Voimauttava vuorovaikutus

Voimauttava vuorovaikutus on kehityksellinen toimintamalli. Siinä käytetään varhaisen vuorovaikutuksen keinoja vaikeasti kehitysvammaisten tai autististen henkilöiden kanssa kommunikointiin.

Mallin (engl. Intensive Interaction) kehittivät 1980-luvulla englantilaisen Harperburyn erityiskoulun työntekijät työskennellessään vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden kanssa. Tikoteekki on tehnyt yhteistyötä englantilaisen Intensive Interaction Instituten kanssa vuodesta 2009.

Yhdessäolo luo kommunikoinnin perustan

Voimauttava vuorovaikutus perustuu kehitysvaiheisiin, jotka jokainen meistä on käynyt läpi lapsena. Menetelmässä lähdetään liikkeelle taidoista, joita henkilöllä jo on.

Tärkeintä on vuorovaikutus itsessään. Tarve olla yhteydessä toiseen ihmiseen on perustavanlaatuinen. Kommunikaation tarkoituksena ei välttämättä ole vaihtaa tietoja tai pyytää asioita, vaan yhdessäolo.

Voimauttavan vuorovaikutuksen tarkoituksena on vahvistaa vuorovaikutussuhdetta. Voimauttavan vuorovaikutuksen hetkissä varhaisten vuorovaikutustaitojen varassa olevat ihmiset opettelevat kommunikoinnin perustan taitoja. Tämä oppiminen tapahtuu saumattomassa yhteistyössä toisen ihmisen kanssa. Myös kumppani tarvitsee taitoja olla yhdessä hänen kanssaan juuri oikealla ja sopivalla tavalla.

Lähestymistapa auttaa varhaisten taitojen varassa viestiviä ihmisiä olemaan yhteydessä muihin ihmisiin. Tämä lisää elämänlaatua.

Tikoteekki on tuonut toimintamallin Suomeen

Tikoteekki on tuottanut Papunettiin perustietoa Voimauttavasta vuorovaikutuksesta ja koonnut sinne suomenkielisiä materiaaleja helpottamaan mallin käyttämistä. Kaksi Tikoteekin työntekijää on käynyt Englannissa Intensive Interaction Instituten järjestämän co-ordinator-koulutuksen.

Tikoteekin työntekijät ovat toteuttaneet Voimauttavaa vuorovaikutusta kehitysvammaisille ja autismin kirjon ihmisille palveluja tarjoavissa päiväkodeissa, asumis- ja päivätoimintayksiköissä ja ohjanneet näiden yksiköiden henkilökuntaa.

Lisäksi keskus järjestää Voimauttava vuorovaikutus -aiheisia koulutuksia sekä tilauksesta että kaikille avoimina koulutuksina. Voimauttavasta vuorovaikutuksesta kiinnostuneille on oma FB-ryhmä Voimauttava vuorovaikutus Suomi – Intensive Interaction Finland (www.facebook.com).

Voimauttavan vuorovaikutuksen teoriatausta ja tutkimusnäyttö

Voimauttavan vuorovaikutuksen kehityksellinen malli pohjautuu varhaisen vuorovaikutuksen tutkimuksiin. Sen teoreettisena lähtökohtana on näkemys siitä, että ihminen on alusta asti suuntautunut vuorovaikutukseen ja että oppiminen tapahtuu dynaamisessa, sosiaalisessa vuorovaikutussuhteessa läheisten ihmisten kanssa.

Voimauttavassa vuorovaikutuksessa hyödynnetään kehitysteoreettikkojen näkemyksiä luonnollisen, sensitiivisen ja responsiivisen vuorovaikutuksen ominaispiirteistä paljon tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Samaan teoreettiseen näkemykseen pohjautuvia muita vuorovaikutuksen kuntoutuksen malleja ovat mm. kuurosokeiden kuntoutuksessa käytetty tanskalainen ”co-creative communication”, videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus (VIG), Theraplay sekä esimerkiksi musiikkiterapia.

Voimauttavan vuorovaikutuksen menetelmän vaikutuksista on tehty yli 20 vertaisarvioitua tutkimusta. Näiden tutkimusten tuloksia on koottu yhteen kahdessa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa. Niiden mukaan tutkimuksissa on saatu toistuvasti tuloksia siitä, että Voimauttava vuorovaikutus parantaa syvästi tai vaikeasti kehitysvammaisen tai autismikirjon ihmisen kykyä sosiaalisuuteen ja kommunikaatioon. Lisäksi muutamista tutkimuksista on saatu näyttöä kyseisen intervention ritualistisia ja itseä vahingoittavia toimintoja vähentävästä vaikutuksesta näillä henkilöillä. Viime vuosina on käynnistetty myös tutkimuslinja Voimauttavan vuorovaikutuksen menetelmän tehosta muistisairaiden henkilöiden kommunikaation ja sosiaalisuuden tukemisessa.

Lataa koko artikkeli Voimauttavan vuorovaikutuksen teoriataustasta ja tutkimusnäytöstä (pdf)

Voimauttava vuorovaikutus erityiskoulussa

Solakallion koulu, Helsinki

Tikoteekki käynnisti syksyllä 2016 kolmivuotisen Voimauttava vuorovaikutus -hankkeen yhteistyössä Helsingin kaupungin Solakallion erityiskoulun ja kehitysvammapoliklinikan kanssa. Hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin toimintakäytäntöjä, joita on mahdollista hyödyntää hankkeen jälkeen muissakin kouluissa.

Muutoshanke koulussa -video on kooste kolmesta hankevuodesta (2016-2019). Hankkeen tavoitteina oli kehittää ja vahvistaa koulun työntekijöiden vuorovaikutustaitoja kohdata koulun oppilaat lapsilähtöisellä tavalla. Lisäksi kehitettiin moniammatillisia ja kouluun sopivia yhteistyökäytäntöjä. Menetelmänä käytettiin Voimauttavaa vuorovaikutusta (Intensive Interaction).

Muutosprosessissa
· lähdettiin liikkeelle yhteisön halusta ja sitoutumisesta.
· asialle oli johdon tuki.
· aloitettiin pienen, innostuneen porukan kanssa ja lisättiin osaajien määrää vähitellen.
· kehittämistä tehtiin yhdessä, huomattiin onnistumiset ja vahvistettiin osaamisen tunnetta.
· prosessia toteutettiin pitkäjänteisesti, koska tavoiteltiin pysyvää muutosta.
· rakennettiin sisäinen tukisysteemi, jotta toiminta jatkuu ja juurtuu.

Hankkeen jokaisesta lukuvuodesta on tehty myös omat videot:
Sinua varten -videolla kerrotaan hankkeen ensimmäisestä vuodesta (www.youtube.com)
Sinua varten II -videolla kerrotaan hankkeen toisesta vuodesta (www.youtube.com)
Sinua varten III -videolla kerrotaan hankkeen kolmannesta vuodesta (www.youtube.com)

Ali-Juhakkalan koulu, Lahti

Tikoteekki ja Ali-Juhakkalan koulu toteuttivat Voimauttava vuorovaikutus -yhteishankkeen syyslukukaudella 2019. Taustalla oli Ali-Juhakkalan koulun henkilökunnan halu vahvistaa ammattitaitoaan ja saada lisää työtapoja, joilla tukea oppilaiden vuorovaikutusta. Työntekijät olivat osallistuneet Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet -koulutukseen ja -työpajaan, mutta kokivat, että toimintatapa ei ollut siirtynyt arkeen heidän toivomallaan tavalla.

Kokeiluhankkeen tavoitteiksi sovittiin siis työntekijöiden osaamisen lisääminen toiminamallin toteuttamisessa ja kokeiluihin rohkaiseminen oppilaiden kanssa. Hankkeen aikana haluttiin löytää koulun arkeen sopivia Voimauttavan vuorovaikutuksen käytäntöjä. Syksyn kokeilujen tuloksena saatiinkin kehitettyä aloitusvaiheen hyviä käytäntöjä sekä laadittua suunnitelma toiminnan juurruttamiseksi ja levittämiseksi hankkeen jälkeen.

Kooste Tikoteekin ja Ali-Juhakkalan koulun Voimauttava vuorovaikutus käyttöön -hankkeesta (pdf)

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Kaisa Martikainen, kaisa.martikainen(at)kvl.fi, puh. (09) 348 09 362

Voimauttavasta vuorovaikutuksesta Papunetissa

Perehdytysmateriaali voimauttavan vuorovaikutuksen toteuttamiseen

INTENSIVE INTERACTION INSTITUTE

Esitteet:

Yhteinen ilo. Ohjeita voimauttavaan vuorovaikutukseen (pdf)
Esite lasten vanhemmille (pdf)
Esite läheisille (pdf)
Usein kysyttyä voimauttavasta vuorovaikutuksesta (pdf)
Voimauttava vuorovaikutus puheella tai puhetta korvaavilla keinoilla (pdf)
Milloin vuorovaikutus on Voimauttavaa vuorovaikutusta? Esite työntekijöiden tai lähi-ihmisten rooleista ja vastuista (pdf)
Voimauttava vuorovaikutus selkokielellä (pdf)

Videot Paputuubissa (youtube.com):

Voimauttava vuorovaikutus – mitä, miksi ja miten (51:58)
Mitä voimauttava vuorovaikutus on? (13:36)
Voimauttavan vuorovaikutuksen taustasta ja periaatteista (4:11)
Ajatuksia Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävästä koulutuksesta (1:23)
Käsileikkejä – kokemuksia Voimauttavasta vuorovaikutuksesta (9:19)
Poika, joka alkoi nauttia yhdessäolosta (1:57)
Vuorovaikutuksen kuntoutus väylänä monipuoliseen kommunikointiin (10:03)

Muutosmittari:

Mittari kommunikoinnin perustan taidoissa tapahtuneiden muutosten arviointiin auttaa sinua arvioimaan asiakkaasi tai läheisesi edistymistä Voimauttavan vuorovaikutuksen jakson aikana tai sen lopussa sekä tekemään tapahtuneen muutoksen näkyväksi. Lataa mittarilomakkeisto (pdf)

Artikkelit ja julkaisut:

Oppiminen yhdessä olemalla – Miten voimauttava vuorovaikutus voi auttaa lastasi oppimaan luonnollisella tavalla , Sara Moroza-James (pdf)
Voimauttavan vuorovaikutuksen teoriataustasta ja tutkimusnäytöstä (pdf)
Vuorovaikutuksen kuntoutus kannattaa – Leonan tie monipuoliseksi kommunikoijaksi,  Kaisa Martikainen, Teema-lehti 2021
Vuorovaikutus on myös autismin kirjon ihmisten oikeus Ketju 5/2016 (www.kehitysvammaliitto.fi)
Raivottaresta hassuttelijaksi (tikonen.fi)

Julkaisuja ja tutkimuksia voimauttavasta vuorovaikutuksesta englanniksi

Intensive Interaction publications-bibliography  (intensiveinteraction.org)
Intensive Interaction Resources (connectingwithintensiveinteraction.com)