Arkkitehtisuunnittelun kutsukilpailu käynnistyy 29.11.2012.

Autismin kirjo kuuluu neuropsykiatrisiin oireyhtymiin. Autismin kirjon keskeisimmät oireet ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation puutteellisuus sekä kaavamaiset kiinnostuksen kohteet ja toiminnot.

Oireyhtymän kirjo on kuitenkin laaja; henkilö voi olla vaikeasti kehitysvammainen ja tarvita jatkuvaa tukea kaikissa arjen perustoiminnoissa tai hän voi olla myös älyllisesti lahjakas ja valmistella väitöskirjaansa yliopistossa, mutta tarvitsee silti tukea opiskelussa, arjesta selviytymisessä, sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa ja esim. työllistymisessä.

Autismin kirjoon luettavien henkilöiden määrän on arvioitu olevan n. prosentti väestöstä. Suomessa tämä tarkoittaa n. 50 000 henkilöä.

Autismin kirjon henkilöille suunnitelluilla, tarkoituksenmukaisilla asumisympäristöillä ja yksilöllisillä teknisillä ratkaisuilla on merkittävä vaikutus heidän elämänlaatuunsa sekä kykyynsä osallistua yhteiskunnallisiin toimintoihin.

Sevas Oy ja Carea Ky järjestävät yhteistyössä ARAn, YM:n, Safan, Kehitysvammaliiton sekä Seinäjoen ja Kotkan kaupunkien kanssa kolme erillistä arkkitehtikilpailua, joissa on tarkoitus suunnitella autismin kirjon henkilöille uusia, konkreettisia asumisen ratkaisuja, jotka toimisivat normaalin elämän mahdollistajina. Suunnitteluratkaisuja on tarkoitus hyödyntää myös valtakunnallisina mallikohteina. Kilpailun painopiste on tilallisissa ja teknisissä ratkaisuissa ja siinä, miten ne ratkaisevat kohderyhmän erityistarpeet.

Suunnittelukilpailut toteutetaan samoilla periaatteilla kahdella eri paikkakunnalla, Seinäjoella ja Kotkassa. Kotkan kaupunki on osoittanut kilpailua varten kaksi tonttia ja Seinäjoki yhden. Kilpailijat voivat ilmoittautua kutakin yksittäistä tonttia koskevaan kilpailuun ilmoittautumisajan puitteissa. Suunniteltavan kohteen on tarkoitus tarjota asunto kahdeksalle henkilölle kullakin tontilla. Kilpailuun sisältyy lisäksi tehtävä suunnitella yksittäinen asunto, joka ei ole sidottu tiettyyn rakennuspaikkaan. Tämä asunto voidaan sijoittaa sekä uudistuotantoon että vanhaan asuinkantaan.

Kilpailun tuomaristo valitsee kutsukilpailuun 3–4 osallistujaa kutakin tonttia kohden varsinaiseen kilpailuun. Kilpailutukset käsitellään ja ratkaistaan erillisinä hankkeina.

Kilpailuasiakirjat ovat ladattavissa 29.11.2012 alkaen. Ilmoittautumisaika päättyy 13.12.2012, ja jatkoon pääsevät suunnittelijat valitaan 19.12.2012 mennessä. Kilpailuehdotukset jätetään tuomariston arvioitavaksi 22.2.2013 mennessä.