Sosiaalialan työntekijöillä on merkitystä!

#staffmatters #merkittävätyö

Sosiaalipalveluiden tarkoitus on tuottaa ja ylläpitää hyvinvointia, joka turvaa jokaisen ihmisen edellytyksiä toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä ja edistää näin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on merkittävä rooli hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Tämän vuoksi henkilöstön hyvinvointi, osaaminen ja saatavuus ovat keskeisiä tekijöitä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuudessa.

Tulevina vuosina merkittävä määrä lähihoitajia on eläköitymässä ja mahdollinen lakiin kirjattu hoitajamitoitus lisäisi alan työntekijätarvetta entisestään. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita ihmisiä on siirtynyt muille aloille, mikä lisää työntekijöiden saatavuuteen liittyviä haasteita. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa, huoltosuhde ja kuntien taloudellinen tilanne heikkenee samaan aikaan kuin hoivapalveluiden tarve kasvaa. Sosiaalialan tämänhetkiset ongelmat alan maineen, henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin suhteen ovat vakavia, mutta ne ovat ratkaistavissa, jos alan toimijoilla on yhteinen suunta ja visio tulevaisuudesta.

Mitä voimme tehdä yhdessä:

1. Sosiaalialan työ on merkittävää työtä. Meidän on tehtävä näkyväksi työn vaikuttavuutta ja vaikutuksia sekä alan henkilöstön osaamista. Meidän on tehtävä alan työstä houkutteleva vaihtoehto ihmisille, joilla on halua tehdä merkittävää työtä.

2. Sosiaalialan työ tehdään ihmiseltä ihmiselle. Meidän on luotava mahdollisuuksia siihen, että sosiaalipalveluita käyttävät ihmiset voivat aidosti vaikuttaa omiin palveluihinsa ja saada siihen tarvittaessa tukea. Asiakkaiden äänen aito kuuleminen lisää myös henkilöstön motivaatiota ja kokemusta työn merkityksellisyydestä.

3. Sosiaalialan työ on monimuotoista. Meidän on ylläpidettävä ja edistettävä sosiaalialan työn moninaisuutta ja monenlaisia tehtävänkuvia. Sosiaalipalveluita käyttävien ihmisten avun ja tuen tarpeiden kirjo on laaja ja heitä tukevien ammattilaisten osaamisen on vastattava yksilöllisiin tarpeisiin. Tämän vuoksi tarvitsemme alalle henkilöstöä monenlaisista osaamis- ja koulutustaustoista.

4. Sosiaalialan työ vaatii voimavaroja. Meidän on edistettävä alan henkilöstön hyvinvointia panostamalla henkilöstökokemukseen, työyhteisöjen toimivuuteen, esimiestyöhön, oman työn ja osaamisen kehittämiseen sekä riittäviin resursseihin.

5. Sosiaalialan työ on yhteistyötä yhteisöissä. Meidän on luotava mahdollisuuksia yhteiseen kehittämiseen ja verkostotyöhön palveluita käyttävien ihmisten ja heidän läheistensä, sosiaalialan ammattilaisten ja järjestötoimijoiden kanssa. Meidän on rakennettava yhteisöjä, joissa palvelut edistävät yhteisöihin liittymistä ja täysivaltaista kansalaisuutta.

6. Sosiaalialan työ tarvitsee johtajuutta ja uskoa tulevaan. Meidän on kehitettävä sosiaalialan johtamista ja johtajien osaamista. Meidän on luotava yhteinen suunta ja visio tulevaisuudesta: millaisia ovat tulevaisuuden yksilölliset ja vastuulliset sosiaalipalvelut, jotka perustuvat ihmisoikeuksille ja jotka tukevat laaja-alaisesti hyvinvointia yhteiskunnassa, yhteisöissä ja yksilöiden elämässä.

Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, KVPS Tukena Oy, Eteva kuntayhtymä, Rinnekoti-Säätiö, Aspa-säätiö, Aspa Palvelut Oy ja Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisivat ylläolevan julkilausuman Staff Matters -konferenssin yhteydessä 3.10.2019 ja haastoivat mukaan konferenssin osallistujat ja kaikki aiheen parissa työskentelevät sosiaalialan organisaatiot, oppilaitokset ja muut toimijat.

 

Lisätietoja, julkilausuman tavoitteet Suomessa:
Susanna Hintsala
Kansalaisuusyksikön johtaja
Kehitysvammaliitto
p. 040 741 6179
susanna.hintsala(at)kvl.fi

Lisätietoja, julkilausuman tavoitteet kansainvälisesti:
Luk Zelderloo
Secretary General
European Association of Service Providers for Persons with Disabilities

Luk Zelderloon haastattelupyynnöt:
Petra Rantamäki
Kumppanuusjohtaja
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
p. 0207 713 528
petra.rantamaki(at)kvps.fi