Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Kehitysvammaliitto ovat yhdessä kommentoineet ehdotuksia, joiden mukaan vaikeavammaisuus tulisi määritellä joidenkin palveluiden saannin kriteeriksi. Keskustelua aiheesta on viime aikoina käyty mediassa, ja se liittyy valmisteilla olevan, vammaisten erityispalveluita koskevan lain kohderyhmiin ja määrittelyihin.

Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Kehitysvammaliiton kommentti:

Marja Pihnala nosti Vieraskynä-palstalla esiin tärkeän vammaislakien uudistuksen (HS 10.11.), jota sosiaali- ja terveysministeriössä parhaillaan valmistellaan.  Uudistuksen tarkoituksena on sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi vammaispalveluja koskevaksi laiksi. Uudessa laissa on huomioitava kaikki nykyisten vammaislakien perusteella palveluita saavat asiakasryhmät. Uusi laki on kirjoitettava siten, että se turvaa yhdenvertaisesti avun silloin, kun avuntarve johtuu vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttamasta toimintarajoitteesta.

Informaatioyhteiskunnassa toiminta ja arjen hallinta perustuvat abstrakteihin käsitteisiin, teknologiaan sekä monisuuntaiseen ja -tasoiseen kommunikaatioon. Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Siksi kehitysvamma onkin nyky-yhteiskunnassa lähtökohtaisesti aina vaikea vamma. Vaikeavammaisuutta ei kuitenkaan pystytä määrittelemään tyhjentävästi esimerkiksi lääkärin toimesta, vaan yksilön toimintakyky on aina sidoksissa ympäristöön ja tilanteeseen. Esimerkiksi uuteen kotiin muutettaessa avun tarve on suuri.

Uusi vammaislaki tulee kirjoittaa siten, että sen nojalla järjestettävät palvelut ovat helposti saatavilla, joustavia ja turvaavat avun myös muutostilanteissa. Tämä on mahdollista silloin, kun laki perustuu yksilöiden muuttuviin tarpeisiin, ei diagnooseihin tai vamma-asteisiin. Myös sosiaalihuollon yleislain eli uuden sosiaalihuoltolain lähtökohtana ovat yksilöiden tarpeet. Yleislain ja sen alaisen erityislain, kuten puheena olevan vammaislain, tulee tältäkin osin olla sopusoinnussa.

Suomi on sitoutunut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen.  Sopimuksessa käytetään käsitettä vammainen henkilö. Uuden vammaislain tulee turvata erityispalvelut yhdenvertaisesti kaikille vammaisille henkilöille riippumatta diagnoosista tai vaikeavammaisuuden määritelmistä.

Risto Burman
toiminnanjohtaja
Kehitysvammaisten Tukiliitto

Marianna Ohtonen
toiminnanjohtaja
Kehitysvammaliitto