Kehitysvammaliitto on huolissaan ansiopäivärahan porrastuksen vaikutuksista vammaislapsiperheisiin. Hallituksen esittämät muutokset tulevat kohdistumaan myös sellaisiin vammaislapsiperheisiin, joissa perheen huoltajalla on osa-aikaisia tai lyhytkestoisia työsuhteita ja hän saa palkan lisäksi soviteltua päivärahaa.

Kehitysvammaliiton arvion mukaan työttömyysturvan määrä laskee aluksi liian nopeasti (kahden kuukauden jälkeen 80 %). Nopea lasku ei huomioi vaikeassa elämäntilanteessa olevia, esimerkiksi vammaislapsiperheitä, joissa vanhemman siirtyminen uuteen työhön vaatii usein järjestelyjä lapsen hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi. 

Muutosten yhteisvaikutukset kasvattavat arviomme mukaan muiden etuuksien tarvetta ja lisäävät vammaislapsiperheköyhyyttä. Vammaislapsiperheissä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on haasteellista tilanteissa, joissa lapsella on runsaasti hoidon ja huolenpidon tarvetta. Työelämään osallistumista tulisi tukea joustavasti eikä sanktioida perheitä jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa, liitto toteaa lausunnossaan hallituksen esityksestä, joka koskee työttömyysturvalain muuttamista.

Sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutukset huomioitava

Kehitysvammaliitto on huolissaan yksinasuvien kehitysvammaisten henkilöiden ja vammaislapsiperheiden kotitalouksiin kohdistuvien sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutuksista, jotka heikentävät toimeentuloa ja näiden henkilöiden asemaa suhteessa muuhun väestöön.

Sosiaali- ja terveysministeriön tekemissä arvioissa toimeentuloturvamuutosten on todettu kasvattavan tuloeroja ja suhteellista pienituloisuutta. Eri perhetyypeissä suhteellinen pienituloisuus kasvaa eniten nuorten aikuisten, yksinhuoltajien sekä myös vanhempien työikäisten yksinasuvien keskuudessa.

Vammaiset henkilöt ovat toimeentulomahdollisuuksiensa suhteen heterogeeninen ryhmä. Kehitysvammaliitto edustaa kehitysvammaisia, autismikirjon ja puhevammaisia ihmisiä, joiden työmarkkinatilanne on erittäin vaikea. Heillä on samanaikaisesti pitkäaikaisia työ- ja opiskelukyvyn ongelmia, jotka vaikeuttavat ja hidastavat työelämään siirtymistä ja siellä pysymistä.

Lakiesityksessä vammaisten ihmisten elämään kohdistuvien vaikutusten arviointi on riittämätöntä ja liian yleisellä tasolla eikä arvioinnissa ole huomioitu sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamaa sosiaaliturvan yhteisvaikutusten arviointia vammaisille ihmisille.

Työttömyysturvaan liittyvät heikennykset lisäävät muiden etuuksien, kuten asumistuen ja toimeentulotuen tarvetta. Ne lisäävät taloudellista huolta ja vammaisia henkilöitä ja vammaislapsiperheitä koskevina myös koko elämäntilanteen kuormittuneisuutta, mikä voi lisätä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta.

Lisäksi ehdotetut muutokset heikentävät työvoiman saatavuutta osa-aikaisissa ja epätyypillisissä työsuhteissa. Kehitysvammaliitto on erityisen huolissaan, miten lakiesitys vaikuttaa esimerkiksi osa-aikaista työtä tekevien henkilökohtaisten avustajien saatavuuteen tulevaisuudessa.

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Susanna Hintsala, p. 09 3480 9254, tai asiantuntija Susanna Rieppo, p. 09 34809 204, tai työllisyyden asiantuntija Simo Klem, p. 09 3480 9224

Liiton lausunto kokonaisuudessaan:

Kehitysvammaliiton lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (pdf)