Ei myytävänä! -kansalaisaloite on käsitelty eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnassa. Huoli vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksista ja osallisuudesta on valiokuntakäsittelyissä ymmärretty ja siihen on suhtauduttu vakavasti. Kansalaisaloite etenee seuraavaksi eduskunnan täysistuntoon.

Kehitysvammaliitto kiittää sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokuntia kansalaisaloitteessa esiin tuotujen kilpailuttamisen aiheuttamien ongelmien tunnustamisesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi 5.2.2019 kansalaisaloitteesta lausuntonsa (StVL 10/2018 vp): Valiokunta piti kansalaisaloitteessa ja saamissaan asiantuntijalausunnoissa esille tuotuja vammaisten henkilöiden palvelujen hankintojen ongelmia vakavina. Erityisen ongelmallisena valiokunta piti sitä, ettei vammaisten henkilöiden osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa ole riittävästi huolehdittu eikä palvelujen jatkuvuutta turvattu. Valiokunta painotti, että vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin palveluita järjestettäessä.

Talousvaliokunta yhtyi sosiaali- ja terveysvaliokunnan näkemyksiin 13.2.2019 julkaistussa kansalaisaloitetta koskevassa mietinnössään (TaVM 35/2018 vp). Valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäviksi kolme lausumaehdotusta:

1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto nimittää asiantuntijaryhmän, jossa ovat mukana aloitteen tekijöiden ja vammaisjärjestöjen edustajat, arvioimaan ja valmistelemaan viipymättä tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi asiantuntijaryhmän tulee selvittää sosiaali- ja terveyspalveluja ja hankintalainsäädäntöä sekä niihin liittyvää neuvontaa ja ohjeistusta koskevat muutostarpeet sosiaali- ja terveyspalvelujen, mukaan lukien Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen, hankintojen kehittämiseksi. Tarvittavat säädösmuutokset on annettava eduskunnalle mahdollisimman pian.

2. Eduskunta edellyttää, että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua.

3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää ja varmistaa vammaispalvelujen tarjoamisen edellytyksiin, kuten toimitiloja koskeviin vaatimuksiin, liittyvän lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden ja siihen liittyvän ratkaisu- ja valvontakäytännön yhtenäisyyden palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden ja palveluntarjoajien tasavertaisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi.

Lisätietoja:
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto: www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/StVL_10+2018.aspx
Eduskunnan talousvaliokunnan lausunto: www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TaVM_35+2018.aspx
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen -kansalaisaloite. Ei myytävänä! -nimellä tunnetun kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden järjestäminen kilpailuttamalla. Aloite keräsi kaikkiaan 72 059 allekirjoitusta.
www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538, www.eimyytavana.fi