Puhevammaisuuden kirjo

Ihmisiä, joilla on pulmia puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa on Suomessa noin 65 000. Tämän lisäksi on ihmisiä, joilla on suuria vaikeuksia olla sosiaalisessa kanssakäymisessä läheistensä kanssa. Puhevammaisuus koskettaakin tästä syystä huomattavasti laajempaa ihmisjoukkoa kuin mitä yleensä ajatellaan.

Puhevammaisuus ei ole yksittäinen diagnoosi vaan puhevammaisuuden kirjon ihmisillä voi olla eri syistä johtuvia vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteita. Nämä voivat olla synnynnäisiä, kehityksellisiä tai johtua vammautumisesta tai sairastumisesta.

Kommunikoinnin onnistumisen kannalta lähipiiri on ratkaisevassa asemassa. Kun heillä on osaamista ja taitoa, puhevammainen ihminen tulee kohdatuksi ja ymmärretyksi.

Jokaisella on oikeus kommunikointiin

Jokaisella on oikeus ymmärtää ja ilmaista itseään. Vuorovaikutus ja kommunikointi ympäristön ihmisten kanssa kuuluvat ihmisoikeuksiimme ja ovat siksi loukkaamattomia.

Jos puhuminen ei suju, on mahdollista löytää kommunikointikeinoja, jotka tukevat tai korvaavat puhetta. Näiden avulla on mahdollista tukea myös puheen ymmärtämistä. On tärkeää, että muut ihmiset käyttävät itse ja rohkaisevat puhevammaista ihmistä hyödyntämään kaikkia kommunikointikeinojaan.

Yhdessä löydetään kommunikointia tukevia tapoja

Kommunikoinnin kuntoutus on yksilön ja ympäristön välinen muutosprosessi. Toimintatavat valitaan puhevammaisen ihmisen yksilöllisten tarpeiden mukaan siten, että huomioidaan läheisten voimavarat ja muutostoiveet. 

Puhevammainen ihminen, hänen läheisensä ja ammattilainen suunnittelevat yhdessä, miten kommunikointi saadaan sujumaan arjessa. Kuntoutus etenee yksilön ja hänen lähipiirinsä tahdissa. Siinä hyödynnetään heille luontaisia toimintatapoja sekä vahvistetaan heidän käsitystään omasta osaamisestaan. Parhaimmillaan kuntoutus on ammattilaisen, lähipiirin ja ihmisen tasa-arvoinen yhteistyösuhde, johon jokainen tuo oman panoksensa. 

Kuntoutuksen painopisteitä ja yhteistyön tapoja suunniteltaessa voi hyödyntää Kehittyvän kommunikoinnin kerrokset -jäsennystä. Kuntoutus voi painottua kommunikoinnin perustan vahvistamiseen, kommunikointikeinojen käyttöön arjessa tai yhä monipuolisempaan ja itsenäisempään viestimiseen erilaisissa tilanteissa. Aiemmin opitut taidot muodostavat pohjan myöhemmälle oppimiselle. 

Kehittyvän kommunikoinnin kerrokset -esite (pdf)