Kehitysvammaliiton mielestä kuntoutukseen tarvitaan kokonaisvastuun kantaja, joka vastaa kehitys- ja puhevammaisen henkilön kuntoutuksen kokonaisuudesta. Tätä nykyä kuntoutusta koskeva lainsäädäntö on hajallaan ja vastuu kuntoutuksen toimeenpanosta, toteutuksesta ja seurannasta jakautuu monen hallintokunnan ja toimijan osalle.

Kehitysvammaliitto on erityisen huolissaan vaikeimmin vammaisten ihmisten kommunikoinnin kuntoutuksen järjestämisestä ja toteutumisesta. Puhevammaisen ihmisen kommunikoinnin kuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa toimiva vuorovaikutus. Kommunikoinnin kuntoutus kuten myös puhetta tukevan ja korvaavan kommunikointikeinon ja apuvälineiden arviointi edellyttävät erityisosaamista, joka tulee turvata kaikissa tilanteissa koko elämän ajan.

Kehitysvammaliitto esitti kannanottonsa 9.5.2017 Säätytalolla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa koskien Kuntoutuksen uudistamiskomitean työtä.

Kehitysvammaliiton näkemyksen mukaan puhevammaisen ihmisen ja hänen läheistensä kommunikaatio-ohjaus tulee siirtää osaksi lääkinnällistä kuntoutusta ja kommunikoinnin arviointia, ja siihen tulee varata riittävästi resursseja sekä kehittää helposti lähestyttävät, matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipalvelut. Vammaisten lasten osalta nämä palvelut voidaan sijoittaa esimerkiksi tuleviin maakuntiin perustettaviin perhepalvelukeskuksiin.

Myös lukiapuvälineet tulee liittää osaksi kommunikoinnin apuvälineitä ja lääkinnällistä kuntoutusta. Lukivaikeudet, kuten muutkin kommunikoinnin vaikeudet, syrjäyttävät, jos henkilö ei saa viestintään tukea ja apuvälineitä. Lukivaikeuksia on mahdollista kompensoida tehokkaasti teknisten apuvälineiden avulla, joita ovat mm. puhesynteesi- ja sanaennustusohjelmat sekä lukuskanneri.

Kuntoutusta ei tule kohdistaa vain niihin ihmisiin, joiden arvellaan tuottavan taloudellista hyötyä yhteiskunnalle ja työmarkkinoille.

Ohjauksen ja neuvonnan sekä perheen arjen tukemisen merkitys kuntoutuksen mahdollistajana tulee tehdä näkyväksi ja siihen tulee saada lisää resursseja ja taloudellista tukea.

Kehitysvammaliiton kannanotto kokonaisuudessaan (pdf)