Taide ja kulttuuri saavutettavaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, on julkaissut loppuraporttinsa.

Raporttiin sisältyy 56 toimenpide-ehdotusta, ja selkokieli on vahvasti esillä. Työryhmä mm. esittää, että selkokirjatuen euromäärää kasvatetaan lähivuosina.

Kirjastojen saavutettavuutta ja moninaisuutta halutaan lisätä koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Taide- ja kulttuuripalveluiden viestintään kaivataan lisää selkokieltä, ja myös alan verkkopalvelujen esteettömyyttä pitää kehittää.

Työryhmä esittää, että Suomeen luodaan järjestelmä, jonka avulla pienituloinen henkilö voi osallistua taide- ja kulttuuritarjontaan maksutta tai alhaisella pääsymaksulla. Ns. kulttuuripassin jakamisessa tulee käyttää hyväksi mm. sosiaalialan järjestöjä ja muita organisaatioita.

Yhden läänintaiteilijan valtakunnalliseksi kehittämistehtäväksi kaavaillaan vammaiskulttuurin ja saavutettavuuden edistämistä. Koordinaattorin tehtävänä olisi kouluttaa myös muita taidealan toimijoita.

Taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuus on työryhmän mukaan edistynyt Suomessa, mutta esteitä löytyy edelleen saavutettavuuden kaikilta osa-alueilta.

Saavutettavuuden rinnalle työryhmä on nostanut moninaisuuden käsitteen. Taide- ja kulttuuripalvelut eivät rutiininomaisesti huomioi tarjontansa saavutettavuutta tai kulttuurista moninaisuutta.

Moninaisuuden tulisi johtaa kulttuurielämän rikkauteen, jossa myös erilaiset alakulttuurit voivat kukoistaa. Samalla tulisi panostaa myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen. Myös alan koulutuksen ja työhönottokriteerien tulee työryhmän mukaan tukea kaikkien mahdollisuuksia osallisuuteen. Apurahajärjestelmiä tulee kehittää siten, että ne tukevat entistä paremmin erityis- ja vähemmistöryhmiin kuuluvia taiteilijoita. Saavutettavuuden ja moninaisuuden toteutumista työryhmä ehdottaa seurattavaksi erillisselvityksin.

Hannu Virtanen Selkokeskuksesta edusti työryhmässä Kehitysvammaliittoa. Hän oli työryhmän varapuheenjohtaja.