Kehitysvammaliiton valtuusto on esittänyt seuraavan kannanoton Kehas-työryhmälle:

Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön tulee jatkamaan myönteistä kehitystä kehitysvammapalveluissa. Samalla se on vaikutuksiltaan ja linjauksiltaan merkittävin toimenpide vuosikymmeniin. Kehitysvammaliitto on ollut monin tavoin prosessin valmistelussa mukana. Hankkeen ohjausryhmässä on ollut myös mukana liiton merkittäviä jäseniä. Kehitysvammaliiton valtuusto haluaa valtioneuvoston periaatepäätöksessä kiinnitettävän erityistä huomiota seuraaviin tärkeisiin näkökohtiin:

  1. On ennustettavissa riittävällä tarkkuudella, että tavoiteltava rakennemuutos tulee lisäämään kuntien kustannuksia laadukkaampien palvelujen kautta. Kustannusten nousu ulottuu vielä pitkälle eteenpäin vuoden 2015 jälkeenkin. Valtiovallan on sitouduttava ja löydettävä sellainen rahoituksellinen tasapaino kuntien kanssa, etteivät varsinkin taloudellisesti heikommassa asemassa olevat kunnat joudu mahdottoman tehtävän eteen. Kyseessä olevaa tärkeää uudistusta ei kyetä viemään lävitse ilman valtion voimakasta ja pitkäkestoista taloudellista tukea.
  2. On annettava voimakas tuki hallitusohjelman mukaiselle vammaispoliittisen ohjelman toimeenpanolle sekä ratifioitava YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus.
  3. Suunnitelman onnistunut läpivienti asettaa merkittävät haasteet myös muutosprosessin valvonnalle. On tehtävä kriittinen analyysi lähivuosien ajan valvonnan realistisista mahdollisuuksista. On yleisesti tiedossa, että esimerkiksi vaativien lastensuojelupalvelujen sisältöjen valvontaan ei ole riittävästi resursseja. Samalla on myös arvioitava valvontaresurssien todellinen laatu – seurattavat asiat eivät tule olemaan helpoimmasta päästä.
  4. Kuntia tulee tukea myös asumisohjelman käytännön toteuttamisessa. Tarvitaan uudenlainen ohjausväline, joka tukee kuntia asumisohjelman tavoitteiden konkretisoinnissa.
  5. Valtion on oltava mukana turvaamassa ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta. Koko prosessissa tulee turvata olemassa olevan perus- ja erityistason osaamisen säilyminen.
  6. On selvitettävä hankintalain soveltumista nykyistä rajatummin tilanteissa, joissa on kyse erityisen haavoittuvien asiakasryhmien, kuten vammaisten henkilöiden, pitkäaikaisten tai harvoin tarvittavien palvelujen järjestämisestä.

Helsingissä 21.6.2012

Kehitysvammaliiton valtuusto