Puolueet muodostavat parhaillaan ohjelmiaan tulevia eduskuntavaaleja ja hallitusneuvotteluja varten. Kehitysvammaliitto haluaa olla vaikuttamassa tulevaan kehitykseen. Haluamme nostaa esiin keskeisiä kehittämiskohteita ja tarjoamme mielellämme apuamme kehitys- ja puhevammaisten ihmisten palvelujen ja tuen kehittämisessä. Tiivistelmä Kehitysvammaliiton hallitusohjelmatavoitteista 1. Vammaislakien yhteensovittamista jatketaan

 • Jatketaan vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhteensovittamista tulevaksi vammaislaiksi.
 • Henkilökohtainen apu ulotetaan myös kaikista vaikeimmin kehitysvammaisille ja autismin kirjon ihmisille.

2. Kehitys- ja puhevammaisten ihmisten palvelut turvataan sote-uudistuksessa

 • Määritellään sote-alueille tasavertaisen palvelun turvaavat toimintatavat, joiden mukaisesti varmistetaan lähipalvelujen, kuten asumiseen, vapaa-aikaan ja työllistymiseen liittyvien palvelujen, tuottaminen.
 • Sote-alueille perustetaan vammaisalan osaamis- ja resurssikeskukset vaativan vammaisalan erityisosaamisen turvaamiseksi. Sote-alueiden toiminnan suunnitteluun otetaan mukaan vammaisneuvostot ja muita vammaisalan asiantuntijoita.

3. Asumista ja työelämäosallisuutta kehitetään

 • Varataan rahoitusta vuosille 2015–2020 laitosasumisen lakkauttamisen loppuun saattamiselle sekä esteettömien asuntojen rakentamiselle ja lähipalvelujen kehittämiselle.
 • Säädetään sosiaalihuollon palveluna toteutettavasta työnteosta siten, että ei-työsuhteinen, palkaton työ tavallisilla työpaikoilla (vrt. nykyinen avotyötoiminta) on tavoitteellista, palkkatyöhön tähtäävää ja kestoltaan määräaikaista.
 • Käynnistetään valtakunnallinen ohjelma (vrt. kehitysvammaisten asumisohjelma Kehas) tukemaan, seuraamaan ja arvioimaan sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön (nk. TEOS-lainsäädäntö) toimeenpanoa. Ohjelma sisältää mm. tiedotusta, neuvontaa, pilottikokeiluja ja seurantatutkimusta.
 • Varmistetaan, että puhe- ja kehitysvammaiset sekä autismin kirjon nuoret pääsevät nuorisotakuun toimenpiteiden piiriin.

4. Opetuksen laatu turvataan

 • Jokaiselle erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle turvataan lähikouluperiaate ja yksilöllinen ja riittävä tuki koulun käyntiin.
 • Estetään ryhmäkokojen suureneminen erityisopetuksessa.
 • Pidennetään hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti erityisoppilaiden oppivelvollisuutta vielä yhdellä lisäopetusvuodella.

5. Virkakieltä selkeytetään

 • Velvoitetaan virastot ja eri hallinnonalat huolehtimaan siitä, että tietoa on saatavana myös selkokielisessä muodossa, kun viranomaistiedotus suuntautuu niille henkilöille, joilla on vaikeuksia yleiskielisen tekstin ymmärtämisessä.

  Kehitysvammaliiton hallitusohjelmatavoitteet kokonaisuudessaan ja perusteluineen löytyvät sivulta Kannanotot ja lausunnot.