ja opettajien koulutusta on kehitettävä ja opintoihin tulee lisätä erityispedagogiikan opintoja ja vaativan erityisen tuen osaamista. Lisäksi resursseja tulee varata opinto-ohjaajien ja opettajien täydennyskoulutukseen.

Vammaisten lasten oikeudet turvattava

 • Hallituksen tulee varmistaa vammaisten lasten oikeus tavalliseen lapsuuteen sekä perheen arjessa selviytyminen ja jaksaminen.
 • Hallituksen tulee selvittää erilaisissa laitoksissa olevien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten tilanne ja tuen tarve.
 • Hallituksen tulee käynnistää selvitys päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten pakkohoidosta ja heidän saamastaan kuntoutuksesta. Päihdeäitien kohdalla kuntoutusmahdollisuuksien tarjoaminen ja saatavuus tulee turvata ennen pakkohoitoa.

Palkkatyötä kehitysvammaisille henkilöille

 • Lainsäädäntöä tulee muuttaa niin, että uusia avotyösopimuksia ei ole mahdollista enää tehdä, vaan avotyötoiminta muutetaan määräaikaiseksi harjoitteluksi.
 • Hallituksen tulee toteuttaa selvitys kiintiölaista, joka velvoittaisi työnantajia palkkaamaan vammaisia ja osatyökykyisiä työntekijöitä. Varmistetaan että lakimuutos ei leimaa kaikkia vammaisia henkilöitä osatyökykyisiksi.
 • Työn ja eläkkeen yhteensovittamista tulee helpottaa. Työnteon tulee aina olla kannattavaa, oli kyse sitten koko- tai osa-aikaisesta työstä. Täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen tulee ottaa käyttöön lineaarinen malli.

Yksilöllinen asuminen mahdollistettava

 • Hallituksen tulee turvata rahoitus tuetun asumisen kehittämiseen ja asuntojen hankintaan normaalista asuntokannasta.
 • Hallituksen tulee taata ohjauksella, että erityisryhmien asumisessa noudatetaan tavallisen asumisen laadun kriteereitä eikä uuslaitoksia synny.
 • Hallituksen tulee uudistaa lainsäädäntöä niin, että haavoittuvien ryhmien välttämättömän avun ja tuen palvelut voidaan jättää kilpailutuksen ulkopuolelle.

Kommunikoinnin kuntoutus varmistettava

 • Hallituksen tulee taata oikeus tarpeen mukaiseen ja oikea-aikaiseen kommunikoinnin kuntoutukseen kaikille, jotka ovat menettäneet kyvyn puhua tai eivät vamman vuoksi pysty puhumaan tai olemaan sosiaalisessa kanssakäymisessä.
 • Lähi-ihmisten ohjaus tulee kytkeä osaksi kommunikoinnin kuntoutusprosessia.
 • Kuntoutuspalveluiden toteutuminen edellyttää puheterapeuttien aloituspaikkojen lisäämistä, sillä he kuuluvat niiden 10 ammatin joukkoon, joista arvioidaan olevan eniten pulaa koko maassa.
 • Lisäksi tulee perustaa matalan kynnyksen ohjauspalvelut eri puolille Suomea.

Palvelut turvattava sote- ja maakuntauudistuksessa

 • Hallituksen pitää taata mahdollisuus tuettuun päätöksentekoon sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tämä edellyttää määrärahan varaamista henkilökunnan koulutukseen. Tuetun päätöksenteon palvelua tulee olla saatavilla kaikissa maakunnissa.
 • Hallituksen tulee turvata riittävät resurssit, jotta lainmukainen oikeus omatyöntekijään toteutuu. Tällä hetkellä tämä ei toteudu valtakunnallisesti.
 • Palvelutarpeen arviointiin tulee laatia yhtenevät valtakunnalliset kriteerit ja säätää tästä tulevassa yleis- ja erityislainsäädännössä.
 • Sote-uudistuksen myötä palvelujen saatavuuden seurantaa tulee vahvistaa.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, p. 09 3480 9214

eduskuntatalo
Kuva: Matti Björkman/Lehtikuva/Eduskunta