Kehitysvammaliitto pitää sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita kannatettavina. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta sote-maakuntien vastuulle on järkevää.

Lakiuudistuksessa on kuitenkin vahvemmin tuotava esille esteettömyyden ja saavutettavuuden vaatimus, koska ne ovat avainasemassa, kun tavoitteena on tarjota kaikille maakunnan kansalaisille palveluita ja pääpaino on toimivissa peruspalveluissa. Lähipalvelut eivät myöskään voi olla pelkästään digitaalisia.

Kehitys- ja puhevammaiset ihmiset tarvitsevat usein perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa ja erilaisia sosiaali- ja vammaispalvelulakien mukaisia palveluita samanaikaisesti. Tällä hetkellä eri toimialueiden välillä on huomattaviakin raja-aitoja. Maakuntauudistus tuo hyvän mahdollisuuden näiden raja-aitojen madaltamiseen ja järkevien palveluketjujen luomiseen. Tämä näkyy parhaimmillaan asiakkaille oikeapaikkaisena ja oikea-aikaisena palveluna ja järjestäjälle taloudellisena järkevyytenä. Oikea-aikainen ja palvelutarpeeseen nähden oikein sovitettu kokonaisuus ehkäisee raskaampien palvelujen tarvetta tai ainakin siirtää tarvetta kauemmas.

Osaaminen ja rahoitus turvattava

Vammaispalveluissa tarvitaan monialaisia osaajia. On tärkeää, että kaikki kunnissa oleva osaaminen mukaan lukien nykyisten erityishuoltopiirien osaaminen yhdistetään yhdeksi vahvaksi vammaisalan osaajaksi maakunnassa. Tällöin pystytään takaamaan yhdenvertaiset palvelut palvelutarpeen mukaisesti ja pystytään ottamaan huomioon myös kehitysvammaisuudesta ja puhevammaisuudesta johtuvat laaja-alaiset tarpeet.

Laissa on turvattava perustuslain ja substanssilakien mukaiset välttämättömät palvelut riippumatta maakunnan taloustilanteesta. Sote-uudistus ei saa johtaa siihen, että vammaispalveluista tulee maksullisia tai jo nyt perittävät sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut nousevat. Riittävän toimeentulon edellytykset tulee muutenkin turvata kaikille kansalaisille, erityisesti heikoimmassa asemassa oleville.

Kehitys- ja puhevammaisten ihmisten osallisuus varmistettava

Vammaisten henkilöiden osallisuus on otettava huomioon uudistuksen kaikissa vaiheissa YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla. Vammaisneuvostoilla tulee olla riittävät resurssit ja aito rooli sote-maakunnan toiminnan suunnittelussa, valmistelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. Kehitys- ja puhevammaisten ihmisten edustusta niissä tulee lisätä ja etsiä tukirakenteita osallistumisen mahdollistamiseksi. Kehitysvammaisille ja vastaavaa tukea tarvitseville ihmisille on tarjottava osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia myös muissa elimissä kuin vammaisneuvoistoissa, esimerkiksi nuorisovaltuustoissa.

Järjestöjen merkitys vahvemmin esille

Järjestöjen rooli tulisi huomioida vahvemmin kuin lakiluonnoksessa. Järjestöjen rahoitukselle on löydyttävä kestävä ratkaisu. Sote-järjestöt ovat lähellä asiakasta ja tukevat haavoittuvassa asemassa olevia ihmisryhmiä. Järjestöjen rooli maakunnissa ei ole vain julkisia palveluja täydentävä, vaan järjestöt tuottavat sellaisia palveluja ja neuvontaa, jota julkinen palvelujärjestelmä ei tuota – esimerkiksi vertaistukea, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, neuvontaa ja kriisiapua.

Kehitysvammaliiton mielestä järjestämislain lähtökohtana tulee olla monituottajamalli, eli lain tulee mahdollistaa julkisen palvelutuotannon rinnalla myös kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin palvelutuotanto.

Valvontaa kehitettävä

On turvattava parempi valvonta, jota omavalvonta ei voi korvata. Kehitysvammaliitto kannattaa suunnitelmaa, jonka mukaan Suomeen muodostettaisiin yksi valtakunnallinen valvontayksikkö, johon liitettäisiin Valviran ja Avien toiminta.

Kehitysvammaliitto ehdottaa, että osana rakennemuutosta selvitetään, tulisiko maakuntatasolle varata riippumattomassa asemassa toimivia vammaisasiamiehiä, joiden puoleen vammaiset ihmiset ja heidän läheisensä voivat kääntyä esim. palvelujen saannin ja käytön ristiriitatilanteissa.

Kehitysvammaliitto antoi 25.9.2020 lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Lue Kehitysvammaliiton lausunto (pdf)

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, p. 09 3480 9214 tai Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, p. 09 3480 9254