Kehitysvammaliitto haluaa nostaa kuntavaaleissa esiin kaksi tärkeää teemaa: vammaisten lasten ja nuorten yhdenvertaisen koulunkäynnin ja opiskelun sekä saavutettavuuden edistämisen kunnissa.

  • Vammaiset oppilaat mukaan yleisopetukseen riittävästi tuettuna
  • Riittävä tuki ammatillisissa opinnoissa ja vahvempi suuntautuminen työelämään
  • Kuntien palvelut ymmärrettäviksi ja saavutettaviksi kaikille, selkokieltä viestintään

YK:n vammaissopimuksen artikla 24 edellyttää, että vammaisella ihmisellä on oikeus saada opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Lapsilla ja nuorilla on oikeus käydä tavallista koulua. Kuitenkin käytännössä monet vammaiset lapset käyvät koulua muista erillään erityisluokissa tai erityiskouluissa, vaikka lapsi ja hänen vanhempansa toisin haluaisivat.

Koulunkäynnistä yhdessä on hyötyä kaikille osapuolille. Kunnilta tämä edellyttää riittäviä resursseja opetushenkilökuntaan ja avustajiin, opettajien täydennyskoulutusta ja koulurakennusten esteettömyyden kehittämistä.

Kouluinkluusio ei saa tarkoittaa sitä, että vammainen oppilas siirretään yleisopetukseen ilman tukea.

Ammatillisissa opinnoissa ei ole riittävästi tukea tarjolla, mikä johtaa opintojen keskeyttämiseen. Ammatillisissa opinnoissa ei asteta riittävän vahvasti tavoitteeksi työllistymistä palkkatyöhön. Viimeaikaiset ammatillisen koulutuksen leikkaukset heikentävät entisestään vammaisten oppilaiden asemaa. Ammatillisille oppilaitoksille pitää turvata resurssit, joilla ne voivat antaa riittävästi lähiopetusta.

Saavutettava kunta on selkokielinen

Jokaisella yhteiskunnan jäsenellä on oikeus tarpeelliseen tietoon. Saavutettavuus on sitä, että tuotteet tai palvelut on suunniteltu niin, että ne soveltuvat monenlaisille käyttäjille. Yksi tärkeä saavutettavuuden osa-alue on tiedon saavutettavuus.

Selkeä tiedotus tuo kunnalle taloudellista hyötyä ja voi olla tulevaisuuden kilpailuvaltti: voittaja on kunta, joka viestinnällään tavoittaa parhaiten kaikki asukkaansa. Jotta kunta voi tavoittaa kaikki kuntalaiset, sen kannattaa viestiä myös selkokielellä.

YK:n vammaissopimuksen artikla 9 velvoittaa tarjoamaan myös vammaisille ihmisille pääsyn tietoon. Lisäksi myös EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka kansallista toimeenpanoa suunnitellaan paraikaa, edellyttää julkishallinnon verkkoviestinnän saavutettavuuden kehittämistä.