Kehitysvammaliitto antoi 29.9.2015 sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon eräiden erityisryhmien tapaturma- ja ammattitautiturvan järjestämisestä.

Vuoden 2016 alusta voimaan tulevaa työtapaturma- ja ammattitautilakia ei sovelleta muuhun kuin työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön sekä yrittäjätyöhön. Sen vuoksi perhehoitajien, omaishoitajien, kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien sekä vammaisten työtoimintaan osallistuvien henkilöiden tapaturma- ja ammattitautiturvasta on säädettävä mainittuja henkilöryhmiä koskevissa erityislaeissa.

STM:n esitysluonnoksen mukaan mainitut henkilöryhmät tulee vakuuttaa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Tapaturma- ja ammattitautiturva ulotettaisiin samalla kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla järjestettävään työtoimintaan osallistuviin henkilöihin, joiden osalta vakuutusturvan järjestämisessä on nykyisin ilmennyt epäselvyyttä.

Pidämme lausunnossamme hyvänä sitä, että työtoimintaan osallistuvien henkilöiden lakisääteinen vakuutusturva yhdenmukaistetaan, koska kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisen työtoiminnan vakuuttamisvelvollisuus on ollut vuosia varsin epäselvää.

Lisäksi tuemme sitä, että esitetty muutos selkeyttää paitsi kehitysvammaisten henkilöiden tapaturma- ja ammattitautiturvaa myös velvoitetta soveltaa työturvallisuudesta annettuja säännöksiä ja siten myös työterveyshuoltolakia erityishuoltolain nojalla järjestettävässä työtoiminnassa.

Pidämme tärkeänä, että jatkovalmistelussa varmistetaan eri lakien perusteella järjestettäviin, erilaista työn tekemistä sisältäviin palveluihin osallistuvien henkilöiden yhdenmukainen ja riittävä tapaturma- ja ammattitautiturva, riippumatta eri säännöksissä käytetyistä termeistä.

Lisäksi pidämme välttämättömänä, että vammaisen henkilön tekemä työ sosiaalihuollon palvelussa ei voi olla heikomman suojan piirissä kuin työttömän työnhakijan työkokeiluna tai valmennuksena tekemä työ. Pakollinen vakuutusmaksumeno ei myöskään saa johtaa kehitysvammaisten henkilöiden palvelujen sisällöstä tinkimiseen.

Eräiden erityisryhmien tapaturma- ja ammattitautiturvan järjestämisestä
(pdf, 199 kt)