Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson luovutti Demokratiapalkinnon Demokratian tila ja tulevaisuus -seminaarissa Helsingissä. Selkokeskuksen puolesta palkinnon vastaanottivat kehittämispäällikkö Henna Kara ja päätoimittaja Petri Kiuttu. Kuva: Salla Jantunen.

Kehitysvammaliiton Selkokeskus on palkittu oikeusministeriön Demokratiapalkinnolla. Palkinnon teemana oli tänä vuonna demokratian kriisinkestävyyden vahvistaminen, ja sillä haluttiin palkita toimintaa, joka on parantanut osallistumisen mahdollisuuksia, lisännyt luottamusta yhteiskuntaa kohtaan ja vähentänyt eriarvoisuutta.

”Tieto kuuluu kaikille. Selkokielisten uutisten kautta yhä useammalla on mahdollisuus päästä oikean ja ymmärrettävän tiedon äärelle. Tämä poistaa tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyvää eriarvoisuutta ja ulkopuolisuuden tunnetta yhteiskunnassa”, raati perusteli Selkokeskuksen palkitsemista.

Demokratiapalkinnon saajan valitsi raati, johon kuuluivat ihmisoikeusvaikuttaja ja Kansallisteatterin kotikirjailija Ujuni Ahmed, media-alan ammattilainen Mari Haavisto, kirkkoherra Kari Kanala sekä Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen. Raadin päätös oli yksimielinen.

”Lämmin kiitos raadille ja meitä ehdottaneille siitä, että Demokratiapalkinnolla nostetaan esiin selkokieltä ja kielen ymmärrettävyyttä. Kielellä on suuri merkitys demokratian toteutumisessa. Jos ihmiset eivät saa tietoa ja palveluja ymmärrettävällä tavalla, heidän on vaikeaa tai jopa mahdotonta hoitaa asioitaan, osallistua yhteiskunnan toimintaan tasa-arvoisesti muiden kanssa ja noudattaa ohjeita kriisitilanteissa”, toteaa Selkokeskuksen va. kehittämispäällikkö Henna Kara.

Selkokeskus edistää kielellistä tasa-arvoa

Kehitysvammaliiton Selkokeskus edistää selkokielen käyttöä ja kehittää selkokieltä. Selkokeskus kokoaa tietoa ja viestii aktiivisesti selkokielestä, selkokielisistä julkaisuista ja selkokirjallisuudesta ja myöntää selkotunnuksen selkokielisille julkaisuille. Selkokeskus julkaisee Selkosanomat-lehteä ja sen ruotsinkielistä sisarlehteä Lätta bladetia yhteistyössä LL-Centerin kanssa.

Selkokeskuksen yhteydessä toimivassa selkokielen neuvottelukunnassa on lähes 60 toimijaa (valtion viranomaisia, järjestöjä, yliopistoja, oppilaitoksia, tutkimuskeskuksia ja medioita), joiden yhteinen tavoite on parantaa selkokielen ja selkokieltä tarvitsevien ihmisten asemaa Suomessa.

Selkokeskus on perustettu vuonna 2000. Selkokieltä on edistetty Suomessa 1980-luvulta saakka, ja Kehitysvammaliitto on julkaissut Selkosanomat-lehteä vuodesta 1990.

Selkokieli on osa saavutettavuutta

Selkokieli parantaa kielellistä saavutettavuutta ja edistää kielellistä tasa-arvoa. Selkokeskuksen arvion mukaan Suomessa 650 000–750 000 ihmistä tarvitsee selkokieltä, joka on hyvää yleiskieltäkin helpompi kielimuoto. Selkokielen tarpeen taustalla voi olla esimerkiksi kehitysvamma, lukivaikeus, ikääntyminen, muistisairaus tai se, että suomi tai ruotsi ei ole äidinkieli.

Demokratiapalkinto myönnetään joka toinen vuosi

Demokratiapalkinto on oikeusministeriön jakama 10 000 euron arvoinen palkinto, joka myönnetään demokratiaa edistäneelle taholle. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson luovutti palkinnon Selkokeskukselle Demokratian tila ja tulevaisuus -seminaarissa Helsingissä tiistaina 29.11.2022.

”Olemme tilanteessa, jossa demokratiamme kohtaa monia kriisejä samanaikaisesti. Kansalaisyhteiskunnalla on äärimmäisen tärkeä merkitys demokratian kriisinkestävyyden tukemisessa. On ilo nostaa esiin työtä, joka edistää yhdenvertaisempaa osallisuutta Suomessa”, ministeri Anna-Maja Henriksson totesi.

Demokratiapalkinto myönnettiin tänä vuonna seitsemännen kerran. Oikeusministeriö keräsi ehdotuksia palkittavista lokakuussa 2022. Kriteerit täyttäviä ehdotuksia tuli määräaikaan mennessä 28. Palkinnon lisäksi jaettiin kaksi kunniamainintaa, jonka saivat Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanja ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma.

Demokratiapalkinnon jakaminen on osa kansallista demokratiaohjelmaa 2025. Tänä vuonna oikeusministeriön yhteistyökumppaneina palkintoprosessissa olivat valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto.

Selkokeskuksen saaman palkinnon lisäksi jaettiin kaksi kunniamainintaa, jonka saivat Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanja ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma.

Lisätietoja:

Selkokeskuksen va. kehittämispäällikkö Henna Kara, p. 050 3737 556, henna.kara(at)kvl.fi
Kehitysvammaliiton viestintäpäällikkö Anneli Puhakka, p. 0400 906 061, anneli.puhakka(at)kvl.fi

Selkokeskuksen verkkosivut 

Selkosanomat 

Lisää tietoa Demokratiapalkinnosta oikeusministeriön verkkosivuilla:

demokratiapalkinto

Lisää tietoa kansallisesta demokratiaohjelma 2025:sta:

DEMOKRATIAOHJELMA 2025