HYP® – lisää mukavaa yhdessäoloa

HYP on toimintamalli, jolla varmistetaan, että jokaisella ihmisellä on päivittäin mukavia vuorovaikutushetkiä.

Jotkut vaikeasti puhevammaiset ihmiset ovat vaarassa jäädä yhteisöissään ilman aitoa kanssakäymistä muiden kanssa. He eivät osaa tehdä aloitteita vuorovaikutukseen tai heidän viestejään ei huomata. Päivittäiset vuorovaikutustilanteet rajoittuvat monesti vain lyhyisiin hetkiin – tervehdyksiin tai pukeutumiseen ja ruokailuun liittyviin toimiin.

Huomioivan yhdessäolon malli (HYP) on tapa olla vuorovaikutuksessa paljon tukea tarvitsevien ihmisten kanssa. HYP perustuu australialaisen puheterapeutin Sheridan Forsterin luomaan HOP-toimintamalliin (engl. Hanging Out Program. Interaction for People at Risk of Isolation, 2008). Huomioivan yhdessäolon mallia voi käyttää muun muassa asumis- ja päivätoimintayksiköissä, päiväkodeissa ja kouluissa.

HYP-mallin voi ottaa helposti käyttöön. Sen avulla yhteisö voi päästä liikkeelle vuorovaikutuksen vahvistamisessa. Malli on yksinkertainen toteuttaa. Työntekijä sitoutuu olemaan päivittäin 10 minuuttia puhevammaisen ihmisen kanssa. Hetken ainoa tavoite on yhdessäolo.

Näin toteutat HYPiä:

  • Varaa vähintään 10 minuuttia yhteistä aikaa.
  • Liity mukaan häntä kiinnostavaan tekemiseen tai keskustelunaiheeseen.
  • Keskity ja ole 100 % läsnä, vain häntä varten.
  • Toista tätä päivittäin.

Tikoteekki on suomentanut ja julkaissut Papunetin sivuille materiaalia, jonka avulla yhteisöt voivat ottaa HYP-toimintamallin käyttöön. Lisäksi Kehitysvammaliiton omistama Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy tarjoaa HYP-verkkokursseja. Lue lisää HYP-koulutuksista Saavuta-verkkosivuilta.

Lisätietoja: katja.burakoff(at)kvl.fi

HYP-toimintatavan teoriatausta ja tutkimusnäyttö

HYP-toiminnan lähtökohtana on näkemys, että jokainen ihminen tarvitsee päivittäin vuorovaikutusta, jossa keskitytään täysin vain häneen. Myös kommunikoinnissaan paljon tukea tarvitsevalle ihmisille on tärkeää, että hänen lähi-ihmisensä luovat mahdollisuuksia ja antavat aikaa monimuotoiselle sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja että organisaatioissa vuorovaikutus nähdään keskeiseksi kehittämisen kohteeksi.

HYP-toimintatavan vaikutuksista ei vielä ole saatavilla julkaistuja, vertaisarvioituja tutkimuksia. Vaikutuksia on kuitenkin tarkasteltu mallin kehittäjän Sheridan Forsterin yhdessä julkaisemattomassa lähteessä. Suomessa HYP-toimintapaa on tutkittu opinnäytetöiden tasolla. Tulosten perusteella työntekijät kokivat toimintatavan hyödylliseksi, ja he kuvailivat oppineensa sen avulla tuntemaan asiakastaan paremmin. Haastateltavat kertoivat löytäneensä HYP-menetelmän avulla yhteyden heille ennalta tuntemattomiin ihmisiin. Tulosten mukaan myös erityisesti tutkittavien katsekontaktin käyttö ja kumppaniin suuntautuminen vahvistuivat.

Tähän mennessä HYP-toiminnasta tehtyjen tutkimusten perusteella vaikuttaa siis siltä, että kestoltaan lyhyillä, arkiympäristössä päivittäin toteutetuilla, myönteisillä vuorovaikutushetkillä voi olla positiivisia vaikutuksia paljon tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän kumppaneidensa väliseen vuorovaikutukseen. Myös muista sosiaalista vuorovaikutusta ja vuorovaikutussuhteen laatua vahvistavista toimintavoista tehdyissä tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia.

Lataa koko artikkeli HYP-toimintatavan teoriataustasta ja tutkimusnäytöstä (pdf)

Esitteet

HYP-esite suomeksi (pdf)
HYP på svenska (pdf)
HOP in English (pdf)

Opinnäytteet

”Yhteinen hetki -kortit: vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten vuorovaikutuksen tueksi.”
Krista Kaposen opinnäytetyö (sosionomi AMK, Laurea 2022)
Yhteinen hetki -kortit ja käyttöhjeet, tulostettava materiaali (pdf)

”Kymmeneksi minuutiksi ehtii kyllä pysähtymään” Vuorovaikutuksen voimavarana HYP-malli.
Assi Rohiolan pro gradu -tutkielma (pdf, 3 mt)

”Assessing the effect of a HOP therapy period on preverbal communication skills in adults with profound intellectual disabilities – a multiple single subject study”.
Rebecka Lindholmin tekemä pro gradu tutkielma (www.doria.fi)

”Olemuskielellä osalliseksi. Vapaaehtoisten kokemuksia Huomioivan yhdessäolon toimintamallin (HYP) käytöstä vuorovaikutuksen tukena.” Silva Lahden opinnäyte (pdf, 617 kt)

HYP-PEREHDYTYSMATERIAALI PAPUNETISSA

Hop Sheridan Forsterin verkkosivuilla