Valtion uuden työllistämisyhtiön Työkanava Oy:n kannattaa keskittyä työllistämään vain osatyökykyisiä henkilöitä, joiden työllistyminen muiden palvelujen avulla ei ole onnistunut. Aktiivinen yhteistyö kuntien vammaispalvelujen kanssa on erityisen tärkeää, jotta myös kehitysvammaiset henkilöt pääsevät Työkanavan ”valintapooliin”. On myös muistettava, että avotyötoiminnassa olevien lisäksi myös työkeskuksissa työtoiminnassa alihankintatöitä tekevät kehitysvammaiset henkilöt ovat potentiaalisia Työkanava Oy:hyn työllistettäviä.  

Kehitysvammaiset ihmiset ovat suuri potentiaalinen työllistyjäryhmä Työkanavan palvelukseen. Nykyinen palvelujärjestelmämme kuitenkin edelleen syrjäyttää kehitysvammadiagnoosin saaneet henkilöt lähes kategorisesti oikeiden työmarkkinoiden ulkopuolelle työkyvyttömyysetuuden saajiksi ja kuntien vammaispalvelujen työtoiminnan ja päivätoiminnan asiakkaiksi. Tällöin heitä ei ohjata aktiivisesti TE-toimiston asiakkaiksi, mistä seuraa, että käytännössä koko tämä Työkanavan suuri potentiaalinen työllistyjäjoukko ei ole tällä hetkellä TE-toimiston asiakkaina.

Kehitysvammaliitto antoi eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle asiasta lausunnon 10.11.2021.

TE-hallinnon arviointiosaaminen varmistettava

Kehitysvammaliitto kannattaa yhden lähettäjätahon mallia, jotta taattaisiin puolueettomuus ja toimintaan haluavien osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaisuus. Liitossa kannetaan kuitenkin huolta siitä, miten TE-toimistoissa osataan arvioida henkilöiden sopivuus yhtiön palvelukseen ja kyky työskennellä yhtiön tarjoamissa työtehtävissä moninaisten ja vaihtelevien tukipalvelujen avulla.

Kehitysvammaliitto ehdottaa perustettavaksi esimerkiksi TE-toimiston organisoiman moniammatillisen arviointiryhmän, joka toimii henkilöiden lähettäjätahona. Tällä arviointiryhmällä olisi tärkeää olla läpinäkyvä kriteeristö tai arviointiväline, jonka avulla henkilön olemassa olevaa työkykyä arvioidaan ja joka turvaa yhtiöön valittavien henkilöiden aidosti tasa-arvoisen kohtelun. 

Liiton mielestä kehitysvammaisia henkilöitä vastaanottaville TE-asiantuntijoille tulisi varmistaa esimerkiksi koulutuksen avulla perustiedot kehitysvammaisuudesta, riittävät taidot ja osaaminen kehitysvammaisten henkilöiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan kommunikointiin sekä näihin liittyvä materiaali, kuten selkokieliset oppaat, kuvakommunikaation työkalut sekä tuetun päätöksenteon menetelmät. Verkkopalvelujen tulee olla selkokielisiä, ja kaikkien materiaalien pitää olla saavutettavia. Kehitysvammaliitto on mielellään mukana koulutuksen ja materiaalin tarjoajana. 

On tärkeää, että kehitysvammaisille työnhakijoille varmistetaan jokaisessa TE-toimistossa henkilökohtainen neuvonta, jotta he tulevat aidosti kuulluiksi ja heidän yksilölliset tarpeensa otetaan aidosti huomioon. Erittäin tärkeää on myös varmistaa, että TE-toimiston kaikissa toimipisteissä on tieto siitä, että myös työkyvyttömyysetuudella olevat voivat rekisteröityä työttömiksi työnhakijoiksi ja ovat siten oikeutettuja kaikkiin TE-palveluihin. 

Riittävästi tukea avoimille työmarkkinoille siirtymiseen

Jotta yhtiöstä eteenpäin työllistymisen tuki toteutuisi yhdenvertaisena kaikilla alueilla, on erittäin tärkeää, että yhtiö varmistaa laadukkaan työhönvalmennuksen tuen myös sellaisilla alueilla, joilla sitä ei kuntatoimijan puolelta ole tarjolla. Tähän liittyen on kehitettävä myös muuta lainsäädäntöä siten, että kuntia velvoitetaan tarjoamaan tuetun työllistymisen työhönvalmennusta sitä tarvitseville, mm. kehitysvammaisille henkilöille. Tällä varmistettaisiin työllistymisen tuki myös niille, jotka jäävät yhtiön ulkopuolelle. 

Yritysten on mahdollista rekrytoida omaan henkilöstöhallintoonsa työhönvalmentajia. Tätä liitto kannattaa myös Työkanava Oy:n toimintatavaksi. Asiakkaiden turha jumiutuminen Työkanava Oy:n tehtäviin tulee ehkäistä.

Lisäksi Kehitysvammaiitto ehdottaa Työkanava Oy:n asiakasyrityksille työllistämisvelvoitetta jatkotyöllistymisen varmistamiseksi. Jos Työkanava Oy:n palveluksessa oleva henkilö on työskennellyt asiakasyrityksessä moitteettomasti esimerkiksi vuoden ajan, asiakasyrityksellä olisi velvoite rekrytoida henkilö omaan palvelukseensa. 

Yhtiön koko toiminnan perustaksi olisi hyvä asettaa tuetun työllistymisen laatukriteerit soveltuvin osin. Esimerkiksi työhönvalmennukselle ei siten pitäisi asettaa määräaikaa, vaan valmennusta ja tukea pitäisi antaa juuri sen verran ja niin pitkään kuin kunkin työllistyneen yksilöllinen tarve edellyttää. Myös työpaikkojen luomisessa pitäisi tuetun työllistymisen laatukriteerien mukaisesti painottaa enemmän toimintaan lähetettävien henkilöiden taitoja, osaamista ja tuen tarpeita – eli räätälöidä työpaikkoja – kuin tarjota valmiita työpaikkoja ja valikoida henkilöitä niiden mukaan. 

Työkanavan työpaikat oppimisympäristöiksi

Työkanava Oy:n työpaikat ja -tehtävät tulisi rakentaa mahdollisuuksien mukaan suoraan myös oppimisympäristöiksi eli sellaisiksi, että ne mahdollistavat ammatillisten tutkintojen ja tutkintojen osien suorittamisen näyttöjen avulla. Samalla on luotava yhteistyösuhteet ammatillisiin oppilaitoksiin, jotta näyttöjen tekeminen tulee helpoksi ja luontevaksi osaksi toimintaa. Tästä opinnollistamisen mallista on jo olemassa hyviä kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tutkintoperusteisen ammatillisen osaamisen lisäämisessä.  

Kehitysvammaliiton lausunto Työkanava Oy:stä kokonaisuudessaan (pdf, 234 kt)

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Susanna Hintsala, p. 09 3480 9254