OIVA

OIVA-VUOROVAIKUTUSMALLI®

Kehitysvammaliiton Tikoteekin kehittämän OIVA-vuorovaikutusmallin työmuotoja ovat OIVA-prosessi, OIVA-klinikka ja OIVA-ohjaajakoulutus.

Lue uusin Oivallinen-tiedote (pdf)

OIVA-prosessi

OIVA-prosessissa havainnoidaan videolta vaikeimmin puhevammaisten ihmisten ja työntekijöiden vuorovaikutusta. Prosessi kestää vajaan vuoden ja sisältää kymmenen tapaamista. Sitä ohjaa Tikoteekin kouluttama OIVA-ohjaaja.

OIVA-prosessi on tarkoitettu työntekijätiimille, joka haluaa miettiä tapoja kohdata puhevammaiset asiakkaat ihmislähtöisellä tavalla. OIVA-prosessin aikana työntekijät voivat videoida jopa kuuden asiakkaansa vuorovaikutusta. Työskentelyssä yhteisön videoita havainnoidaan voimavaralähtöisesti. Yhteisessä keskustelussa OIVA-ohjaajan kanssa työntekijät oppivat herkistymään ja tulkitsemaan puhevammaisen ihmisen hienovaraisia viestejä ja tulevat tietoisemmiksi omasta osaamisestaan ja yhteisönsä hyvistä vuorovaikutuskäytännöistä. Keskustelun pohjalta työntekijät sopivat kokeiluja, joilla he voivat tukea puhevammaisten ihmisten vuorovaikutusta arjen tilanteissa.

OIVA-prosessin aikana työntekijät oppivat käyttämään tietoisesti näitä osaavan kumppanuuden elementtejä (LOVIT®).

Kokemustemme ja tutkimusten mukaan vuorovaikutustaitojen vahvistaminen antaa myös työntekijöille uutta intoa ja hyvinvointia työhön:

 • Työntekijät herkistyvät puhevammaisen ihmisen viesteille.
 • Puhevammainen ihminen aktivoituu ilmaisemaan tarpeitaan ja toiveitaan, kun hänen viestinsä huomataan.
 • Puhevammaisen ihmisen tyytyväisyys lisääntyy ja haastava käyttäytyminen vähenee.
 • Työhön tulee uutta sisältöä ja arjen tilanteisiin lisää mielekkyyttä, kun työntekijät oppivat ymmärtämään paremmin puhevammaista ihmistä.

Koko työyhteisö hyötyy OIVA-prosessiin osallistumisesta:

 • OIVA parantaa palvelujen laatua.
 • OIVA lisää työntekijöiden ammattitaitoa ja tuo erityisosaamista.
 • OIVA lisää työyhteisön vuorovaikutusta ja työntekijöiden yhteisöllisyyden tunnetta.
 • OIVA voidaan sitoa yksikön omiin kehittämistavoitteisiin ja käyttää niissä työkaluna.
 • OIVA on käytännönläheinen työskentelytapa, josta on hyötyä pitkäksi aikaa.
 • OIVA vastaa kokonaisen tiimin täydennyskoulutustarpeeseen.

OIVA-prosessi alkaa elo-syyskuussa ja päättyy touko-kesäkuussa. OIVAan osallistuvat työntekijät työskentelevät tiimissä yhteisten asiakkaiden kanssa. Työskentelyä ohjaa Tikoteekin kouluttama OIVA-ohjaaja.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Kaisa Martikainen, kaisa.martikainen(at)kvl.fi, puh. (09) 348 09 362

 

OIVA-klinikka

OIVA-klinikkaan osallistuu puhevammainen ihminen ja hänen läheisensä – esimerkiksi vanhemmat, kuntouttajat ja työntekijöitä yhteisöstä, jossa hän on asiakkaana.

OIVA-klinikassa havainnoidaan videolta puhevammaisen ihmisen ja hänen läheistensä vuorovaikutusta eri ympäristöissä kuten kotona, koulussa tai työpaikalla. OIVA-klinikka kestää 4-5 kuukautta ja sitä ohjaa Tikoteekin kouluttama OIVA-ohjaaja tai -valmentaja. Klinikkajaksoon sisältyy kuusi ohjaustapaamista.

OIVA-klinikka tuo puhevammaisen ihmisen eri ympäristöjen ihmiset yhteen. OIVA-klinikalla lähi-ihmiset tulevat tietoiseksi onnistuneista, puhevammaisen ihmisen aloitteellisuutta ja osallisuutta vahvistavista vuorovaikutustavoista sekä sopivat yhteisiä kokeiluja, joilla vuorovaikutusta vahvistetaan eri ympäristöissä.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Kaisa Martikainen, kaisa.martikainen(at)kvl.fi, puh. (09) 348 09 362

OIVA-klinikan esite (pdf)

OIVA-ohjaajakoulutus

OIVA-ohjaajakoulutukseen voi hakeutua työntekijä, jolla on sosiaali-, terveys- tai opetusalan peruskoulutus ja jonka työnkuvaan voi sisältyä vaikeasti puhevammaisten ihmisten yhteisöjen konsultointia. OIVA-ohjaajan tehtävät on mahdollista liittää esimerkiksi erityistyöntekijän, vastaavan ohjaajan tai esimiestehtävissä olevan työntekijän toimenkuvaan.

Koulutuksessa hän saa lisää osaamista, uusia näkökulmia ja työvälineitä puhevammaisten ihmisten parissa työskentelevien työntekijöiden ja muiden lähi-ihmisten ohjaamiseen ja voi valmistuttuaan ohjata OIVA-prosesseja ja -klinikoita.

OIVA-ohjaajakoulutus kestää vuoden. Se sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää ja käytännön harjoittelun. Harjoittelussa opiskelija ohjaa OIVA-prosessin puhevammaisten ihmisten yhteisössä.

OIVA-ohjaajakoulutus on rakenteltaan selkeä ja käytännönläheinen. OIVAn keskeisenä työvälineenä on vuorovaikutustilanteiden videoiminen. Opiskelija oppii ohjaajakoulutuksen aikana käyttämään videoita voimavaralähtöisesti yhteisöjen ohjaamiseen ja keskustelun virittämiseen.

OIVAn seurauksena puhevammaiset ihmiset tulevat paremmin kuulluiksi ja ymmärretyiksi yhteisöissään. OIVA lisää myös lähi-ihmisten tietoisuutta omasta osaamisestaan ja yhteisöjen hyvistä vuorovaikutuskäytännöistä.

OIVA-ohjaajan ominaisuuksia ovat

 • kiinnostus ja halu kehittää sitoutuneesti omaa työtapaansa
 • myönteisyys
 • rohkeus ohjata ryhmää
 • ihmiskäsitys, jonka mukaan myös vaikeasti puhevammaisella ihmisillä on oikeus tulla huomatuksi ja kuulluksi
 • taito työskennellä yhdessä ryhmän kanssa, ryhmän oivalluksia kuunnellen ja kunnioittaen
 • halu ja uskallus tutkia videokuvan avulla omaa työtapaa OIVA-ohjaajana

Seuraava Tikoteekin järjestämä OIVA-ohjaajakoulutus käynnistyy keväällä 2020. Koulutuksen alussa opiskelijan ja hänen organisaationsa kanssa tehdään sopimus OIVA-verkostoon liittymisestä. Lisää tietoa koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta löytyy Koulutus-osiosta.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Kaisa Martikainen, kaisa.martikainen(at)kvl.fi, puh. (09) 348 09 362 tai Tikoteekin toimisto (09) 348 09 370

OIVA-verkosto

OIVA-verkosto on yhteistyön, yhteydenpidon ja tiedonvälityksen kanava Tikoteekin OIVA-kouluttajille, Tikoteekin kouluttamille OIVA-ohjaajille sekä heidän työnantajilleen.

OIVA-verkostoon kuuluvat sellaiset vaikeasti puhevammaisille ihmisille palveluja tarjoavat organisaatiot, jotka lähettävät yhden tai useamman työntekijänsä OIVA-ohjaajakoulutukseen. Ensimmäisen työntekijän aloittaessa koulutuksen organisaatiot maksavat Tikoteekille verkostomaksun. Koulutuksen suorittaneet työntekijät saavat oikeuden toimia oman organisaationsa OIVA-ohjaajina. Organisaatioille tämä merkitsee oikeutta tarjota OIVA-vuorovaikutusmallin mukaista ja ammattitaidolla toteutettua työskentelyä.

OIVAnetti

OIVAnetti on Tikoteekin tarjoama palvelu verkoston jäsenille. Organisaatioiden nimeämät OIVA-yhteyshenkilöt sekä koulutetut OIVA-ohjaajat voivat OIVAnetin kautta saada

 • ajankohtaista tietoa OIVAsta.
 • verkoston jäsenten yhteystiedot.
 • mahdollisuuden keskustella muiden verkostoon kuuluvien OIVA-osaajien ja OIVA-kouluttajien kanssa.

OIVA-ohjaajat saavat lisäksi käyttöönsä uusimmat OIVA-vuorovaikutusmallin työvälineet. Tikoteekki järjestää OIVA-verkoston jäsenille myös OIVA-verkostopäiviä ja tarvittaessa työnohjausta.

Videopohjainen työnohjaus

Organisaatiot voivat ostaa OIVA-kouluttajilta joko yksilö- tai ryhmätyönohjausta OIVA-ohjaajilleen. Videopohjaisen työnohjauksen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa OIVA-ohjaajan ammattitaitoa. Lisäksi suosittelemme, että OIVA-ohjaajat järjestävät itsenäisesti alueellisia vertaistapaamisia.

Muisti-teema Papunetissa

Video-ohjausmalleista Papunetissa