OIVA – onnistutaan, innostutaan videon avulla

OIVA on voimavaralähtöinen ohjausmalli puhevammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen. Siinä hyödynnetään videoituja tilanteita, joissa puhevammainen ihminen ja hänen läheisensä ovat vuorovaikutuksessa. Ohjaustapaamisissa osallistujat havainnoivat ohjaajansa kanssa vuorovaikutusvideoitaan, tunnistavat onnistumisia ja sopivat käytännön tekoja, joita he kokeilevat arjessaan puhevammaisen ihmisen kanssa. Positiivinen ja innostava OIVA on tehokas työkalu vuorovaikutuksen vahvistamiseen.

OIVA-VUOROVAIKUTUSMALLI®

Kehitysvammaliiton Tikoteekin kehittämän OIVA-vuorovaikutusmallin työmuotoja ovat OIVA-prosessi ja OIVA-klinikka. Näitä työmuotoja tukemaan Tikoteekki järjestää OIVA-ohjaajakoulutusta ja OIVA-valmentajakoulutusta.

OIVA-prosessi työyhteisöjen vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen

OIVA-prosessissa havainnoidaan videolta vaikeimmin puhevammaisten ihmisten ja työntekijöiden vuorovaikutusta. Prosessi kestää vajaan vuoden ja sisältää kymmenen tapaamista. Sitä ohjaa Tikoteekin kouluttama OIVA-ohjaaja.

OIVA-prosessi on tarkoitettu työntekijätiimille, joka haluaa miettiä tapoja kohdata puhevammaiset asiakkaat ihmislähtöisellä tavalla. OIVA-prosessin aikana työntekijät voivat videoida jopa kuuden asiakkaansa vuorovaikutusta. Työskentelyssä yhteisön videoita havainnoidaan voimavaralähtöisesti. Yhteisessä keskustelussa OIVA-ohjaajan kanssa työntekijät oppivat herkistymään ja tulkitsemaan puhevammaisen ihmisen hienovaraisia viestejä ja tulevat tietoisemmiksi omasta osaamisestaan ja yhteisönsä hyvistä vuorovaikutuskäytännöistä. Keskustelun pohjalta työntekijät sopivat kokeiluja, joilla he voivat tukea puhevammaisten ihmisten vuorovaikutusta arjen tilanteissa.

OIVA-prosessin aikana työntekijät oppivat käyttämään tietoisesti osaavan kumppanuuden elementtejä (LOVIT®).

Kokemustemme ja tutkimusten mukaan vuorovaikutustaitojen vahvistaminen antaa myös työntekijöille uutta intoa ja hyvinvointia työhön:

 • Työntekijät herkistyvät puhevammaisen ihmisen viesteille.
 • Puhevammainen ihminen aktivoituu ilmaisemaan tarpeitaan ja toiveitaan, kun hänen viestinsä huomataan.
 • Puhevammaisen ihmisen tyytyväisyys lisääntyy ja haastava käyttäytyminen vähenee.
 • Työhön tulee uutta sisältöä ja arjen tilanteisiin lisää mielekkyyttä, kun työntekijät oppivat ymmärtämään paremmin puhevammaista ihmistä.

Koko työyhteisö hyötyy OIVA-prosessiin osallistumisesta:

 • OIVA parantaa palvelujen laatua.
 • OIVA lisää työntekijöiden ammattitaitoa ja tuo erityisosaamista.
 • OIVA lisää työyhteisön vuorovaikutusta ja työntekijöiden yhteisöllisyyden tunnetta.
 • OIVA voidaan sitoa yksikön omiin kehittämistavoitteisiin ja käyttää niissä työkaluna.
 • OIVA on käytännönläheinen työskentelytapa, josta on hyötyä pitkäksi aikaa.
 • OIVA vastaa kokonaisen tiimin täydennyskoulutustarpeeseen.

OIVA-prosessi alkaa elo-syyskuussa ja päättyy touko-kesäkuussa. OIVAan osallistuvat työntekijät työskentelevät tiimissä yhteisten asiakkaiden kanssa. Työskentelyä ohjaa Tikoteekin kouluttama OIVA-ohjaaja.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Kaisa Martikainen, kaisa.martikainen(at)kvl.fi, puh. (09) 348 09 362

OIVA-vuorovaikutusmallin teoriatausta ja tutkimusnäyttö

OIVAn keskeisiä toimintaperiaatteita ovat videopohjaisuus, voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, dialogisuus, sosiaalinen konstruktionismi ja kokemuksellinen yhdessä oppiminen. OIVA-prosessissa koko yhteisö sitoutuu pitkäjänteisesti vuorovaikutuksen kehittämiseen. Kehitysvammaisten ihmisten ryhmäkoteihin sijoittuvassa tutkimuksessa on havaittu, että asukkaiden ja työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen laatu on vahvassa suhteessa asukkaiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Kun työntekijät jakavat yhteisen tavoitteen parantaa asukkaiden hyvinvointia, asukkaiden osallisuus yhteisössä lisääntyy.

Lataa koko artikkeli OIVA-vuorovaikutusmallin teoriataustasta ja tutkimusnäytöstä (pdf)

 

OIVA-klinikka asiakkaan ja hänen lähi-ihmistensä keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen

OIVA-klinikkaan osallistuu puhevammainen ihminen ja hänen läheisensä – esimerkiksi vanhemmat, kuntouttajat ja työntekijöitä yhteisöstä, jossa hän on asiakkaana.

OIVA-klinikassa havainnoidaan videolta puhevammaisen ihmisen ja hänen läheistensä vuorovaikutusta eri ympäristöissä kuten kotona, koulussa tai työpaikalla. OIVA-klinikka kestää 4-5 kuukautta ja sitä ohjaa Tikoteekin kouluttama OIVA-ohjaaja tai -valmentaja. Klinikkajaksoon sisältyy kuusi ohjaustapaamista.

OIVA-klinikka tuo puhevammaisen ihmisen eri ympäristöjen ihmiset yhteen. OIVA-klinikalla lähi-ihmiset tulevat tietoiseksi onnistuneista, puhevammaisen ihmisen aloitteellisuutta ja osallisuutta vahvistavista vuorovaikutustavoista sekä sopivat yhteisiä kokeiluja, joilla vuorovaikutusta vahvistetaan eri ympäristöissä.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Kaisa Martikainen, kaisa.martikainen(at)kvl.fi, puh. (09) 348 09 362

OIVA-klinikan esite (pdf)

Mitä eroa on OIVA-prosessilla ja OIVA-klinikalla?

 •  OIVA-prosessissa syvennytään OIVA-ohjaajan kanssa työntekijätiimien vuorovaikutusosaamiseen ja yhteisön vuorovaikutuskulttuurin vahvistamiseen sekä tunnistamaan ja tulemaan tietoiseksi vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä.
 • OIVA-klinikkajaksolla yhden puhevammaisen ihmisen läheisillä ja ammattilaisilla on mahdollista vaihtaa ajatuksia ja löytää vuorovaikutusta vahvistavia toimintatapoja. Työskentelyn tukena toimii OIVA-valmentaja tai -ohjaaja.

Ohjaajakoulutus

OIVA-ohjaajakoulutus

OIVA-ohjaajakoulutukseen voi hakeutua työntekijä, jolla on sosiaali-, terveys- tai opetusalan peruskoulutus ja jonka työnkuvaan voi sisältyä vaikeasti puhevammaisten ihmisten yhteisöjen konsultointia. OIVA-ohjaajan tehtävät on mahdollista liittää esimerkiksi erityistyöntekijän, vastaavan ohjaajan tai esimiestehtävissä olevan työntekijän toimenkuvaan.

Koulutuksessa hän saa lisää osaamista, uusia näkökulmia ja työvälineitä puhevammaisten ihmisten parissa työskentelevien työntekijöiden ja muiden lähi-ihmisten ohjaamiseen ja voi valmistuttuaan ohjata OIVA-prosesseja ja -klinikoita.

OIVA-ohjaajakoulutus kestää vuoden. Se sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää ja käytännön harjoittelun. Harjoittelussa opiskelija ohjaa OIVA-prosessin puhevammaisten ihmisten yhteisössä.

OIVA-ohjaajakoulutus on rakenteeltaan selkeä ja käytännönläheinen. OIVAn keskeisenä työvälineenä on vuorovaikutustilanteiden videoiminen. Opiskelija oppii ohjaajakoulutuksen aikana käyttämään videoita voimavaralähtöisesti yhteisöjen ohjaamiseen ja keskustelun virittämiseen.

OIVAn seurauksena puhevammaiset ihmiset tulevat paremmin kuulluiksi ja ymmärretyiksi yhteisöissään. OIVA lisää myös lähi-ihmisten tietoisuutta omasta osaamisestaan ja yhteisöjen hyvistä vuorovaikutuskäytännöistä.

OIVA-ohjaajan ominaisuuksia ovat

 • kiinnostus ja halu kehittää sitoutuneesti omaa työtapaansa
 • myönteisyys
 • rohkeus ohjata ryhmää
 • ihmiskäsitys, jonka mukaan myös vaikeasti puhevammaisella ihmisillä on oikeus tulla huomatuksi ja kuulluksi
 • taito työskennellä yhdessä ryhmän kanssa, ryhmän oivalluksia kuunnellen ja kunnioittaen
 • halu ja uskallus tutkia videokuvan avulla omaa työtapaa OIVA-ohjaajana

Seuraava Tikoteekin järjestämä OIVA-ohjaajakoulutus käynnistyy keväällä 2023. Koulutuksen alussa opiskelijan ja hänen organisaationsa kanssa tehdään sopimus OIVA-verkostoon liittymisestä. Lisää tietoa koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta löytyy Koulutus-osiosta.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Kaisa Martikainen, kaisa.martikainen(at)kvl.fi puh. (09) 348 09 362 tai Tikoteekin toimisto (09) 348 09 370

OIVA-valmentajakoulutus

OIVA-valmentajakoulutukseen voi hakeutua työntekijä, jolla on sosiaali-, terveys- tai opetusalan peruskoulutus ja jonka työnkuvaan sisältyy puhevammaisten ihmisten läheisten ohjaamista. OIVA-klinikan valmennuksia voi toteuttaa esimerkiksi osana puheterapeutin tai kommunikaatio-ohjaajan työtä.

OIVA-klinikan valmentajakoulutuksessa opiskelija saa tiedot, taidot ja työvälineet OIVA-klinikkajaksojen ohjaamiseen. Näitä taitoja on mahdollista soveltaa myös muuhun voimavaralähtöiseen läheisten ohjaamiseen.

Koulutuskokonaisuus kestää noin viisi kuukautta ja sisältää ennakkotehtävän sekä kolme lähiopetuspäivää. Lisäksi opiskelija harjoittelee OIVA-klinikkajakson ohjaamista oman asiakkaansa ja hänen lähi-ihmistensä kanssa.

OIVAn keskeisenä työvälineenä on vuorovaikutustilanteiden videoiminen. Opiskelija oppii valmentajakoulutuksen aikana käyttämään videoita voimavaralähtöisesti asiakkaan läheisten ohjaamiseen ja keskustelun virittämiseen. Keskustelussa hyödynnetään  LOVIT-elementtejä.

Katso tarkemmat koulutusajat Koulutus-osiosta

Mitä eroa on OIVA-ohjaajakoulutuksella ja OIVA-valmentajakoulutuksella?

 • OIVA-valmentajakoulutus on ohjaajakoulutusta puolet lyhyempi. Valmentajakoulutuksessa saa tuntuman voimavaralähtöiseen videopohjaiseen läheisten ohjaamiseen. Asiassa ei kuitenkaan mennä yhtä syvälle kuin OIVA-ohjaajakoulutuksessa.
 • OIVA-ohjaajakoulutus antaa valmiudet ohjata sekä OIVA-prosesseja että -klinikoita. OIVA-valmentaja voi ohjata OIVA-klinikoita.
 • OIVA-valmentajat tai heidän työnantajaorganisaationsa eivät kuulu OIVA-verkostoon eivätkä valmentajat saa tunnuksia OIVA-verkoston OIVAnetti-palveluun.

OIVA-verkosto

OIVA-verkosto on yhteistyön, yhteydenpidon ja tiedonvälityksen kanava Tikoteekin OIVA-kouluttajille, Tikoteekin kouluttamille OIVA-ohjaajille sekä heidän työnantajilleen.

OIVA-verkostoon kuuluvat sellaiset puhevammaisille ihmisille palveluja tarjoavat organisaatiot, jotka lähettävät yhden tai useamman työntekijänsä OIVA-ohjaajakoulutukseen. Ensimmäisen työntekijän aloittaessa koulutuksen organisaatiot maksavat Tikoteekille verkostomaksun. Koulutuksen suorittaneet työntekijät saavat oikeuden toimia oman organisaationsa OIVA-ohjaajina ja -valmentajina. Organisaatioille tämä merkitsee oikeutta tarjota OIVA-vuorovaikutusmallin mukaista ja ammattitaidolla toteutettua työskentelyä.

OIVAnetti

OIVAnetti on Tikoteekin tarjoama palvelu verkoston jäsenille. Organisaatioiden nimeämät OIVA-yhteyshenkilöt sekä koulutetut OIVA-ohjaajat voivat OIVAnetin kautta saada

 • ajankohtaista tietoa OIVAsta.
 • verkoston jäsenten yhteystiedot.
 • mahdollisuuden keskustella muiden verkostoon kuuluvien OIVA-osaajien ja OIVA-kouluttajien kanssa.

OIVA-ohjaajat saavat lisäksi käyttöönsä uusimmat OIVA-vuorovaikutusmallin työvälineet. Tikoteekki järjestää OIVA-verkoston jäsenille myös OIVA-verkostopäiviä ja tarvittaessa työnohjausta.

Videopohjainen työnohjaus

Organisaatiot voivat ostaa OIVA-kouluttajilta joko yksilö- tai ryhmätyönohjausta OIVA-ohjaajilleen ja -valmentajilleen. Videopohjaisen työnohjauksen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa OIVA-ohjaajan ja -valmentajan ammattitaitoa. Lisäksi suosittelemme, että OIVA-ammattilaiset järjestävät itsenäisesti alueellisia vertaistapaamisia.

LÄHEISTEN OHJAAMISESTA PAPUNETISSA

VIDEO-OHJAUSMALLEISTA PAPUNETISSA