Kehitysvammaliitto on huolissaan, toteutuuko vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeus yhdenvertaiseen oppimiseen. Lainsäädännön puutteet ja huonot resurssit johtavat siihen, että käytännössä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten koulupolku jää kesken ennen oppivelvollisuusiän päättymistä. Koulua käymättömien lasten ja nuorten määrä kasvaa.

Monissa kouluissa ei ole riittävästi osaamista vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen. Tähän ratkaisu olisi, että valtio tarjoaisi kouluille korvamerkittyä rahaa konsultaatiopalvelujen ostamiseen.

Myös opettajien koulutuksessa tulee varmistaa, että tulevat erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat ja oppilashuollon työntekijät tietävät, millaisia tarpeita kehitysvammaisilla ja autismikirjon oppilailla on. Keskeistä on mm. vuorovaikutus- ja kommunikaatio-osaaminen. Opettajille tulee turvata mahdollisuus täydennys- ja lisäkoulutukseen.

Kaikissa kunnissa ei ole riittävästi toisen asteen koulutuspaikkoja vaativan erityisen tuen oppilaille. Osa kunnista on haluttomia kustantamaan koulukuljetuksia toiselle paikkakunnalle. Käytännössä tämä syrjäyttää oppilaan kokonaan jatko-opinnoista, jollei hän pysty muuttamaan pois kotoa toiselle paikkakunnalle. Toisen asteen opetuksen järjestämisluvissa tulisikin edellyttää, että opetusta pystytään antamaan myös vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Oppilaan täyttäessä 17 vuotta hänen tulee siirtyä aikuisten perusopetukseen, mutta erityisen tuen oppilas voi jatkaa myös lasten ja nuorten perusopetuksessa. Siihen ei kuitenkaan saa valtiolta rahoitusta. Aikuisten perusopetus puolestaan ei tunne samanlaisia tukijärjestelyjä kuin lasten ja nuorten perusopetus, jolloin vaativan erityisen tuen oppilaan oppiminen jälleen vaarantuu.

Kehitysvammaliiton mielestä opetushenkilöstön hallinnollista taakkaa pitäisi vähentää, jotta kouluissa voidaan keskittyä joustavan, oppilaan yksilöllisten tarpeiden ja hänen etunsa mukaisen tuen järjestämiseen.

Kun hallitus uudistaa oppimisen tukea, on säädettävä selvästi, että oppimisen tuki sisältää myös koulunkäynnin tuen. On huomioitava tuki koulumatkoihin, välitunteihin, ruokailuun ja sosiaalisiin suhteisiin sekä kommunikaatioon. Lainsäädännössä tulee korvamerkitä rahoitus selkokielisille ja saavutettaville oppimateriaaleille. Pienet ryhmäkoot tulee turvata lailla.

Kehitysvammaliitto antoi kannanoton esi- ja perusopetuksen oppimisen tukea koskevan lainsäädännön uudistukseen. Kannanotto kokonaisuudessaan:

Kehitysvammaliiton kannanotto esi- ja perusopetuksen oppimisen tukea koskevan lainsäädännön uudistamiseen (pdf)

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Susanna Hintsala, susanna.hintsala(at)kvl.fi tai asiantuntija Susanna Rieppo, susanna.rieppo(at)kvl.fi