Kehitysvammaliitto antoi 6.2.2015 sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportista (nk. TEOS).

Lausunnon keskeistä sisältöä

Työryhmän ehdotukset laiksi heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden sosiaalisesta kuntoutuksesta ovat pääsääntöisesti varsin kannatettavia.

Kehitysvammaliiton mielestä ne mm. purkavat vammaisuuteen perustuvaa palvelujen eriytyneisyyttä, määrittävät sosiaalihuollon lähtökohdaksi kaikkien työikäisten – myös vammaisten – henkilöiden työllistymisen, edellyttävät nykyistä vahvempaa yhteistyötä työ- ja elinkeinohallinnon ja sosiaalihuollon kesken sekä selkeyttävät ja terävöittävät nykymuotoisen työtoiminnan sääntelyä.

Hallituksen esityksen jatkovalmistelulta Kehitysvammaliitto kuitenkin odottaa muun muassa vammaislainsäädännön uudistamisen ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden sosiaalisen kuntoutuksen lainsäädännön tiivistä yhteen nivomista.

Kehitysvammaliitto myös ehdottaa (tuetun työllistymisen) työhönvalmennuksen mainitsemista yhtenä esimerkkinä työelämävalmiuksia edistävän sosiaalisen kuntoutuksen toteutusmuodoista.

Lisäksi Kehitysvammaliitto edellyttää riittävien resurssien varaamista työryhmän ehdottaman mittavan muutoksen toteuttamiseen.

Kehitysvammaliiton lausunto sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportista (pdf, 298 kt)