Lausunto asumistukijärjestelmien yhdistämisestä

Kehitysvammaliitto antoi 14.10.2015 sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon asumistukijärjestelmien yhdistämisestä.

Esitysluonnoksen mukaan eläkkeensaajan asumistukea saavat siirtyisivät yleisen asumistuen piiriin vuoden 2016 aikana. Järjestelmien yhdistämisestä aiheutuvien vaikutusten kohtuullistamiseksi ehdotetaan, että eläkkeensaajan asumistuesta yleiseen asumistukeen siirtyvien tuensaajien asumistuen taso voisi lainmuutoksesta johtuen pudota korkeintaan 60 euroa kuukaudessa. Muutoksen tavoitteena on vähentää valtion menoja sekä yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa asumistukijärjestelmää.

Pidämme lausunnossamme huolestuttavana muun muassa sitä, että käynnissä ja vielä odotettavissa olevien säästötoimien kielteisiä vaikutuksia vammaisten henkilöiden toimeentuloon ei ole arvioitu kokonaisuutena. Nostamme myös esiin asumistukijärjestelmien yhdistämisen vaikutukset kehitysvammaisten asumisohjelman toteutukseen: Asumistukijärjestelmien yhdistäminen voi johtaa tilanteeseen, jossa asiakkaan taloudellinen asema on jatkossa turvatumpi laitosasumisessa kuin avohuollon asumispalveluissa tai itsenäisessä asumisessa.

Huomautamme myös, että ehdotettu enintään 60 euron heikennys asumistukeen ei poista sitä tosiasiaa, että pienituloisimmille vammaisille henkilöille jokaisella menetettävällä eurolla on jokapäiväisen toimeentulon kannalta olennainen merkitys. Korostamme myös, että vammaisten henkilöiden mahdollisuudet vaikuttaa itse oman asumisensa hintatasoon ja siten asumistukensa tasoon ovat siis erittäin rajalliset.

Lopuksi ehdotamme vammaisten henkilöiden toimeentulon parantamista takuueläkettä korottamalla ja ehdotamme ARAn investointiavustusjärjestelmän kehittämistä siten, että se tukee entistä paremmin kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ratkaisuja ja osallisuutta oman asumisensa suunnittelussa.

Lausunto asumistukijärjestelmien yhdistämisestä (pdf, 293 kt)