Kehitysvammaliitto haluaa, että valinnanvapaus mahdollistetaan myös sosiaalihuollossa ja vammaispalveluissa. Valinnanvapautta tulee kuitenkin tarkastella laajemmassa merkityksessä kuin pelkästään palvelun tuottajan valintana.

Kehitys- ja puhevammaisten sekä autismin kirjon ihmisten kannalta valinnanvapaus tarkoittaa mahdollisuuksia vaikuttaa omaan jokapäiväiseen elämäänsä, kuten siihen, missä ja kenen kanssa asuu tai mitä haluaa päivittäin tehdä. Tällä hetkellä vaikutusmahdollisuudet ovat puutteelliset.

Tuki päätöksentekoon

Valinnanvapaudesta pitää olla hyötyä myös niille, jotka eivät pysty tekemään valintoja itsenäisesti. Suurin osa kehitys- ja puhevammaisista ihmisistä tarvitsee tukea pystyäkseen tekemään valintoja.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että lainsäädäntöön tulee sisällyttää tuettu päätöksenteko. Edunvalvonnasta ja tuetusta päätöksenteosta on kehitettävä järjestelmä, joka tukee vammaisia henkilöitä jokapäiväisen elämän valintojen tekemisessä.

Henkilökohtainen budjetointi

Kehitysvammaliitto ottaisi käyttöön henkilökohtaisen budjetoinnin, joka on yksi tapa antaa palvelujen käyttäjälle enemmän päätösvaltaa. Henkilökohtaisessa budjetoinnissa asiakkaalle muodostetaan hänen avun ja tuen tarpeidensa sekä tuen ja palvelujen kustannusten pohjalta määritetty henkilökohtainen budjetti, jonka puitteissa hän voi suunnitella yhdessä työntekijän kanssa, minkälaiset palvelut ja tukitoimet vastaisivat parhaiten hänen tarpeitaan ja tukisivat omaehtoista elämää.

Kehitysvammaliitto korostaa, että vammaispalvelujen tulee säilyä käyttäjilleen maksuttomina myös valinnanvapausjärjestelmän piirissä, eivätkä järjestelmään sisällytettävien muiden palvelujen asiakasmaksut saa nousta.

Palvelun tuottajille asetettavat vaatimukset tulee määritellä huolellisesti, koska ne vaikuttavat suoraan palvelun laatuun. Laatuvaatimusten tulee olla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille yhdenmukaiset.

Asiakkaan valinnanvapauden toteutuminen yhdenvertaisesti eri puolilla maata on turvattava.

Lisätietoa: yksikönjohtaja Susanna Hintsala, p. 040 741 6179

Kannanotto kokonaisuudessaan (pdf)