Kehitysvammaliitto on antanut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon erityishuoltolain muuttamisesta (HE 96/2015 vp.) sekä sosiaali- ja terveysministeriön vastineesta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Hallituksen esityksessä ja STM:n vastineessa ehdotetut muutokset koskevat itsemääräämisoikeuden vahvistamista, rajoitustoimenpiteiden käyttöä sekä tahdosta riippumatonta erityishuoltoa. Erityishuoltolakiin tehtävät muutokset ovat edellytyksenä YK:n vammaisyleissopimuksen ratifioinnille.

Pidämme välttämättömänä, että sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksiä koskevaa lainsäädännön kokonaisuudistusta (ns. IMO-laki) jatketaan kiireellisesti.

Vastustamme tahdosta riippumattoman erityishuollon toteuttamista tehostetussa palveluasumisessa. Rajoitustoimenpiteiden osalta toteamme mm., että niiden käytöstä tulee säätää tarkkarajaisesti ja että ne tulee porrastaa sen mukaan, kuinka paljon henkilön perusoikeuksiin puututaan kullakin toimenpiteellä.

Itsemääräämiskyvyn arviointiprosessista on välttämätöntä säätää laissa, kuten myös YK-sopimuksen edellyttämästä tuetusta päätöksenteosta.

Lausunto hallituksen esityksestä 96/2015 vp sekä sosiaali- ja terveysministeriön vastineesta (10.2.2016) (pdf, 252 kt)