Luottolaitosten toimintaa säätelevää lainsäädäntöä ollaan muuttamassa. Uudistuksen myötä muun muassa pankkitunnusten saaminen helpottuisi, jos esitys toteutuu. Kehitysvammaliitto on mukana Kuluttajaparlamentin kannanotossa aiheesta.

Vastaisuudessa pankkien tulee kohdella kaikkia asiakkaita yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi perusmaksutiliä ja siihen liittyviä palveluja tarjotessaan. Pankkien on tarjottava vahva sähköinen tunnistuspalvelu perusmaksutiliasiakkaalleen, jos se tarjoaa sitä muille asiakkaille.

Tällä hetkellä osalla väestöstä on vaikeuksia saada verkkopankkitunnuksia, mikä hankaloittaa oleellisesti arjessa toimimista. Verkkotunnistautumisesta on tullut keskeinen osa verkossa asiointia ja verkkopankkitunnuksista on tullut keskeisin tunnistautumisväline useissa verkkoasiointipalveluissa, mukaan lukien erilaisten viranomaispalvelujen verkkoasioinnit.

Lisäksi monien palveluiden saanti ilman verkkopankkitunnuksia on hankalaa ja usein kalliimpaa kuin verkkoasioinnilla. Kuluttajaparlamentti kannattaa sitä, että verkkopankkitunnusten yhdenvertaista saatavuutta parannetaan.

Uudistus toisi myös pankeille vastuuta siitä, ettei perusmaksutiliä ja siihen liittyviä palveluita saa tehdä liian vaikeiksi tai rasittaviksi käyttää. Esimerkkinä lakiesitysluonnoksessa mainitaan talletuspankin velvoite varmistaa toimintarajoitteisten henkilöiden mahdollisuudet käyttää perusmaksutiliä ja siihen liittyviä palveluita, mukaan lukien vahva sähköinen tunnistaminen, ja talletuspankin vastuu tarvittaessa sopeuttaa palveluitaan tämän oikeuden toteuttamiseksi.

Kuluttajaparlamentin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf, 110 kt)