Lausunto erityishuoltolain muuttamisesta

Kehitysvammaliitto antoi 20.8.2015 sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon erityishuoltolain muuttamisesta.

Nyt esitetyt muutokset kehitysvammaisten erityishuoltolakiin on tarkoitettu väliaikaisiksi, jotta YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus saadaan ratifioitua. Ratifioinnin loppuun saattamisessa tulee kuitenkin varmistaa, että lainsäädännön muutokset eivät tuota merkittäviä oikeusturvaongelmia vammansa takia erityishuoltoa saaville henkilöille.

Siksi nostamme jatkovalmistelua edellyttävinä asioina esiin muun muassa sen, että esitysluonnokseen ei sisälly lainkaan säännöksiä tahdosta riippumattoman erityishuollon sisältämistä palveluista sekä sen, että rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä ei säädetä riittävän tarkasti.

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (20.8.2015) (pdf, 208 kt)