Kehitysvammaliitto on hyvin huolissaan uutisesta, jonka mukaan THL:n apuvälinetiimin toiminta lakkautetaan. Valtakunnallisesti ainoan apuvälinealaa kehittävän tiimin lakkauttaminen johtaisi pahimmillaan vammaisten ihmisten apuvälinepalveluiden merkittävään heikkenemiseen ja alueelliseen epätasa-arvoon, kun kansallinen alan kehittäminen, koordinointi ja seuranta todennäköisesti loppuisivat.

Tarve apuvälinealan valtakunnalliseen kehittämiseen ja palvelukäytäntöjen ohjaukseen on erityisen suuri, kun apuvälinepalveluita organisoidaan sote-uudistukseen liittyen.

THL:n apuvälinetiimin rooli puolueettomana, kokonaisnäkemyksen omaavana alan selvitysten toteuttajana ja kansallisena pitkäaikaisena toimijana on tärkeä. Laajat terveydenhuollon apuvälinealan selvitykset, vertailut ja verkostoituminen kentällä toimivien asiantuntijoiden ja vammaisten ihmisten kanssa ovat mahdollistaneet alan kehittämisen. THL:n asiantuntija ovat toimineet kentän kokemusten ja kehittämisehdotusten välittäjinä sosiaali- ja terveysministeriöön ja vaikuttaneet alan lainsäädännön kehittymiseen yhä paremmin vammaisia ihmisiä osallistavaksi. Apuvälinetiimin asiantuntijat ovat myös edustaneet Suomea alan kansainvälisissä järjestöissä.

THL:n päätös osuu samaan aikaan, kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen ratifiointi tulee Suomessa voimaan. Sopimus edellyttää, että Suomi sitoutuu toteuttamaan vammaisille henkilöille soveltuvien apuvälineiden tutkimusta ja kehittämistä sekä edistämään niiden saavutettavuutta ja käyttöä ja antamaan vammaisille henkilölle tietoa apuvälineistä, tukipalveluista ja järjestelyistä.

Kehitysvammaliitto toivoo, että THL harkitsee uudelleen apuvälinetiimin toiminnan ja työtehtävien jatkamista, jotta YK:n sopimuksen velvoitteet pystytään täyttämään ja toteuttamaan sote-uudistus huomioiden myös vammaisten ihmisten apuvälinetarpeet.

Lisätietoa: Tikoteekin kehittämispäällikkö Eija Roisko, p. 09 3480 9373

 

Kehitysvammaliiton Tikoteekki ylläpitää valtakunnallista Tikoteekki-verkostoa, johon kuuluvat sairaanhoitopiirien yksiköt jotka tuottavat lääkinnällisenä kuntoutuksena vaativia kommunikoinnin apuvälinepalveluita kaikille puhevammaisille ihmisille diagnoosista riippumatta.